Mla­dý bie­lo­rus­ký prog­ra­má­tor, kto­rý má šan­cu stať sa naj­lep­ším na sve­te

Martina Horváthová / 27. apríla 2016 / Lifehacking

Gen­na­dy Vla­di­mi­ro­vich Korot­ke­vich je iba 21 roč­ný bie­lo­rus­ký špor­to­vý prog­ra­má­tor, kto­rý vyhrá­val medzi­ná­rod­né súťa­že už keď mal 11 rokov.

Jeho hlav­né úspe­chy zahŕňa­jú šesť po sebe nasle­du­jú­cich zla­tých medai­lí v medzi­ná­rod­nej olym­piá­de v infor­ma­ti­ke, ako aj maj­strov­stvá sve­ta v roku 20132015 Inter­na­ti­onal Col­le­gia­te Prog­ram­ming Con­test World Finals. V súčas­nej dobe je naj­lep­šie hod­no­te­ným prog­ra­má­to­rom na Code­for­ces, a súťa­žia­ci s naj­lep­šie hod­no­te­ným algo­rit­mom na Top­Co­der.

programator

foto: business2community.com

Nemá­me sa jeho úspe­chom pre­čo čudo­vať, má to v génoch. Jeho rodi­čia sú prog­ra­má­to­ri na kated­re mate­ma­ti­ky štát­nej uni­ver­zi­ty Fran­cysk Ska­ry­na Homiel.

Keď mal 6 rokov, začal sa zau­jí­mať o prá­cu jeho rodi­čov. O dva roky neskôr jeho otec navrhol det­skú hru, vďa­ka kto­rej sa Gen­na­dy naučil zákla­dom prog­ra­mo­va­nia. Mik­hail Dolin­sky – kole­ga jeho mat­ky a jeden z naj­lep­ších uči­te­ľov výpoč­to­vej tech­ni­ky v Bie­lo­rus­ku mu poda­ro­val kni­hu. Po nie­koľ­kých mesia­coch sa uči­te­ľo­vi dosta­la do rúk kni­ha prog­ra­mo­va­nia, kto­rú malý Gen písal počas celých let­ných práz­dni­ny.

Mies­to na tech­nic­kej uni­ver­zi­te bez pri­jí­ma­cích skú­šok mal isté potom, ako vyrie­šil prob­lém poná­ra­jú­ce­ho sa tela vo vode a to bez zna­los­ti Archi­me­dov­ho záko­na.

Vo veku 11 rokov sa kva­li­fi­ko­val na medzi­ná­rod­nú olym­piá­du v infor­ma­ti­ke (IOI), a zís­kal strieb­ro, čo je samo o sebe dote­raz nepre­ko­na­ný sve­to­vý rekord. O rok neskôr zís­kal zla­tú medai­lu a tú si zo súťa­že odná­šal až do roku 2012. K dneš­né­mu dňu mu pat­rí sta­tus najús­peš­nej­šie­ho súťa­žia­ce­ho v his­tó­rií IOI.

SONY DSC

foto: lekasina.com

Skú­šam rôz­ne stra­té­gie a jed­na z nich je tá správ­na. Nie som génius, som len jed­no­du­cho dob­rý,“ pove­dal Gen­na­dy.

V roku 2012 začal cho­diť na ITMO Uni­ver­si­ty a o rok na to pomo­hol svoj­mu tímu pora­ziť Shan­ghai Jiao Tong Uni­ver­si­ty a Uni­ver­zi­ty of Tokyo a vyhra­li tak 37. Inter­na­ti­onal Col­le­gia­te Prog­ram­ming Con­test World Finals v Pet­roh­ra­de.

Ešte v roku 2014 si nebol istý, čo bude robiť po ško­le. V jed­nom roz­ho­vo­re pove­dal: „Nemám žiad­ne kon­krét­ne ani dlho­do­bé plá­ny. Mojim cie­ľom je doštu­do­vať a potom mož­no zosta­nem pri vede. Ešte nie som defi­ni­tív­ne roz­hod­nu­tý.“

foto: notebook888.com

Ten­to 21-roč­ný mega­mo­zog má pek­ne nakop­nu­tú kari­é­ru. Vyhral kopec súťa­ží a tur­na­jov, ako naprí­klad Roc­ket­hon, Look­se­ry Cup, India­Hacks: Algo­rithms, Goog­le Code Jam, Top­co­der Open či Face­bo­ok Hac­ker Cup.

Zdroj: en.ifmo.ru zdroj titul­nej foto­gra­fie: ifmo.ru

Pridať komentár (0)