Moto 360 si na Slo­ven­sku kúpite za 180 eur

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 23. decembra 2015 / Tech a inovácie

Ak ste hľa­dali smart­ho­dinky, ale nemali veľa peňazí, potom máme pre vás dobrú správu. Od začiatku roka prie­merná cena Moto 360 klesla z 275 eur na 210 eur.

Naj­niž­šia cena sa drží na úrovni 180 eur, čo vôbec nie je veľa pri týchto smart­ho­din­kách. Spô­so­bené to bolo najmä vyda­ním ich dru­hej gene­rá­cie. Hoci Moto 360 nemajú toľko fun­kcií ako ich mladší brat, no ako jedny z prvých smart­ho­di­niek s Android Wear majú stále svoje čaro.

Graf ceny pro­duktu Moto­rola Moto 360 posky­tuje ser­ver Heureka.sk

Smart­ho­dinky Moto­rola Moto 360 boli vydané v sep­tem­bri minu­lého roka s ope­rač­ným sys­té­mom Android Wear 1.3.2. Tento sys­tém už dostal aktu­ali­zá­ciu na ver­ziu Android Wear 2.1.1 zalo­že­nom na Andro­ide 5.1.1. Tieto smart­ho­dinky majú 1,56 pal­cový disp­lej s roz­lí­še­ním 320×290 pixe­lov čo nám dáva 205 ppi. Disp­lej je kva­litný, teda až na ten spodný pásik, ktorý pri­po­mína pre­pic­hnutú pneuma­tiku.

Disp­lej chráni Gorilla Glass 3, čo s isto­tou odolá bež­ným povr­cho­vým škrab­com. Všetko to poháňa TI OMAP 3 čip s 1 GHz Cor­tex A8 pro­ce­so­rom. Vnú­torná pamäť je 4 GB a ope­račná pamäť 512 MB LPDDR. V Moto 360 náj­dete kopec sen­zo­rov, ako naprí­klad kro­ko­mer, sve­telný sen­zor a optický merač tepu. Nie­ktorí uží­va­te­lia sa sťa­žo­vali na výdrž baté­rie, no s naj­nov­šou aktu­ali­zá­ciou sa výdrž výrazne zlep­šila. Aby ste svoje smart­ho­dinky zosynch­ro­ni­zo­vali a ovlá­dali potre­bu­jete iba smart­te­le­fón bežiaci na Andro­ide 4.3 alebo vyš­šie.

moto-360-watch-face-1200-80-750x422

Čo sa týka ceny, tak v zahra­ničí ich kúpite ešte lac­nej­šie. Ak máte cestu do Ame­riky, tak momen­tálne v pred­via­noč­nom období nara­zíte na Moto 360 s cenou 99 dolá­rov. Otázka ale je, či si rad­šej nepoč­káme na ich druhú gene­rá­ciu, ktorá je už dostupná asi všade, len nie na Slo­ven­sku a tak sa musíme uspo­ko­jiť stále s prvou gene­rá­ciou Moto 360.

Moto­rola Moto 360 môžete kúpiť v e-sho­poch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porov­nať ceny »

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)