Mladá Slovenka vybudovala úspešnú značku, ktorú milujú aj za hranicami

Linda Cebrová / 9. decembra 2018 / Biznis

  • Re­becca Ša­fa­ri­ková po­sta­vila na svo­jej zá­ľube biz­nis, ktorý ne­po­teší len člo­veka
  • Táto bra­ti­slav­čanka je skve­lým prí­kla­dom ako zre­a­li­zo­vať svoj pod­ni­ka­teľ­ský sen
  • Jej ručne ro­bené do­pl­nky pre psov sú kva­litné a zá­ro­veň ne­pre­hliad­nu­telné
zdroj: archív:Hound
  • Re­becca Ša­fa­ri­ková po­sta­vila na svo­jej zá­ľube biz­nis, ktorý ne­po­teší len člo­veka
  • Táto bra­ti­slav­čanka je skve­lým prí­kla­dom ako zre­a­li­zo­vať svoj pod­ni­ka­teľ­ský sen
  • Jej ručne ro­bené do­pl­nky pre psov sú kva­litné a zá­ro­veň ne­pre­hliad­nu­telné

Re­becca po­chá­dza z Bra­ti­slavy, kde aj štu­do­vala fil­mový strih na VŠMU. Už po­čas školy pra­co­vala v me­diál­nej ob­lasti, ne­skôr pre­šla do za­hra­nič­ného re­klam­ného biz­nisu a od­tiaľ priamo k móde. Za­lo­že­nie vlast­nej značky, ktorá je kre­a­tívna a úzko spätá s mó­dou a psíkmi, bolo pri­ro­dze­ným vy­ús­te­ním jej pô­so­be­nia.

Vo všet­kom, čo robí, je pre ňu dô­le­žitá slo­boda a po­treba kre­a­tív­neho vy­jad­re­nia, aj preto sa v Hound na­ozaj na­šla. Pr­votný im­pulz na za­lo­že­nie značky vy­šiel z túžby kú­piť jej psí­kovi pekné a ori­gi­nálne vo­dítko, no bežná po­nuka pro­duk­tov z pre­važne ume­lých ma­te­riá­lov v ob­cho­doch ju ne­us­po­ko­jo­vala.

„V mo­jich pred­sta­vách som mala vy­sní­vané najprv čisto biele ná­mor­nícke lano, keďže navy štýl sa mi pá­čil už od det­stva. Po­stupne som za­čala v myš­lien­kach a na pa­pieri expe­ri­men­to­vať s rôz­nymi far­bami a vtedy mi na­padlo, aké by to bolo úžasné vy­tvo­riť vlastnú značku a po­de­liť sa o tento di­zajn s os­tat­nými psíč­karmi,“ po­pi­suje Re­becca pre Star­ti­tup.

Nad náz­vom značky Re­becca pre­mýš­ľala do­slova iba pár mi­nút. Chcela, aby bola značka krátka, zvučná a vy­ze­rala dobre na­pí­saná. Po­da­rilo sa..

„Keďže moja Luna je vi­pet, ktorá patrí do če­ľade chr­tích ple­mien (po an­glicky sight­hound), a v An­glicku sa pes zvykne nie­kedy vo vše­obec­nosti ozna­čo­vať ako hound, bolo roz­hod­nuté.“

Značka Hound bola na­vr­hnutá pre všet­kých štý­lo­vých ma­ji­te­ľov psích mi­lá­či­kov, ktorí môžu pro­duktmi z dielne Hound do­pl­niť svoj je­di­nečný osobný štýl. Keďže fa­rebná po­nuka pro­duk­tov je veľmi pes­trá, každý kli­ent si tu nájde to svoje. Na­vyše, po­nuku pra­vi­delne ob­mie­ňajú, čo celú značku za­trak­tív­ňuje a 80 % vra­ca­jú­cich sa kli­en­tov je toho dô­ka­zom.

V Houn­dovi si veľmi za­kla­dajú aj na ma­te­riá­loch, ktoré po­u­ží­vajú na vý­robu kaž­dého pro­duktu. Všetky pri­tom na­ku­pujú vý­lučne od slo­ven­ských a čes­kých do­dá­va­te­ľov. Hound pra­cuje iba s prí­rod­nými ma­te­riálmi, ktoré vy­ze­rajú na psí­koch vý­borne a na­vyše sa pri vý­robe čo naj­me­nej sna­žia za­ťa­žo­vať ži­votné pro­stre­die. Na vý­robu vo­dí­tok, oboj­kov a ša­tiek po­u­ží­vajú 100 % ba­vlnu a prí­rodnú či do­konca ve­gán­sku kožu. Keďže je každý pro­dukt vy­ro­bený ručne, aj každý obo­jok či vo­dítko je sku­točne je­di­nečný ori­gi­nál.

