Mníchovská Wayra privíta prvý slovenský startup

Luky Gašparík / 3. mája 2014 / Lifehacking

Cha­lani z tu­to­ranza.com (Do­učMa.sk ) sa ako prvý zo slo­ven­ských star­tu­pov do­stali do mní­chov­skej Wa­yri. Ako sa im to po­da­rilo? Jed­no­du­cho, sta­čilo len ne­pos­tú­piť do praž­skej Wa­yri.

 

Aký je re­cept na to, aby sa zo smútku stala ne­ča­kaná ra­dosť? Nie je vô­bec zlo­žitý. Stačí je­den ria­di­teľ, je­den dobrý pro­jekt a tro­chu šťas­tia.

Tím z Tu­to­ranza.com (v slo­ven­skej ver­zii Do­učMa.sk) mal všetky tri veci, a preto dnes môže hrdo vy­hlá­siť, že si ho po­zvala mní­chov­ská Wa­yra. Celý prí­beh mi včera spro­stred­ko­vali cha­lani, ktorí stoja za týmto pro­jek­tom. Ju­raj Svin­čák, To­máš Pal­ko­vič a Ján Ko­vács sú tvor­cami slo­ven­ského star­tupu, ktorý nás one­dlho bude re­pre­zen­to­vať aj v Ne­mecku. A dú­fajme, že ne­skôr aj v ďal­ších kra­ji­nách. 

Pred­ne­dáv­nom sme pí­sali o tom, že praž­ská Wa­yra vy­brala novú de­siatku star­tu­pov. Do tejto de­siatky sa po­kú­šali do­stať aj Ju­raj s To­má­šom. Bo­hu­žiaľ, ne­po­da­rilo sa, z čoho boli ur­čite skla­maní. Po­ve­dzme si pravdu, kto by ne­bol. Po­rota sa síce roz­hodla pre iné star­tupy, no vtedy ešte cha­lani ne­ve­deli, že sa v pub­liku na­šiel fa­nú­šik, kto­rého ich pro­jekt na­ozaj zau­jal.

P8 dni po tom, ako sa vrá­tili z Prahy, sa im oz­vala ria­di­teľka praž­skej Wa­yri so zau­jí­ma­vou sprá­vou. Tu­to­ranza to­tiž zau­jala Ga­rana Go­od­mana, ria­di­teľa mní­chov­skej Wa­yri. Go­od­ma­novi sa To­má­šov pitch za­pá­čil na­toľko, že celý tím po­zval na vý­be­rové kolo do Mní­chova. Tam si už druhú šancu ne­ne­chali ujsť, roz­ba­lili to na­plno, a na­ko­niec sa do Wa­yri predsa do­stali. Už im zo­stáva iba zba­liť kufre, pod­pí­sať zmluvu a môžu vy­ra­ziť. „Sme si ve­domí, že sme iba na za­čiatku a čaká nás ešte kopa práce. Je fakt su­per, že sa nám to s tou ne­mec­kou Wa­y­rou po­da­rilo, ale ideme ďa­lej,“ po­dot­kol Ju­raj k ich úspe­chu.  

Tu­to­ranza.com, alebo teda slo­ven­ská ver­zia Do­učMa.sk, je star­tup, ktorý spája štu­den­tov a do­u­čo­va­te­ľov. Je to v pod­state mar­ketp­lace, na kto­rom sa má jed­no­du­chým spô­so­bom stret­núť po­nuka s do­py­tom. Prvé čísla sú sku­točne po­zi­tívne a dá­vajú pro­jektu dobré vy­hliadky do bu­dúc­nosti. Asi aj to boli ar­gu­menty, ktoré oslo­vili Go­od­mana. Via­cej ako 2300 re­gis­tro­va­ných do­u­čo­va­te­ľov je vi­zitka, za ktorú sa na­ozaj ne­treba han­biť. Myš­lienka ce­lého pro­jektu je jed­no­du­chá, ale efek­tívna. Za­kla­da­te­lia nechcú vstu­po­vať do sa­mot­ného spô­sobu ce­no­tvorby a ne­chá­vajú to čisto na ľudí. Me­sačne sa takto skon­tak­tuje prie­merne 1000 do­u­čo­va­te­ľov a štu­den­tov

 

 

Zdroj: do­ucma.sk 

Pridať komentár (0)