Mladí star­tu­pisti zau­jali nápa­dom ako zblí­žiť gene­rá­cie

Zuzana Kotuliaková / 11. november 2016 / Zo Slovenska

Víťazmi súťaže JA Citi Inter­na­ti­onal Inno­va­tion Camp, ktorá sa konala 9. novem­bra v Bra­ti­slave pod záš­ti­tou pred­sed­níc­tva SR v Rade EÚ, sa stal tím nádej­ných pod­ni­ka­te­ľov v zlo­žení Denisa Balá­žová, Janka Bale­ková, Renáta Gaá­lová, Adriana Kuli­kova, Adam Šeda a Mar­tin Tauch­mann. Cie­ľom ich pro­jektu je zblí­žiť mla­dých ľudí so seni­ormi tak, aby to obe gene­rá­cie vzá­jomne obo­ha­tilo. Šesť­členné tímy zlo­žené zo štu­den­tov slo­ven­ských a čes­kých stred­ných škôl si zme­rali sily v rie­šení výzvy, ktorá spo­čí­vala v ino­va­tív­nom prí­stupe k spo­lo­čen­sky zod­po­ved­nému pod­ni­ka­niu Citi­bank

Stod­vad­sať štu­den­tov sa zúčast­nilo na súťaži, ktorú zor­ga­ni­zo­vala nezis­ková vzde­lá­va­cia orga­ni­zá­cia JA Slo­ven­sko v spo­lu­práci s JA Czech a s pod­po­rou Citi Foun­da­tion. Podu­ja­tie otvo­rila Ingrid Broc­ková, gene­rálna ria­di­teľka Sek­cie hos­po­dár­skej spo­lu­práce Minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tostí SR.

img_9977

Pred­seda odbor­nej poroty, gene­rálny ria­di­teľ Citi­bank v Čes­kej repub­like a regi­onálny ria­di­teľ pre Českú a Slo­ven­skú repub­liku Michal Nebeský, súťaž zhod­no­til slo­vami: “Teší ma, že o medzi­ná­rodný JA Citi Inno­va­tion Camp bol medzi slo­ven­skými a čes­kými štu­den­tami veľký záu­jem, čo doka­zuje, že podobné pro­jekty zame­rané na roz­voj pod­ni­ka­teľ­ského vzde­lá­va­nia mla­dých ľudí majú význam. Spo­lo­čen­sky zod­po­vedné akti­vity pat­ria k dôle­ži­tým hod­no­tám našej spo­loč­nosti, preto nás zau­jí­malo, čo by na danú tému doká­zali vymys­lieť mladí ľudia, keby pra­co­vali v glo­bál­nej banke akou je Citi. S výsled­kom som spo­kojný a verím, že aj účast­níci dneš­ného dňa si odniesli cennú skú­se­nosť pre ich budúci pro­fe­sijní život”.

Denisa Balá­žová z Obchod­nej aka­dé­mie M. Hodžu Tren­čín neskrý­vala obrov­skú radosť nad výhrou jej tímu. “Vyhrali sme určite vďaka skve­lému tímu. Ani sme si nemys­leli, že sa stret­neme taká dobrá par­tia. Prek­va­pilo nás, že vyhral náš ori­gi­nálny nápad, ktorý spo­číva v tom, že aj sta­rým ľuďom môžeme pomôcť“, uviedla Balá­žová. Nápad víťaz­ného tímu zau­jal nie­len samot­nou myš­lien­kou, ale aj jeho mar­ke­tin­gom v podobe moder­ných online komu­ni­kač­ných nástro­jov.

img_9820

Počas jed­no­dňo­vej inten­zív­nej skú­se­nosti sa štu­denti zdo­ko­na­lili v kre­a­tív­nom mys­lení, pre­zen­tač­ných zruč­nos­tiach i tímo­vej práci. Stretli sa s odbor­níkmi zo Citi­bank, ktorí v súťaži pôso­bili ako odborní kon­zul­tanti pre jed­not­livé súťažné tímy.

Dnes tu boli štu­denti, ktorí na začiatku tohto škol­ského roka odštar­to­vali svoje prvé pod­ni­ka­nie v JA Fir­mách. Títo mladí star­tu­pisti dnes uká­zali, že majú ino­va­tívnu myseľ a vidia v práci pre komu­nitu zmy­sel. Som pre­sved­čený, že – tak ako počas dote­raj­šieho 25-roč­ného pôso­be­nia – aj týmto mla­dým ľuďom naše prog­ramy pomôžu nájsť to správne uplat­ne­nie.” pove­dal Adam Šepetka, gene­rálny ria­di­teľ JA Slo­ven­sko.

citi-ic-vitazi

zdroj fotiek: galé­ria JA Slo­ven­sko

Pridať komentár (0)