„Väč­šina pro­duk­tov sa vy­rába v na­šom bra­ti­slav­skom ate­li­éri. Pro­ces vý­roby býva ča­sto­krát kom­pli­ko­vaný a ča­sovo ná­ročný, keďže všetky pro­dukty sa vy­rá­bajú ručne. Kon­cový kli­ent vidí vo­dítko či obo­jok ako ce­lok, no ja vi­dím 5 rôz­nych kro­kov, ktoré pred­chá­dzali jeho vzniku a vy­ža­do­vali vy­ni­ka­júce zruč­nosti. Vo vý­robe som per­fek­ci­onista – na­prí­klad fa­rebné od­tiene zvyk­nem ča­sto­krát mie­šať sama z rôz­nych fa­rieb, keďže v hlave mám kon­krétnu pred­stavu a farby od vý­robcu ma ne­do­kážu na­pl­niť.“

Re­becca má v sú­čas­nosti na sta­rosti cel­kový di­zajn, od nák­resu, až po ná­zov ho­to­vého mo­delu. Nové fa­rebné kom­bi­ná­cie má ve­ľa­krát vy­mys­lené aj 6 me­sia­cov pred­tým, než ich pus­tia na trh. In­špi­ruje sa pri­tom ho­ci­čím – cuk­ríkmi, ovo­cím, maľ­bami alebo mies­tami, ktoré nav­ští­vila. Na­prí­klad vo­dítko Miami vzniklo krátko po Re­bec­ci­nom vý­lete v tomto meste. Di­zajn pro­duk­tov však pris­pô­so­buje aj roč­ným ob­do­biam.

Pr­votná vý­roba v Hounde pri­tom za­čí­nala len s dvomi ľuďmi. Mo­men­tálne sa na vý­robe po­die­ľajú ôsmi. Na­koľko však vý­roba expo­nen­ciálne ras­tie každý me­siac, v tomto roku budú mu­sieť opäť roz­ší­riť ich rady.

Mar­ke­ting a účty na so­ciál­nych mé­diách by však Re­becca ne­zve­rila ni­komu inému.

„Ko­mu­ni­ko­vať s kli­en­tami a uve­rej­ňo­vať fotky ich štvor­no­hých mi­lá­či­kov, ktorí no­sia Hound, je pre mňa veľ­kým po­te­še­ním. So­ciálne siete ako Fa­ce­book a Ins­ta­gram sú v prí­pade značky pre psov ide­ál­nym mar­ke­tin­go­vým ná­stro­jom. Ľu­dia na nich zdie­ľajú nie­len svoje zá­žitky, ale radi sa po­chvá­lia aj svo­jimi štvor­no­hými mi­lá­čikmi. Denne nám ľu­dia po­sie­lajú fo­to­gra­fie svo­jich psí­kov, ktorí hrdo no­sia naše pro­dukty. Je to úžasný zdroj in­špi­rá­cie, vďaka kto­rému si môžu kli­enti po­zrieť, ako na iných psí­koch vy­zerá jed­not­livý mo­del, a to im často krát po­môže roz­hod­núť sa.“

 

Z ne­dáv­nych vý­sku­mov vy­ply­nulo, že ľu­dia za­čí­najú na svo­jich do­má­cich mi­lá­či­kov mí­ňať per­cen­tu­álne viac pe­ňazí ako na deti. Ako vní­maš roz­mach pet biz­nisu ty?

„Po­ve­dala by som, že je to skôr 50/50. Ur­čite mí­ňame ča­sto­krát na svoje deti a psí­kov viac pe­ňazí ako na sa­mých seba. V dneš­nej dobe mód­nych mož­ností je ide­álna pôda na roz­mach zna­čiek pre do­má­cich mi­lá­či­kov. Zá­leží nám na tom, ako sa pre­zen­tu­jeme na ve­rej­nosti, sta­rost­livo si vy­be­ráme svoje ob­le­če­nie a do­pl­nky. Prečo by sme teda nech­celi kva­litné a pekné veci aj pre svo­jich psí­kov, ktorí nás spre­vá­dzajú tak­mer na kaž­dom kroku?“

Čo sa týka pre­da­jov, tie sú pre­men­livé z hľa­diska kon­krét­neho me­siaca. V me­nej vý­raz­ných me­sia­coch sa dá ho­vo­riť o nie­koľ­kých stov­kách ku­sov me­sačne a na­prí­klad v let­ných me­sia­coch a via­noč­nom ob­dobí sú to ti­sícky pro­duk­tov, ktoré pu­tujú k svo­jim štvor­no­hým ma­ji­te­ľom.

Do­te­raz sa Hound pri­márne za­me­ria­val na slo­ven­ský a český trh, keďže Re­becce zá­le­žalo na tom, aby sa tu značka po­riadne etab­lo­vala.

„Za­stá­vam ná­zor, že v pod­ni­kaní ne­treba chcieť všetko hneď a mať na za­čiatku zby­točne veľké oči. Vtedy sa ener­gia triešti na veľa sme­rov a má­lo­kedy to môže to byť sto­per­centné. Každý trh za­me­raný na psíč­ka­rov u nás či v za­hra­ničí je per­spek­tívny, ak člo­vek dáva do biz­nisu nie­len hlavu, ale aj srdce. Te­raz cí­tim, že je ten správny čas po­su­núť Hound-a aj na za­hra­ničný trh ta­kým štý­lom, ako to ro­bíme v Če­chách. To zna­mená, že každá kra­jina bude mať svoj vlastný es­hop, so­cial me­dia a cus­to­mer ser­vice v da­nom ja­zyku, a lo­kálny sklad.“

Plán na rok 2018 je pre­ra­ziť v ďal­ších troch kra­ji­nách. Sa­moz­rejme, Hound sa pre­dáva vo via­ce­rých ob­cho­doch po ce­lom svete v Bri­tá­nii, Škan­di­ná­vii, USA, Fran­cúz­sku a iných, no Re­bec­ci­nou am­bí­ciou je mo­men­tálne už spo­mí­nané etab­lo­va­nie.

Pridať komentár (0)