Mos­ha je prvá slo­ni­ca, kto­rej pro­té­za nahra­di­la nohu

Dárius Polák / 29. júna 2016 / Zaujímavosti

Pre­čo ľudia milu­jú tech­no­ló­gie? Pred­sa pre­to, že pomá­ha­jú.

Therd­chai Jiva­ca­te je thaj­ský chi­rurg, vyná­lez­ca a expert vo vytvá­ra­ní pro­téz. Počas svo­jej kari­é­ry ich vytvo­ril už 20 000, či už pre zvie­ra­tá ako mač­ky, psy ale­bo vtá­ky, ale­bo po ľudí. No v deň, keď stre­tol Mos­hu, vte­dy dva a pol roč­nú slo­ni­cu, kto­rá stra­ti­la svo­ju pra­vú pred­nú kon­ča­ti­nu, sa roz­ho­dol, že prij­me dopo­siaľ naj­väč­šiu výzvu vo svo­jej kari­é­re — vytvo­riť pro­té­zu, kto­rá nahra­dí stra­te­nú kon­ča­ti­nu úbo­hé­mu zvie­ra­ťu.

Keď som videl Mos­hu prvý­krát, vši­mol som si, že musí pri svo­jej chô­dzi neus­tá­le zdví­hať svoj cho­bot. V tom čase váži­la oko­lo 600 kilo­gra­mov a dve tre­ti­ny svo­jej váhy vkla­da­la na pred­nú ľavú nohu, čím si ju znač­ne pre­ťa­žo­va­la.”

This picture taken on April 20, 2013 shows Associate Profesor Dr Therdchai Jivacate, Secretary General of the Chiang Mai based Prostheses Foundation of H.R.H the Princess Mother, standing at a fitting with Motala, a female elephant who stepped on a landmine in Burma, at the Friend's of the Asian Elephant Hospital in Lampang, northern Thailand. Dr Jivacate makes prosthetic limbs for Motala and another juvenile elephant landmine victim called Mosha for free.20April13 [SCMP 21JUL13 POST MAG ELEPHANTS]

foto: scmp.com

Jiva­ca­te nikdy pred­tým nevyt­vo­ril pro­té­zu takej veľ­kos­ti a pri­znal, že so svo­jim tímom skú­šal metó­du pokus — omyl, kým sa im to poda­ri­lo. Medzi hlav­né výzvy pat­ri­lo vytvo­re­nie dizaj­nu a bio­me­cha­ni­ky, kto­ré by slo­ni­ci paso­va­li a umož­ňo­va­li jej bez­prob­lé­mo­vú chô­dzu.

Vede­li sme, že ak jej pro­té­za bude spô­so­bo­vať bolesť tak ju nebu­de nosiť. Spo­čiat­ku bola zve­da­vá a sna­ži­la sa ju z nohy odstrá­niť, v tom sme jej však zabrá­ni­li.”

2

foto: motherboard.vice.com

Jiva­ca­te a jeho tím vytvo­ri­li pro­té­zu, kto­rá váži­la oko­lo 15 kilo­gra­mov, bola zlo­že­ná z ter­mop­las­tu, oce­le a elas­to­mé­ru. Mos­hy trva­lo 12 hodín, kým sa nauči­la s novou nohou cho­diť poriad­ne. Boli potreb­né mno­hé úpra­vy týka­jú­ce sa zarov­na­nia, na to, aby sa slo­ni­ca moh­la v pro­té­ze pohy­bo­vať pohodl­ne. Počas šies­tich rokov si pre­šla devia­ti­mi rôz­ny­mi pro­té­za­mi, kto­ré sa pris­pô­so­bo­va­li jej váhe a veľ­kos­ti. Ras­tie rých­lo, už počas prvé­ho roka vyme­ni­la tri.

Slo­ni­ca v súčas­nos­ti váži oko­lo 2 000 kilo­gra­mov a kvô­li tomu musí byť pro­té­za ťaž­šia a sil­nej­šia. Jiva­ca­te spo­lu s tímom stá­le hľa­da­jú per­fekt­nú pro­té­zu s mate­riá­lom, kto­rý by bol viac odol­ný a trvan­li­vý.

Zvie­ra­tá vás nepo­žia­da­jú o pomoc, no my sme jej pomôcť chce­li. Mys­lí­me si, že vie kto jej pomo­hol zno­va cho­diť, vždy keď nás vidí, tak zdvih­ne svoj cho­bot na pozdrav.”

3

foto: motherboard.vice.com

zdroj: motherboard.vice.com, zdroj titul­nej fot­ky: motherboard.vice.com

Pridať komentár (0)