Mla­dí slo­ven­skí medi­ci vytvo­ri­li apli­ká­ciu vir­tu­ál­nej pitev­ne

Marianna Mikešová / 14. októbra 2016 / Zo Slovenska

Medi­ci z Lekár­skej fakul­ty Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho ino­vu­jú štú­dium lekár­stva. Tomáš Brn­gál so svo­jím tímom vymys­le­li spô­sob, ako zatrak­tív­niť lekár­stvo pomo­cou apli­ká­cie Vir­tu­al Medi­ci­ne. Sta­čí si len nasa­diť špe­ciál­ne oku­lia­re a vďa­ka apli­ká­cii sa dosta­neš do vir­tu­ál­nej pitev­ne, kde si môžeš pre­zrieť čas­ti ľud­ské­ho tela v 3D podo­be.

Štu­den­ti na star­tu­po­vom pro­jek­te spo­lu­pra­cu­jú s fakult­ným aka­de­mic­kým ústa­vom, ana­to­mic­kým ústa­vom a s pro­de­kan­kou fakul­ty. Vďa­ka nim a tiež vďa­ka pod­po­re spo­loč­nos­ti Sam­sung Slo­va­kia a víťazs­tve v gran­to­vom prog­ra­me Nadá­cie Tat­ra ban­ky zria­dia na fakul­te vir­tu­ál­nu ana­to­mic­kú učeb­ňu.

Našou vízi­ou je spra­viť štú­dium medi­cí­ny pocho­pi­teľ­nej­ším a zau­jí­ma­vej­ším, zefek­tív­niť ho a zjed­no­du­šiť. Cie­ľom pro­jek­tu je dokon­čiť a glo­bál­ne pre­dá­vať VR Ana­to­my – medi­cín­sku vzde­lá­va­ciu apli­ká­ciu pre štu­den­tov medi­cí­ny a dokto­rov, kto­rá fun­gu­je na prin­cí­pe vir­tu­ál­nej rea­li­ty,” pove­dal autor pro­jek­tu Tomáš Brn­gál. V krát­ko­do­bom hori­zon­te chcú štu­den­ti vytvo­riť vývo­jár­ske štú­dio, kto­ré­ho cie­ľom bude ďal­šie ino­vo­va­nie medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia.

Štu­dent­ské­mu star­tu­pu Vir­tu­al Medi­ci­ne sa nedáv­no poda­ri­lo uspieť v súťa­ži Slo­vak Stu­dent Star­tup Cup v kate­gó­rii Veda a medi­cín­ske tech­no­ló­gie. Bodo­va­li aj v ďal­ších súťa­žiach, naprí­klad obsa­di­li prvé mies­to v súťa­ži Quick pitch na kon­fe­ren­cii Star­tup or Shut­do­wn.

virtual_reality_medicine

ilus­trač­né foto: mobileworldcapital.com

Hlav­né pred­nos­ti apli­ká­cie:

  • Inte­rak­ti­vi­ta — Pomo­cou ovlá­da­čov môže uží­va­teľ ľubo­voľ­ne mani­pu­lo­vať s 3D model­mi, naprí­klad otá­čať, odde­ľo­vať, zväč­šo­vať, ako keby držal reál­ne čas­ti tela v ruke.
  • Vtia­hnu­tie do deja — Moder­né počí­ta­čom vytvo­re­né pro­stre­die dáva uží­va­te­ľo­vi pocit, že sa nachá­dza v ana­to­mic­kej pitev­ni, aj keď prá­ve sedí doma. Záro­veň sa tak zvy­šu­je sústre­de­nosť štu­den­ta na uči­vo, pre­to­že ho nevy­ru­šu­jú exter­né oko­li­té vne­my.
  • Zážit­ko­vé uče­nie zvy­šu­je moti­vá­ciu a vedie k ľah­šie­mu zapa­mä­ta­niu si uči­va.
  • Lep­šia pries­to­ro­vá pred­sta­vi­vosť ako pri štú­diu z kniž­né­ho atla­su ale­bo z mobil­nej apli­ká­cie.
  • Zapá­ja­nie via­ce­rých zmys­lov pri učeb­nom pro­ce­se (oči, ges­ti­ka, sluch). Vízi­ou tímu v dlho­do­bom hori­zon­te je vyví­jať pokro­či­lé medi­cín­ske apli­ká­cie, kto­ré budú leká­rom pomá­hať a zjed­no­du­šo­vať ich prá­cu.

Oce­ňu­jem nápad a kre­a­ti­vi­tu našich štu­den­tov využí­va­jú­cich naj­mo­der­nej­šie tech­no­lo­gic­ké postu­py a vir­tu­ál­ne mode­lo­va­né pro­stre­die na efek­tív­nej­šie medi­cín­ske vzde­lá­va­nie, a čo naj­lep­šiu pri­pra­ve­nosť pre prax,“ hod­no­tí akti­vi­tu medi­kov rektor Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho Karol Mičie­ta.

zdroj člán­ku: uniba.sk, zdroj titul­nej fot­ky: uniba.sk

Pridať komentár (0)