MOTI­VO­PIC — Inšpi­rá­cia na dennú moti­vá­ciu v jedi­neč­nom dizajne

Ľudovít Nastišin / 18. februára 2015 / Zaujímavosti

ZA PRO­JEK­TOM MOTI­VO­PIC STOJÍ PAR­TIA MLA­DÝCH ĽUDÍ V ZOSTAVE MÁRIO POTO­ČEK, PAT­RIK GUNDA A ADAM CVIK. SPO­LU­PRA­CUJÚ UŽ ASI 5 ROKOV NA RÔZ­NYCH PRO­JEK­TOCH A AKO SAMI TVR­DIA, NAVZÁ­JOM SA DOPĹŇAJÚ.

Povedz nám, ako vzniklo MOTI­VO­PIC?

Nápad vzni­kol úplne spon­tánne pri zaria­ďo­vaní novej kan­ce­lá­rie. Chceli sme mať na ste­nách niečo štý­lové a záro­veň inšpi­ra­tívne. No nikde sme nenašli niečo také čo by vysti­ho­valo kaž­dého z nás. Tak sme sa roz­hodli že si to navrh­neme sami. Tam vzni­kol nápad spra­viť Moti­vo­pic. Miesto, kde si každý môže nájsť inšpi­rá­ciu, ktorá ho nakopne. Nemu­sia to byť striktne quotes, ale návrh by mal mať moti­vačný cha­rak­ter. Veľmi dôle­žité bolo vybrať správ­neho výrobcu, s kto­rým sa nám bude dobre spo­lu­pra­co­vať, a to sa nám poda­rilo. 

Pomá­hal vám ešte nie­kto?

Na Moti­vo­picu s nami spo­lu­pra­co­vali aj gra­fici Majo Morav­čík a Filip Mitický.

Kde momen­tálne fun­gu­jete, kde máte “základňu”?

Keďže pochá­dzame z Pieš­ťan, tak momen­tálne fun­gu­jeme práve tu. V súčas­nosti tu máme všetko čo potre­bu­jeme, dokonca aj vlastnú posil­ňovňu v kan­ce­lá­rii :). No uve­do­mu­jeme si, že v Bra­ti­slave je oveľa viac mož­ností a prí­le­ži­tostí, uvi­díme čo nám budúc­nosť pri­ne­sie.

Ako sa vám zatiaľ darí na slo­ven­skom trhu?

Pro­jekt je samoz­rejme len za začiatku a našou sna­hou je vytvo­riť mu istú tvár a brand. Môžem však pove­dať, že máme pri­pra­venú spo­lu­prácu s nie­koľ­kými zná­mymi slo­ven­skými osob­nos­ťami, ktoré budú mať vytvo­renú vlastnú edí­ciu.

Ako ste sa k tým osob­nos­tiam dostali a pre­sved­čili ich k spo­lu­práci?

Využili sme kon­takty, ktoré sme nado­budli, takže to nebolo až také zlo­žité, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Rýchlo pocho­pili o čo ide a zapá­čilo sa im to.

Fun­gu­jete už aj v zahra­ničí alebo to mate v pláne?

Našim hlav­ným cie­ľom je pre­ra­ziť na zahra­ničné trhy a ponú­kať naše pro­dukty glo­bálne. V súčas­nosti si teda môžu pro­dukty zakú­piť zákaz­níci z celého sveta, ale väč­šiu kam­paň ešte lén plá­nu­jeme.

Na stránke ma každý mož­nosť stať sa dizaj­né­rom a pre­zen­to­vať svoje výtvory. Na základe akých kri­té­rií vybe­ráte, ktoré návrhy budú aj zve­rej­nené? Čo ak nie­kto príde s nevhod­ným alebo uráž­li­vým motí­vom?

Presne tak, každý má mož­nosť stať sa dizaj­né­rom a pre­dá­vať tak svoje návrhy. O výrobu aj dis­tri­bú­ciu sa sta­ráme my. Kri­té­ria sú jed­no­du­ché, musí nás návrh nie­čím zau­jať. Pod­statné sú myš­lienka a dizajn. Prob­lém nevhod­ného motívu sme ešte nerie­šili, ale kaž­do­pádne hra­nice musia byť. Každý návrh sa sch­va­ľuje, takže nič čo by sme nech­celi sa do pre­daja nedos­tane.

Si aj ty sám auto­rom nie­kto­rých motí­vov?

Áno som aj ja auto­rom nie­kto­rých návrhov, práve tých, ktoré máme v kan­ce­lá­rii a vo svo­jom dome. Nepo­va­žu­jem sa za veľ­kého gra­fika, ale pho­tos­hop ovlá­dam a stačí kúsok inšpi­rá­cie a každý sa môže stať dizaj­né­rom na Moti­vo­pic a uro­biť tak radosť nie­komu inému svo­jim návrhom.

Aké sú plány do budúcna?

Plány sú jasné, mať čo naj­viac desig­né­rov, ktorý umiest­nia svoj nápad na moti­vo­pic. Pre­ra­ziť na zahra­ničné trhy a aby sa Moti­vo­pic stalo bran­dom v moti­vač­ných návrhoch.

Ešte trošku z vyš­šej per­spek­tívy, Ako sa vám zatiaľ na Slo­ven­sku pod­niká? Aké máte skú­se­nosti?

Tak pod­ni­kať na Slo­ven­sku nie je jed­no­du­ché a obdi­vu­jem kaž­dého, kto sa na túto cestu dá. Začiatky bez kapi­tálu a skú­se­ností nie sú ľahké, ale verím, že ak Vás niečo baví, dáte tomu lásku a vytr­váte, tak môžete byť úspešný. Preto by som odpo­ru­čil všet­kým a hlavne mla­dým, čo nad vlast­ným pod­ni­ka­ním uva­žujú, aby sa nebáli a vyskú­šali svoj nápad roz­be­hnúť. Nikdy neviete, ako to môže vypá­liť. U nás zatiaľ tie dobré skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním pre­vlá­dajú nad tými zlými. 

Pridať komentár (0)