Mla­dá štu­dent­ka Pet­ra Špa­ko­vá si plní svo­je sny vďa­ka pre­stíž­nej vyso­kej ško­le MOD´SPE Paris CE

Nikola Brehová / 21. apríla 2017 / Rozhovory

zdroj: archív Petry Špakovej

Pri­ja­li ju na vyso­kú ško­lu módy a obcho­du MOD´SPE Paris Cen­tral Euro­pe v Bra­ti­sla­ve a ako jedi­nej z uchá­dza­čov sa poda­ri­lo zís­kať šti­pen­dium. Učia ju odbor­ní­ci zo sve­ta módy pria­mo z Parí­ža. Kaž­dým dňom ju štú­dium napĺňa viac a viac. Jej túž­bou po skon­če­ní ško­ly je pra­co­vať v mód­nom biz­ni­se.

Máš za sebou zim­ný a časť let­né­ho semes­tra. Ako sa ti v ško­le páči?

Kaž­dým dňom sa utvr­dzu­jem, že toto štú­dium ma napĺňa viac a viac. Robím to s rados­ťou a to ma pohá­ňa vpred. Zim­ný semes­ter ube­hol ako voda a ani som sa nenaz­da­la a začal ten let­ný. Podob­ne ako zim­ný semes­ter aj let­ný je plný zau­jí­ma­vých pred­me­tov. Naprí­klad fas­hi­on trends, con­su­mer beha­vi­or, soci­olo­gy app­lied to fas­hi­on, ale osta­li nám aj podob­né pred­me­ty ako boli v zim­nom semes­tri a to fran­cúz­šti­na a gra­fic­ký dizajn. Štú­dium je zau­jí­ma­vé a kaž­dý deň mi pri­ná­ša úpl­ne nový pohľad na spo­loč­nosť, módu a svet biz­ni­su.

Kto­rý pred­met ťa zau­jal naj­viac?

Kaž­dý jeden pred­met je svo­jím spô­so­bom uni­kát­ny a v koneč­nom dôsled­ku sa všet­ky navzá­jom dopĺňa­jú. Naj­viac sa mi však páči to, že nado­bud­nu­té infor­má­cie sa sna­ží­me apli­ko­vať do pra­xe pro­stred­níc­tvom works­ho­pov a pro­jek­tov, kto­ré nás posú­va­jú ďalej a uka­zu­jú nám svet biz­ni­su. Ak sa nad tým člo­vek hlb­šie zamys­lí, vidí v tom úzke súvis­los­ti, kto­ré ma veľ­mi inšpi­ru­jú.

foto: archív Pet­ry Špa­ko­vej 

A čo lek­to­ri?

Naprí­klad pro­fe­sor Alain Boge nám pri­blí­žil základ­né prin­cí­py fun­go­va­nia mar­ke­tin­gu v mód­nom prie­mys­le. Uká­zal nám, že dob­rá reklam­ná kam­paň je sta­va­ná na pro­fe­si­onál­nom prí­stu­pe ľudí a na dôsled­nom rozp­ra­co­va­ní DNA danej znač­ky. Ďal­ším skve­lým prí­kla­dom môže byť aj hodi­na s pro­fe­sor­kou Laur Mey­rie­ux, kto­rá nás nauči­la, že inšpi­rá­cia pre vznik nových kolek­cií sa ukrý­va v oko­li­tom sve­te. Moh­li sme vidieť samot­né kro­ky, ako kolek­cie vzni­ka­jú u jed­not­li­vých mód­nych domov sve­to­vých dizaj­né­rov-Dior ale­bo Cha­nel.

Čo je pod­ľa teba naj­lep­šie na tom, že vás učia fran­cúz­ski lek­to­ri?

Naši lek­to­ri sú naozaj skú­se­ní pro­fe­si­oná­li a k finál­ne­mu pre­zen­to­va­niu im dopo­moh­li aj ich skú­se­nos­ti z pra­xe. Prá­ve pre­to nám doká­žu ešte viac pomôcť, pora­diť a trans­for­mo­vať všet­ky poznat­ky ešte lep­šie a reál­nej­šie. Je to naozaj veľ­ké plus. Sme ešte vo väč­šom spo­je­ní s mód­nym sve­tom.

foto: archív Pet­ry Špa­ko­vej 

Ako vyze­rá tvoj bež­ný štu­dij­ný deň? 

