Moto 360 si na Slo­ven­sku kúpi­te za 180 eur

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 23. decembra 2015 / Tech a inovácie

Ak ste hľa­da­li smart­ho­din­ky, ale nema­li veľa peňa­zí, potom máme pre vás dob­rú sprá­vu. Od začiat­ku roka prie­mer­ná cena Moto 360 kles­la z 275 eur na 210 eur.

Naj­niž­šia cena sa drží na úrov­ni 180 eur, čo vôbec nie je veľa pri tých­to smart­ho­din­kách. Spô­so­be­né to bolo naj­mä vyda­ním ich dru­hej gene­rá­cie. Hoci Moto 360 nema­jú toľ­ko fun­kcií ako ich mlad­ší brat, no ako jed­ny z prvých smart­ho­di­niek s Andro­id Wear majú stá­le svo­je čaro.

Graf ceny pro­duk­tu Moto­ro­la Moto 360 posky­tu­je ser­ver Heureka.sk

Smart­ho­din­ky Moto­ro­la Moto 360 boli vyda­né v sep­tem­bri minu­lé­ho roka s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id Wear 1.3.2. Ten­to sys­tém už dostal aktu­ali­zá­ciu na ver­ziu Andro­id Wear 2.1.1 zalo­že­nom na Andro­ide 5.1.1. Tie­to smart­ho­din­ky majú 1,56 pal­co­vý disp­lej s roz­lí­še­ním 320×290 pixe­lov čo nám dáva 205 ppi. Disp­lej je kva­lit­ný, teda až na ten spod­ný pásik, kto­rý pri­po­mí­na pre­pic­hnu­tú pneuma­ti­ku.

Disp­lej chrá­ni Goril­la Glass 3, čo s isto­tou odo­lá bež­ným povr­cho­vým škrab­com. Všet­ko to pohá­ňa TI OMAP 3 čip s 1 GHz Cor­tex A8 pro­ce­so­rom. Vnú­tor­ná pamäť je 4 GB a ope­rač­ná pamäť 512 MB LPDDR. V Moto 360 náj­de­te kopec sen­zo­rov, ako naprí­klad kro­ko­mer, sve­tel­ný sen­zor a optic­ký merač tepu. Nie­kto­rí uží­va­te­lia sa sťa­žo­va­li na výdrž baté­rie, no s naj­nov­šou aktu­ali­zá­ci­ou sa výdrž výraz­ne zlep­ši­la. Aby ste svo­je smart­ho­din­ky zosynch­ro­ni­zo­va­li a ovlá­da­li potre­bu­je­te iba smart­te­le­fón bežia­ci na Andro­ide 4.3 ale­bo vyš­šie.

moto-360-watch-face-1200-80-750x422

Čo sa týka ceny, tak v zahra­ni­čí ich kúpi­te ešte lac­nej­šie. Ak máte ces­tu do Ame­ri­ky, tak momen­tál­ne v pred­via­noč­nom obdo­bí nara­zí­te na Moto 360 s cenou 99 dolá­rov. Otáz­ka ale je, či si rad­šej nepoč­ká­me na ich dru­hú gene­rá­ciu, kto­rá je už dostup­ná asi vša­de, len nie na Slo­ven­sku a tak sa musí­me uspo­ko­jiť stá­le s prvou gene­rá­ci­ou Moto 360.

Moto­ro­la Moto 360 môže­te kúpiť v e-sho­poch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porov­nať ceny »

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)