Moja #Fails­tory: Expan­zia do US…

Peter Komorník / 23. december 2014 / Tools a produktivita

Posledné týždne sa tu toho o fai­lo­vaní popí­salo cel­kom dosť. Zo všet­kých tých prís­pev­kov sa mi naj­viac páčil prís­pe­vok Jána Suchala, kto­rému sa chcem záro­veň poďa­ko­vať, že ma vyburcoval/inšpiroval napí­sať tento post.

Podobne ako Jakub (kto­rého prís­pe­vok si tiež odpo­rú­čam pre­čí­tať) som pomerne dlho zva­žo­val, ktorý z mojich mnoho fai­lov vybrať a či je nie­ktorý z nich dosta­točné zau­jí­mavý a poučný. Nako­niec to vyhrala pomerne jasne naša toh­to­ročná expan­zia so sli.do do US…

To, že musíme isť do US nám bolo jasne tak­mer od začiatku. Otáz­kou bolo hlavne kedy a ako. Preto, keď sa nám začiat­kom tohto roka poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu, odpo­veď znela jasne — “hneď a vo veľ­kom štýle”.

Ešte pred­tým by som sa však rád nach­víľu poza­sta­vil nad vply­vom inves­tí­cie na psy­chiku v star­tupe. Pokiaľ člo­vek nemá veľa peňazí, snaží sa vyťa­žiť z kaž­dého Eura maxi­mum a dobre si rozmyslí, na čo peniaze minie.

Skry­tým nebez­pe­čím inves­tí­cie je pocit, že konečne si môžeme dovo­liť robiť tie veľké veci, ktoré sme dote­raz nemohli. Veci, ktoré nám pomôžu rásť 10x rých­lej­šie. A toto je asi naj­väč­šie nebez­pe­čie akej­koľ­vek väč­šej inves­tí­cie. Člo­vek má zrazu pocit, že s toľ­kými prachmi proste MUSÍ rásť 10x rých­lej­šie.

Podobne to bolo aj v našom prí­pade. Cítil som vnú­torný tlak nechať tie peniaze čo naj­skôr pra­co­vať. Po krát­kej ana­lýze sme si určili, že pre úspech v US budú dôle­žité 3 veci:

1. špič­kový člo­vek priamo v US, ktorý nám dodá kre­di­bi­litu, pomôže s pre­da­jom a začne budo­vať par­tner­stva ako aj local office…
2. kva­litná PR agen­túra, ktorá nám pomôže dostať sa do top médií
3. spon­zors­hip / účasť na kľú­čo­vých indus­try even­toch

A tak som sa vydal začiat­kom roka do US a začal konať… Šlo to pomerne rýchlo, už po mesiaci sme boli dohod­nutí s top člo­ve­kom, začí­nali spo­lu­prácu s PR agen­tú­rou priamo v SF a doťa­ho­vali spon­sors­hipy na 3 význam­ných even­toch. (cel­kovo cca 20K EUR mesačné)

Našťas­tie hneď po 3 mesia­coch a prvých výsled­koch (res­pek­tíve abso­lút­nemu nedos­tatku) som si uve­do­mil, že pokra­čo­va­nie tejto stra­té­gie by zna­me­nalo pomerne rýchly koniec celého sli.do a tak sme to rýchlo stopli.

Neboli to úplné vyho­dené peniaze. Stretli sme zopár zau­jí­ma­vých par­tne­rov a zákaz­ní­kov, kto­rých by sme inak nestretli a ktorí sa môžu ešte uká­zať ako kľú­čoví pre náš úspech v budúc­nosti. Ale roz­hodne to nebolo SMART využi­tie našich zdro­jov…

Hlavné ponau­če­nia?

1. “Vďaka” penia­zom často pre­sta­neme robiť veci, ktoré nám pri­niesli úspech v prvom rade a začneme hľa­dať skratky, tzn. robiť veci, ktoré nemáme vôbec ove­rené
2. Pre­ži­tie je to naj­dô­le­ži­tej­šie, všetko ostatné je až za tým
3. Len peniaze ti úspech nepri­nesú, musíš si to odma­kať hlavne sám

Bonus: Než začnete vo veľ­kom inves­to­vať v neja­kej kra­jine, skúste tam najprv zís­kať zopár prvých zákaz­ní­kov a fanú­ši­kov. Pôjde to potom oveľa ľah­šie. Náš ďalší pokus bude už začiat­kom budú­ceho roka a dúfame, že v oveľa lep­šej pozí­cii…

Ako mi na to pove­dal Rasťo Turek, “buď rád, že si sa pou­čil teraz, dokým ešte o veľa nešlo”. V pod­state som rád, a aj keby sa tých 50K EUR navyše teraz hodilo, dúfam, že nám to pomôže uro­biť lep­šie roz­hod­nu­tia, keď pôjde naozaj do tuhého.

Držím všet­kým palce a rád sa poroz­prá­vam o našej skú­se­nosti aj osobne. Ale najmä, nebojme sa neús­pe­chu a nerobme z neho tra­gé­diu. Star­tupy sú ťažké jak sviňa a nie vždy sa to podarí podľa pred­stáv. Veľa kráť možno spra­víme kroky, ktoré nás budú neskôr mrzieť a za ktoré nás môžu iní kri­ti­zo­vať… Nerobme to, rad­šej si skúsme navzá­jom pomá­hať. Jedine tak tu máme na Slo­ven­sku šancu niečo vybu­do­vať.

Aká je vaša #fails­tory Rasťo Turek, Vik­tor Zeman, Rasťo Kulich, Michal Matys, Ondro Pro­stred­ník?

Zdroj: Peter Komor­ník (Face­book)

Pridať komentár (0)