Môj bež­ný štu­dij­ný deň je naozaj plno­hod­not­ne využi­tý. Nie­ke­dy si pra­jem, aby mal deň aspoň 30 hodín. Naprí­klad uto­rok máva­me doobe­da gra­fic­ký dizajn a poobe­de nám štú­dium vypĺňa­jú hodi­ny fran­cúz­šti­ny. Medzi­tým máme obed­nú pre­stáv­ku. Potom sa pre­sú­vam na eko­no­mic­kú uni­ver­zi­tu, kde ma čaká hodi­na šta­tis­ti­ky. Zvy­čaj­ne pri­chá­dzam na inter­nát nesko­ro večer, no aj napriek tomu sa ho sna­žím strá­viť plne­ním zada­ných úloh a pro­jek­tov, a keď mi osta­ne kúsok času rada ho strá­vim s moji­mi skve­lý­mi pria­teľ­mi, kto­rí ma napĺňa­jú ener­gi­ou.

Koľ­ko času venu­ješ príp­ra­ve do ško­ly?

Ak svo­je úsi­lie vyna­kla­dá­te na nie­čo, čo vás naozaj zau­jí­ma, samot­ná príp­ra­va na štú­dium ide ľah­šie. Pop­rav­de, nikdy som sa nad tým neza­mýš­ľa­la. Sna­žím sa si zada­né úlo­hy roz­vr­hnúť tak, aby mi to časo­vo vychá­dza­lo, no neraz to je zápas s časom, lebo dead­li­ne sa pred­sa musí vždy dodr­žať.

foto: archív Pet­ry Špa­ko­vej 

Aký je pod­ľa teba kľúč k úspeš­né­mu absol­vo­va­niu semes­tra?

Kľú­čom k úspe­chu je dôsled­ná príp­ra­va a plná kon­cen­trá­cia. Ak sa to spo­jí aj s dáv­kou kre­a­ti­vi­ty a eko­no­mic­kým mys­le­ním výsled­kom je kva­lit­ne odve­de­ná prá­ca s dob­rým ohod­no­te­ním. Posled­nou čas­ťou je aj samot­ná pre­zen­tá­cia, kto­rá dotvá­ra výsled­ný efekt. Toho sa pokú­šam vždy držať.

Vie­me, že na vašej ško­le sú stá­že povin­né. Kde plá­nu­ješ absol­vo­vať svo­ju stáž?

Stáž sa stá­va povin­nou až v dru­hom roč­ní­ku, no mož­nosť využi­tia nových vedo­mos­tí a túž­ba skú­siť nie­čo nové­ho ma neopus­ti­la ani ten­to rok. Mojím túžob­ným zame­ra­ním je oblasť lyžiar­skej módy, a pre­to som sa roz­hod­la vyskú­šať prá­cu prá­ve tam. Chys­tám sa na stáž do Švaj­čiar­ska, pres­nej­šie do medzi­ná­rod­nej fir­my, kto­rá sa venu­je prá­ve lyžiar­ske­mu a funkč­né­mu oble­če­niu. Veľ­mi sa teším na nové zážit­ky a skú­se­nos­ti. Som veľ­mi vďač­ná, že sa mi naskyt­la prá­ve taká­to prí­le­ži­tosť.

foto: archív Pet­ry Špa­ko­vej 

Už vieš, čo by si chce­la po skon­če­ní štú­dia robiť?

Krá­sou živo­ta je prá­ve fakt, že člo­vek sa ocit­ne prá­ve tam, kde to naj­me­nej oča­ká­val. Mojou taj­nou túž­bou je uplat­niť sa v mód­nom biz­ni­se. Ako som už spo­me­nu­la, prá­ve oblasť špor­tu je tá, kto­rá ma zau­ja­la naj­viac, no neb­rá­nim sa skú­se­nos­tiam aj v iných oblas­tiach. Tak uvi­dím, čo ma ešte na ces­te živo­tom postret­ne. :)

Pridať komentár (0)