Môže sa jedi­ná kon­fe­ren­cia stať celo­sve­to­vo uzná­va­nou a žia­da­nou?

Redakcia / 31. januára 2016 / Zo Slovenska

Ako je mož­né, že môže byť aj na Slo­ven­sku? „Veď na Slo­ven­sku nič nie je. Na zápa­de majú všet­ko.“ Výrok, kto­rý nám neraz zare­zo­no­val v ušiach. Mla­dý člo­vek sa ľah­ko nechá uniesť tými­to neprav­di­vý­mi slo­va­mi. Star­ti­tup a TEDx ťa ľah­ko pre­sved­čia o tom, že aj podu­ja­tia celo­sve­to­vé­ho for­má­tu pat­ria k nám, do srd­ca Euró­py!

Kon­fe­ren­cia TED (Tech­no­lo­gy, Enter­tain­ment, Design) vznik­la v 80.-tych rokoch v Kali­for­nii, a netrva­lo dlho, kým sa pod hes­lom „Ide­as worth spre­a­ding“ teda „Myš­lien­ky hod­né šíre­nia“ zača­la šíriť v Ame­ri­ke a dnes už je zná­ma po celom sve­te.

TED dáva prí­le­ži­tosť vytvo­riť nezá­vis­le orga­ni­zo­va­nú nezis­ko­vú kon­fe­ren­ciu (TEDx) v pôvod­nom duchu aj vo vlast­nom mes­te, či komu­ni­te.

10983412_378168859037312_5741409266144280031_n

Tá najb­liž­šia sa volá [email protected]

a bude sa konať 27. feb­ru­ára 2016 v Zrkad­lo­vom háji. 

Ide už o dru­hý roč­ník tej­to akcie. Témou toh­to roč­ní­ka sú ONO­MA­TO­PO­JE. Netra­dič­ný názov, no ukrý­va viac než sa spr­vu môžu zdať. Slov­ná hrač­ka, kto­rú toto slo­vo skrý­va a vďa­ka kto­rej si ju kaž­dý štu­dent zapa­mä­tá má pred­sta­vo­vať Slo­ven­sko plné poten­ciá­lu a hod­not­né­ho obsa­hu, kto­rý na prvý pohľad nevi­dí­me.

Chceš počuť prí­beh prvej slo­ven­skej dru­ži­ce? Stret­núť ľudí, kto­rí svo­jou prá­cou menia našu budúc­nosť?
Zau­jí­ma­ví spe­ak­ri Ťa vne­sú do víru myš­lie­nok, kto­ré v ško­le neza­ži­ješ a uká­žu Ti,
že aj na Slo­ven­sku sa dajú robiť super veci a je mož­né si tu nájsť k nim ces­tu.

10169165_381800642007467_3918396841055176854_n

Kon­fe­ren­cia orga­ni­zo­va­ná naj­mä pre stre­doš­ko­lá­kov.

Pokiaľ ním si, tak sa môžeš tešiť na inšpi­ra­tív­ny deň plný mož­nos­tí spoz­nať ľudí ako si ty. Ale­bo ľudí, kto­rí raz boli ako ty a dnes už dosa­hu­jú svo­je cie­le.

Ale TEDxY­outh Bra­ti­sla­va nie je len sled pred­ná­šok. Sú to aj blo­ky works­ho­pov, kde sa roz­hod­ne nie­čo nové naučíš. Budeš si môcť pozrieť výsta­vu mla­dých talen­to­va­ných umel­cov. Budeš mať mož­nosť roz­prá­vať sa so spe­ak­ra­mi z rôz­nych oblas­tí, ale aj s roves­ník­mi. Dosta­neš super goodie-bag do ruky a nové myš­lien­ky do hla­vy. A toto všet­ko je len zlo­mok toho, čo počas tej­to akcie zaži­ješ.

TEDxY­outh je skve­lá prí­le­ži­tosť, aby si našiel nie­čo, čo si mož­no ani dopo­siaľ nehľa­dal.

Pre viac info sle­duj FB strán­ku TEDxY­outh Bra­ti­sla­va: www.facebook.com/tedxyouthba

12109317_504770309710499_555328941539939804_n

Foto kre­dit: Stan­či Karel­lo­vá

Pridať komentár (0)