MOTI­VO­PIC — Inšpi­rá­cia na den­nú moti­vá­ciu v jedi­neč­nom dizaj­ne

Ľudovít Nastišin / 18. februára 2015 / Zaujímavosti

ZA PRO­JEK­TOM MOTI­VO­PIC STO­JÍ PAR­TIA MLA­DÝCH ĽUDÍ V ZOSTA­VE MÁRIO POTO­ČEK, PAT­RIK GUN­DA A ADAM CVIK. SPO­LU­PRA­CU­JÚ UŽ ASI 5 ROKOV NA RÔZ­NYCH PRO­JEK­TOCH A AKO SAMI TVR­DIA, NAVZÁ­JOM SA DOPĹŇA­JÚ.

Povedz nám, ako vznik­lo MOTI­VO­PIC?

Nápad vzni­kol úpl­ne spon­tán­ne pri zaria­ďo­va­ní novej kan­ce­lá­rie. Chce­li sme mať na ste­nách nie­čo štý­lo­vé a záro­veň inšpi­ra­tív­ne. No nikde sme nenaš­li nie­čo také čo by vysti­ho­va­lo kaž­dé­ho z nás. Tak sme sa roz­hod­li že si to navrh­ne­me sami. Tam vzni­kol nápad spra­viť Moti­vo­pic. Mies­to, kde si kaž­dý môže nájsť inšpi­rá­ciu, kto­rá ho nakop­ne. Nemu­sia to byť strikt­ne quotes, ale návrh by mal mať moti­vač­ný cha­rak­ter. Veľ­mi dôle­ži­té bolo vybrať správ­ne­ho výrob­cu, s kto­rým sa nám bude dob­re spo­lu­pra­co­vať, a to sa nám poda­ri­lo. 

Pomá­hal vám ešte nie­kto?

Na Moti­vo­pi­cu s nami spo­lu­pra­co­va­li aj gra­fi­ci Majo Morav­čík a Filip Mitic­ký.

Kde momen­tál­ne fun­gu­je­te, kde máte “základ­ňu”?

Keď­že pochá­dza­me z Pieš­ťan, tak momen­tál­ne fun­gu­je­me prá­ve tu. V súčas­nos­ti tu máme všet­ko čo potre­bu­je­me, dokon­ca aj vlast­nú posil­ňov­ňu v kan­ce­lá­rii :). No uve­do­mu­je­me si, že v Bra­ti­sla­ve je ove­ľa viac mož­nos­tí a prí­le­ži­tos­tí, uvi­dí­me čo nám budúc­nosť pri­ne­sie.

Ako sa vám zatiaľ darí na slo­ven­skom trhu?

Pro­jekt je samoz­rej­me len za začiat­ku a našou sna­hou je vytvo­riť mu istú tvár a brand. Môžem však pove­dať, že máme pri­pra­ve­nú spo­lu­prá­cu s nie­koľ­ký­mi zná­my­mi slo­ven­ský­mi osob­nos­ťa­mi, kto­ré budú mať vytvo­re­nú vlast­nú edí­ciu.

Ako ste sa k tým osob­nos­tiam dosta­li a pre­sved­či­li ich k spo­lu­prá­ci?

Využi­li sme kon­tak­ty, kto­ré sme nado­bud­li, tak­že to nebo­lo až také zlo­ži­té, ako by sa na prvý pohľad moh­lo zdať. Rých­lo pocho­pi­li o čo ide a zapá­či­lo sa im to.

Fun­gu­je­te už aj v zahra­ni­čí ale­bo to mate v plá­ne?

Našim hlav­ným cie­ľom je pre­ra­ziť na zahra­nič­né trhy a ponú­kať naše pro­duk­ty glo­bál­ne. V súčas­nos­ti si teda môžu pro­duk­ty zakú­piť zákaz­ní­ci z celé­ho sve­ta, ale väč­šiu kam­paň ešte lén plá­nu­je­me.

Na strán­ke ma kaž­dý mož­nosť stať sa dizaj­né­rom a pre­zen­to­vať svo­je výtvo­ry. Na zákla­de akých kri­té­rií vybe­rá­te, kto­ré návrhy budú aj zve­rej­ne­né? Čo ak nie­kto prí­de s nevhod­ným ale­bo uráž­li­vým motí­vom?

Pres­ne tak, kaž­dý má mož­nosť stať sa dizaj­né­rom a pre­dá­vať tak svo­je návrhy. O výro­bu aj dis­tri­bú­ciu sa sta­rá­me my. Kri­té­ria sú jed­no­du­ché, musí nás návrh nie­čím zau­jať. Pod­stat­né sú myš­lien­ka a dizajn. Prob­lém nevhod­né­ho motí­vu sme ešte nerie­ši­li, ale kaž­do­pád­ne hra­ni­ce musia byť. Kaž­dý návrh sa sch­va­ľu­je, tak­že nič čo by sme nech­ce­li sa do pre­da­ja nedos­ta­ne.

Si aj ty sám auto­rom nie­kto­rých motí­vov?

Áno som aj ja auto­rom nie­kto­rých návrhov, prá­ve tých, kto­ré máme v kan­ce­lá­rii a vo svo­jom dome. Nepo­va­žu­jem sa za veľ­ké­ho gra­fi­ka, ale pho­tos­hop ovlá­dam a sta­čí kúsok inšpi­rá­cie a kaž­dý sa môže stať dizaj­né­rom na Moti­vo­pic a uro­biť tak radosť nie­ko­mu iné­mu svo­jim návrhom.

Aké sú plá­ny do budúc­na?

Plá­ny sú jas­né, mať čo naj­viac desig­né­rov, kto­rý umiest­nia svoj nápad na moti­vo­pic. Pre­ra­ziť na zahra­nič­né trhy a aby sa Moti­vo­pic sta­lo bran­dom v moti­vač­ných návrhoch.

Ešte troš­ku z vyš­šej per­spek­tí­vy, Ako sa vám zatiaľ na Slo­ven­sku pod­ni­ká? Aké máte skú­se­nos­ti?

Tak pod­ni­kať na Slo­ven­sku nie je jed­no­du­ché a obdi­vu­jem kaž­dé­ho, kto sa na túto ces­tu dá. Začiat­ky bez kapi­tá­lu a skú­se­nos­tí nie sú ľah­ké, ale verím, že ak Vás nie­čo baví, dáte tomu lás­ku a vytr­vá­te, tak môže­te byť úspeš­ný. Pre­to by som odpo­ru­čil všet­kým a hlav­ne mla­dým, čo nad vlast­ným pod­ni­ka­ním uva­žu­jú, aby sa nebá­li a vyskú­ša­li svoj nápad roz­be­hnúť. Nikdy nevie­te, ako to môže vypá­liť. U nás zatiaľ tie dob­ré skú­se­nos­ti s pod­ni­ka­ním pre­vlá­da­jú nad tými zlý­mi. 

Pridať komentár (0)