Mosha je prvá slo­nica, kto­rej pro­téza nahra­dila nohu

Dárius Polák / 29. júna 2016 / Zaujímavosti

Prečo ľudia milujú tech­no­ló­gie? Predsa preto, že pomá­hajú.

Therd­chai Jiva­cate je thaj­ský chi­rurg, vyná­lezca a expert vo vytvá­raní pro­téz. Počas svo­jej kari­éry ich vytvo­ril už 20 000, či už pre zvie­ratá ako mačky, psy alebo vtáky, alebo po ľudí. No v deň, keď stre­tol Moshu, vtedy dva a pol ročnú slo­nicu, ktorá stra­tila svoju pravú prednú kon­ča­tinu, sa roz­ho­dol, že prijme dopo­siaľ naj­väč­šiu výzvu vo svo­jej kari­ére — vytvo­riť pro­tézu, ktorá nahradí stra­tenú kon­ča­tinu úbo­hému zvie­raťu.

Keď som videl Moshu prvý­krát, vši­mol som si, že musí pri svo­jej chô­dzi neus­tále zdví­hať svoj cho­bot. V tom čase vážila okolo 600 kilo­gra­mov a dve tre­tiny svo­jej váhy vkla­dala na prednú ľavú nohu, čím si ju značne pre­ťa­žo­vala.”

This picture taken on April 20, 2013 shows Associate Profesor Dr Therdchai Jivacate, Secretary General of the Chiang Mai based Prostheses Foundation of H.R.H the Princess Mother, standing at a fitting with Motala, a female elephant who stepped on a landmine in Burma, at the Friend's of the Asian Elephant Hospital in Lampang, northern Thailand. Dr Jivacate makes prosthetic limbs for Motala and another juvenile elephant landmine victim called Mosha for free.20April13 [SCMP 21JUL13 POST MAG ELEPHANTS]

foto: scmp.com

Jiva­cate nikdy pred­tým nevyt­vo­ril pro­tézu takej veľ­kosti a pri­znal, že so svo­jim tímom skú­šal metódu pokus — omyl, kým sa im to poda­rilo. Medzi hlavné výzvy pat­rilo vytvo­re­nie dizajnu a bio­me­cha­niky, ktoré by slo­nici paso­vali a umož­ňo­vali jej bez­prob­lé­movú chô­dzu.

Vedeli sme, že ak jej pro­téza bude spô­so­bo­vať bolesť tak ju nebude nosiť. Spo­čiatku bola zve­davá a sna­žila sa ju z nohy odstrá­niť, v tom sme jej však zabrá­nili.”

2

foto: motherboard.vice.com

Jiva­cate a jeho tím vytvo­rili pro­tézu, ktorá vážila okolo 15 kilo­gra­mov, bola zlo­žená z ter­mop­lastu, ocele a elas­to­méru. Moshy trvalo 12 hodín, kým sa naučila s novou nohou cho­diť poriadne. Boli potrebné mnohé úpravy týka­júce sa zarov­na­nia, na to, aby sa slo­nica mohla v pro­téze pohy­bo­vať pohodlne. Počas šies­tich rokov si pre­šla devia­timi rôz­nymi pro­té­zami, ktoré sa pris­pô­so­bo­vali jej váhe a veľ­kosti. Ras­tie rýchlo, už počas prvého roka vyme­nila tri.

Slo­nica v súčas­nosti váži okolo 2 000 kilo­gra­mov a kvôli tomu musí byť pro­téza ťaž­šia a sil­nej­šia. Jiva­cate spolu s tímom stále hľa­dajú per­fektnú pro­tézu s mate­riá­lom, ktorý by bol viac odolný a trvan­livý.

Zvie­ratá vás nepo­žia­dajú o pomoc, no my sme jej pomôcť chceli. Mys­líme si, že vie kto jej pomo­hol znova cho­diť, vždy keď nás vidí, tak zdvihne svoj cho­bot na pozdrav.”

3

foto: motherboard.vice.com

zdroj: motherboard.vice.com, zdroj titul­nej fotky: motherboard.vice.com

Pridať komentár (0)