Mní­chov­ská Wayra pri­víta prvý slo­ven­ský star­tup

Luky Gašparík / 3. máj 2014 / Tools a produktivita

Cha­lani z tutoranza.com (DoučMa.sk ) sa ako prvý zo slo­ven­ských star­tu­pov dostali do mní­chov­skej Wayri. Ako sa im to poda­rilo? Jed­no­du­cho, sta­čilo len nepos­tú­piť do praž­skej Wayri. 

Aký je recept na to, aby sa zo smútku stala neča­kaná radosť? Nie je vôbec zlo­žitý. Stačí jeden ria­di­teľ, jeden dobrý pro­jekt a tro­chu šťas­tia.

Tím z Tutoranza.com (v slo­ven­skej ver­zii DoučMa.sk) mal všetky tri veci, a preto dnes môže hrdo vyhlá­siť, že si ho pozvala mní­chov­ská Wayra. Celý prí­beh mi včera spro­stred­ko­vali cha­lani, ktorí stoja za týmto pro­jek­tom. Juraj Svin­čák, Tomáš Pal­ko­vič a Ján Kovács sú tvor­cami slo­ven­ského star­tupu, ktorý nás one­dlho bude repre­zen­to­vať aj v Nemecku. A dúfajme, že neskôr aj v ďal­ších kra­ji­nách. 

Pred­ne­dáv­nom sme písali o tom, že praž­ská Wayra vybrala novú desiatku star­tu­pov. Do tejto desiatky sa pokú­šali dostať aj Juraj s Tomá­šom. Bohu­žiaľ, nepo­da­rilo sa, z čoho boli určite skla­maní. Pove­dzme si pravdu, kto by nebol. Porota sa síce roz­hodla pre iné star­tupy, no vtedy ešte cha­lani neve­deli, že sa v pub­liku našiel fanú­šik, kto­rého ich pro­jekt naozaj zau­jal.

P8 dni po tom, ako sa vrá­tili z Prahy, sa im ozvala ria­di­teľka praž­skej Wayri so zau­jí­ma­vou sprá­vou. Tuto­ranza totiž zau­jala Garana Good­mana, ria­di­teľa mní­chov­skej Wayri. Good­ma­novi sa Tomá­šov pitch zapá­čil natoľko, že celý tím pozval na výbe­rové kolo do Mní­chova. Tam si už druhú šancu nene­chali ujsť, roz­ba­lili to naplno, a nako­niec sa do Wayri predsa dostali. Už im zostáva iba zba­liť kufre, pod­pí­sať zmluvu a môžu vyra­ziť. “Sme si vedomí, že sme iba na začiatku a čaká nás ešte kopa práce. Je fakt super, že sa nám to s tou nemec­kou Way­rou poda­rilo, ale ideme ďalej,” podot­kol Juraj k ich úspe­chu. 

Tutoranza.com, alebo teda slo­ven­ská ver­zia DoučMa.sk, je star­tup, ktorý spája štu­den­tov a dou­čo­va­te­ľov. Je to v pod­state mar­ketp­lace, na kto­rom sa má jed­no­du­chým spô­so­bom stret­núť ponuka s dopy­tom. Prvé čísla sú sku­točne pozi­tívne a dávajú pro­jektu dobré vyhliadky do budúc­nosti. Asi aj to boli argu­menty, ktoré oslo­vili Good­mana. Via­cej ako 2300 regis­tro­va­ných dou­čo­va­te­ľov je vizitka, za ktorú sa naozaj netreba han­biť. Myš­lienka celého pro­jektu je jed­no­du­chá, ale efek­tívna. Zakla­da­te­lia nechcú vstu­po­vať do samot­ného spô­sobu ceno­tvorby a nechá­vajú to čisto na ľudí. Mesačne sa takto skon­tak­tuje prie­merne 1000 dou­čo­va­te­ľov a štu­den­tov

Zdroj: doucma.sk 

Pridať komentár (0)