Môže sa jediná kon­fe­ren­cia stať celo­sve­tovo uzná­va­nou a žia­da­nou?

Redakcia / 31. januára 2016 / Zo Slovenska

Ako je možné, že môže byť aj na Slo­ven­sku? „Veď na Slo­ven­sku nič nie je. Na západe majú všetko.“ Výrok, ktorý nám neraz zare­zo­no­val v ušiach. Mladý člo­vek sa ľahko nechá uniesť týmito neprav­di­vými slo­vami. Star­ti­tup a TEDx ťa ľahko pre­sved­čia o tom, že aj podu­ja­tia celo­sve­to­vého for­mátu pat­ria k nám, do srdca Európy!

Kon­fe­ren­cia TED (Tech­no­logy, Enter­tain­ment, Design) vznikla v 80.-tych rokoch v Kali­for­nii, a netrvalo dlho, kým sa pod hes­lom „Ideas worth spre­a­ding“ teda „Myš­lienky hodné šíre­nia“ začala šíriť v Ame­rike a dnes už je známa po celom svete.

TED dáva prí­le­ži­tosť vytvo­riť nezá­visle orga­ni­zo­vanú nezis­kovú kon­fe­ren­ciu (TEDx) v pôvod­nom duchu aj vo vlast­nom meste, či komu­nite.

10983412_378168859037312_5741409266144280031_n

Tá najb­liž­šia sa volá TEDxYouth@Bratislava

a bude sa konať 27. feb­ru­ára 2016 v Zrkad­lo­vom háji. 

Ide už o druhý roč­ník tejto akcie. Témou tohto roč­níka sú ONO­MA­TO­POJE. Netra­dičný názov, no ukrýva viac než sa sprvu môžu zdať. Slovná hračka, ktorú toto slovo skrýva a vďaka kto­rej si ju každý štu­dent zapa­mätá má pred­sta­vo­vať Slo­ven­sko plné poten­ciálu a hod­not­ného obsahu, ktorý na prvý pohľad nevi­díme.

Chceš počuť prí­beh prvej slo­ven­skej dru­žice? Stret­núť ľudí, ktorí svo­jou prá­cou menia našu budúc­nosť?
Zau­jí­maví spe­akri Ťa vnesú do víru myš­lie­nok, ktoré v škole neza­ži­ješ a ukážu Ti,
že aj na Slo­ven­sku sa dajú robiť super veci a je možné si tu nájsť k nim cestu.

10169165_381800642007467_3918396841055176854_n

Kon­fe­ren­cia orga­ni­zo­vaná najmä pre stre­doš­ko­lá­kov.

Pokiaľ ním si, tak sa môžeš tešiť na inšpi­ra­tívny deň plný mož­ností spoz­nať ľudí ako si ty. Alebo ľudí, ktorí raz boli ako ty a dnes už dosa­hujú svoje ciele.

Ale TEDxY­outh Bra­ti­slava nie je len sled pred­ná­šok. Sú to aj bloky works­ho­pov, kde sa roz­hodne niečo nové naučíš. Budeš si môcť pozrieť výstavu mla­dých talen­to­va­ných umel­cov. Budeš mať mož­nosť roz­prá­vať sa so spe­ak­rami z rôz­nych oblastí, ale aj s roves­níkmi. Dosta­neš super goodie-bag do ruky a nové myš­lienky do hlavy. A toto všetko je len zlo­mok toho, čo počas tejto akcie zaži­ješ.

TEDxY­outh je skvelá prí­le­ži­tosť, aby si našiel niečo, čo si možno ani dopo­siaľ nehľa­dal.

Pre viac info sle­duj FB stránku TEDxY­outh Bra­ti­slava: www.facebook.com/tedxyouthba

12109317_504770309710499_555328941539939804_n

Foto kre­dit: Stanči Karel­lová

Pridať komentár (0)