Mladý bie­lo­ruský prog­ra­má­tor, ktorý má šancu stať sa naj­lep­ším na svete

Martina Horváthová / 27. apríla 2016 / Tools a produktivita

Gen­nady Vla­di­mi­ro­vich Korot­ke­vich je iba 21 ročný bie­lo­ruský špor­tový prog­ra­má­tor, ktorý vyhrá­val medzi­ná­rodné súťaže už keď mal 11 rokov.

Jeho hlavné úspe­chy zahŕňajú šesť po sebe nasle­du­jú­cich zla­tých medailí v medzi­ná­rod­nej olym­piáde v infor­ma­tike, ako aj maj­strov­stvá sveta v roku 20132015 Inter­na­ti­onal Col­le­giate Prog­ram­ming Con­test World Finals. V súčas­nej dobe je naj­lep­šie hod­no­te­ným prog­ra­má­to­rom na Code­for­ces, a súťa­žiaci s naj­lep­šie hod­no­te­ným algo­rit­mom na Top­Co­der.

programator

foto: business2community.com

Nemáme sa jeho úspe­chom prečo čudo­vať, má to v génoch. Jeho rodi­čia sú prog­ra­má­tori na katedre mate­ma­tiky štát­nej uni­ver­zity Fran­cysk Ska­ryna Homiel.

Keď mal 6 rokov, začal sa zau­jí­mať o prácu jeho rodi­čov. O dva roky neskôr jeho otec navrhol det­skú hru, vďaka kto­rej sa Gen­nady naučil zákla­dom prog­ra­mo­va­nia. Mik­hail Dolin­sky – kolega jeho matky a jeden z naj­lep­ších uči­te­ľov výpoč­to­vej tech­niky v Bie­lo­rusku mu poda­ro­val knihu. Po nie­koľ­kých mesia­coch sa uči­te­ľovi dostala do rúk kniha prog­ra­mo­va­nia, ktorú malý Gen písal počas celých let­ných práz­dniny.

Miesto na tech­nic­kej uni­ver­zite bez pri­jí­ma­cích skú­šok mal isté potom, ako vyrie­šil prob­lém poná­ra­jú­ceho sa tela vo vode a to bez zna­losti Archi­me­dovho zákona.

Vo veku 11 rokov sa kva­li­fi­ko­val na medzi­ná­rodnú olym­piádu v infor­ma­tike (IOI), a zís­kal striebro, čo je samo o sebe dote­raz nepre­ko­naný sve­tový rekord. O rok neskôr zís­kal zlatú medailu a tú si zo súťaže odná­šal až do roku 2012. K dneš­nému dňu mu patrí sta­tus najús­peš­nej­šieho súťa­žia­ceho v his­tó­rií IOI.

SONY DSC

foto: lekasina.com

Skú­šam rôzne stra­té­gie a jedna z nich je tá správna. Nie som génius, som len jed­no­du­cho dobrý,“ pove­dal Gen­nady.

V roku 2012 začal cho­diť na ITMO Uni­ver­sity a o rok na to pomo­hol svojmu tímu pora­ziť Shan­ghai Jiao Tong Uni­ver­sity a Uni­ver­zity of Tokyo a vyhrali tak 37. Inter­na­ti­onal Col­le­giate Prog­ram­ming Con­test World Finals v Pet­roh­rade.

Ešte v roku 2014 si nebol istý, čo bude robiť po škole. V jed­nom roz­ho­vore pove­dal: „Nemám žiadne kon­krétne ani dlho­dobé plány. Mojim cie­ľom je doštu­do­vať a potom možno zosta­nem pri vede. Ešte nie som defi­ni­tívne roz­hod­nutý.“

foto: notebook888.com

Tento 21-ročný mega­mo­zog má pekne nakop­nutú kari­éru. Vyhral kopec súťaží a tur­na­jov, ako naprí­klad Roc­ket­hon, Look­sery Cup, India­Hacks: Algo­rithms, Google Code Jam, Top­co­der Open či Face­book Hac­ker Cup.

Zdroj: en.ifmo.ru zdroj titul­nej foto­gra­fie: ifmo.ru

Pridať komentár (0)