Mladí slo­ven­skí medici vytvo­rili apli­ká­ciu vir­tu­ál­nej pitevne

Marianna Mikešová / 14. októbra 2016 / Zo Slovenska

Medici z Lekár­skej fakulty Uni­ver­zity Komen­ského ino­vujú štú­dium lekár­stva. Tomáš Brn­gál so svo­jím tímom vymys­leli spô­sob, ako zatrak­tív­niť lekár­stvo pomo­cou apli­ká­cie Vir­tual Medi­cine. Stačí si len nasa­diť špe­ciálne oku­liare a vďaka apli­ká­cii sa dosta­neš do vir­tu­ál­nej pitevne, kde si môžeš pre­zrieť časti ľud­ského tela v 3D podobe. 

Štu­denti na star­tu­po­vom pro­jekte spo­lu­pra­cujú s fakult­ným aka­de­mic­kým ústa­vom, ana­to­mic­kým ústa­vom a s pro­de­kan­kou fakulty. Vďaka nim a tiež vďaka pod­pore spo­loč­nosti Sam­sung Slo­va­kia a víťazs­tve v gran­to­vom prog­rame Nadá­cie Tatra banky zria­dia na fakulte vir­tu­álnu ana­to­mickú učebňu.

Našou víziou je spra­viť štú­dium medi­cíny pocho­pi­teľ­nej­ším a zau­jí­ma­vej­ším, zefek­tív­niť ho a zjed­no­du­šiť. Cie­ľom pro­jektu je dokon­čiť a glo­bálne pre­dá­vať VR Ana­tomy – medi­cín­sku vzde­lá­va­ciu apli­ká­ciu pre štu­den­tov medi­cíny a dokto­rov, ktorá fun­guje na prin­cípe vir­tu­ál­nej rea­lity,” pove­dal autor pro­jektu Tomáš Brn­gál. V krát­ko­do­bom hori­zonte chcú štu­denti vytvo­riť vývo­jár­ske štú­dio, kto­rého cie­ľom bude ďal­šie ino­vo­va­nie medi­cín­skeho vzde­lá­va­nia.

Štu­dent­skému star­tupu Vir­tual Medi­cine sa nedávno poda­rilo uspieť v súťaži Slo­vak Stu­dent Star­tup Cup v kate­gó­rii Veda a medi­cín­ske tech­no­ló­gie. Bodo­vali aj v ďal­ších súťa­žiach, naprí­klad obsa­dili prvé miesto v súťaži Quick pitch na kon­fe­ren­cii Star­tup or Shut­down.

virtual_reality_medicine

ilus­tračné foto: mobileworldcapital.com

Hlavné pred­nosti apli­ká­cie:

  • Inte­rak­ti­vita — Pomo­cou ovlá­da­čov môže uží­va­teľ ľubo­voľne mani­pu­lo­vať s 3D modelmi, naprí­klad otá­čať, odde­ľo­vať, zväč­šo­vať, ako keby držal reálne časti tela v ruke.
  • Vtia­hnu­tie do deja — Moderné počí­ta­čom vytvo­rené pro­stre­die dáva uží­va­te­ľovi pocit, že sa nachá­dza v ana­to­mic­kej pitevni, aj keď práve sedí doma. Záro­veň sa tak zvy­šuje sústre­de­nosť štu­denta na učivo, pre­tože ho nevy­ru­šujú externé oko­lité vnemy.
  • Zážit­kové uče­nie zvy­šuje moti­vá­ciu a vedie k ľah­šiemu zapa­mä­ta­niu si učiva.
  • Lep­šia pries­to­rová pred­sta­vi­vosť ako pri štú­diu z kniž­ného atlasu alebo z mobil­nej apli­ká­cie.
  • Zapá­ja­nie via­ce­rých zmys­lov pri učeb­nom pro­cese (oči, ges­tika, sluch). Víziou tímu v dlho­do­bom hori­zonte je vyví­jať pokro­čilé medi­cín­ske apli­ká­cie, ktoré budú leká­rom pomá­hať a zjed­no­du­šo­vať ich prácu.

Oce­ňu­jem nápad a kre­a­ti­vitu našich štu­den­tov využí­va­jú­cich naj­mo­der­nej­šie tech­no­lo­gické postupy a vir­tu­álne mode­lo­vané pro­stre­die na efek­tív­nej­šie medi­cín­ske vzde­lá­va­nie, a čo naj­lep­šiu pri­pra­ve­nosť pre prax,“ hod­notí akti­vitu medi­kov rektor Uni­ver­zity Komen­ského Karol Mičieta.

zdroj článku: uniba.sk, zdroj titul­nej fotky: uniba.sk

Pridať komentár (0)