Kedy môžeme na Slo­ven­sku čakať úplný zánik kla­sic­kých taxi slu­žieb?

Michal Sorkovský / 14. októbra 2016 / Zo Slovenska

Slo­ven­ské taxi služby pre­šli v posled­ných rokoch revo­luč­nými zme­nami, ktoré kla­sický taxík, postupne vytlá­čajú do úza­dia. Niet sa však čomu čudo­vať. Tech­no­ló­gie totiž stále napre­dujú, a to sa muselo odzr­kad­liť aj v tomto odvetví. Kedy teda môžeme čakať, že taxi appky úplne vytla­čia kla­sické taxi služby zo slo­ven­ských ciest?

Samoz­rejme, nejaký čas to ešte potrvá, ale už teraz môžeme tak­mer so sto­per­cent­nou isto­tou pove­dať, že sa to naozaj stane. Spô­sob pre­pravy vo svete sa rapídne mení, tech­no­ló­gie do neho pri­ná­šajú nové mož­nosti a navyše sa stále viac roz­máha zdie­ľaná eko­no­mikatoto všetko sú klince do rakvy kla­sic­kých taxi slu­žieb, ktoré nám tak verne slú­žili posledné dve desať­ro­čia.

Taxíky pri­tom vôbec nie sú jedi­nou oblas­ťou, ktorú cel­kom zme­nili moderné apli­ká­cie. Ľudia jed­no­du­cho pocho­pili, že je oveľa jed­no­duch­šie pri­vo­lať si auto alebo objed­nať jedlo cez mobilnú apli­ká­ciu či webovú stránku, ako vyvo­lá­vať na rôzne tele­fónne čísla a doha­do­vať sa cez ne. Nie je to ale len o tom, apli­ká­cie doká­zali tieto služby posu­núť na úplne iný level, a to zna­mená oveľa viac, ako len jed­no­duch­šie pri­vo­lá­va­nie taxíku či jedla.

Mož­nosti

Nové mož­nosti, presne to pri­niesli apli­ká­cie do zabe­ha­ných pro­ce­sov taxi slu­žieb. Na jed­nej strane sú to mož­nosti pre zákaz­ní­kov a na strane dru­hej aj pre vodi­čov. Keď na bra­ti­slav­skú taxi scénu vstú­pil HOPIN, ako prvá funkčná a silná taxi apli­ká­cia, Slo­váci okam­žite pocho­pili, v čom je roz­diel. Ľudia cez jedinú apli­ká­ciu totiž zrazu mohli uro­biť oveľa viac ako si len pri­vo­lať auto. A to sa im, samoz­rejme, zapá­čilo.

Chceš si pozrieť hod­no­te­nia taxi­kára, ktorý má po teba prísť? Vybrať si auto, aké má po teba prísť? Vybrať si cenu, ktorú si ochotný zapla­tiť? Chceš napí­sať kladné či záporne hod­no­te­nie a upo­zor­niť tak na taxi­kára, ktorý ťa vie­zol? Na to všetko a oveľa viac ti stačí jediná apli­ká­cia – toto sú mož­nosti, o kto­rých hovo­rím. Pri kla­sic­kých taxi služ­bách si mal jednu mož­nosť – pla­tiť, a mohol si dúfať, že nie až prí­liš pre­hnané peniaze.

hopin

foto: startitup.sk

Poria­dok v penia­zoch

Pri penia­zoch ešte rad­šej zosta­neme – je to téma, ktorú si väč­šina Slo­vá­kov nedo­volí brať na ľahkú váhu. V tomto, osobne, vidím záro­veň jednu z naj­väč­ších výhod, ktoré revo­lú­cia v podobe taxi apli­ká­cií pri­niesla. Každý veľmi dobre vie, ako to chodí naprí­klad v kla­sic­kých bra­ti­slav­ských taxí­koch – ceny sú často vymys­lené šofé­rom, taxa­metre zapnuté vždy o niečo dlh­šie, a pokiaľ je na tebe vidno, že sa v meste nevyz­náš, pán šofér ťa určite do cie­ľo­vej sta­nice nezo­be­rie najk­rat­šou ces­tou.

Toto všetko ale zme­nili taxi apli­ká­cie – pred šofé­rom dnes peniaze dokonca ani vyťa­ho­vať nemu­síš, odhad ceny za jazdu si vieš pozrieť už pred ňou a počas celej cesty doká­žeš sle­do­vať svoju trasu. HOPIN, Uber, či Lif­tago, všetky tieto apli­ká­cie pri­niesli pre­hľad, čis­totu a hlavne logiku do pla­te­nia za služby. To tu pred­tým chý­balo.

taxik2

foto: spravy.cohladas.sk

Brand

Môže mať taxi služba silný brand? Kla­sická asi ťažko, no digi­tálna určite áno. Ide o to, že si ľudia zrazu začali uve­do­mo­vať, s akými pre­prav­cami jaz­dia. Pokiaľ sa vezieš Ube­rom, HOPI­NOM či Lif­ta­gom, zaru­čene vieš, s kým jaz­díš a o akú spo­loč­nosť ide. Pokiaľ máš ale v tele­fóne ulo­že­ných 5 čísiel na roz­ličné taxi služby, prav­de­po­dobne ani nevieš, aké logo bude mať na sebe auto, ktoré príde.

Tieto firmy totiž pri­niesli pou­ží­va­te­ľom hod­notu, niečo viac ako len odvoz, a tým začali vytŕčať z davu. Poda­rilo sa im niečo, čo sa kla­sic­kým taxi služ­bám nepo­da­rilo nikdy – vieš si naprí­klad pred­sta­viť, že by sa sys­tém kla­sic­kej bra­ti­slav­skej taxi firmy začal roz­ši­ro­vať do sveta? Bra­ti­slav­ský HOPIN pri­šiel s nie­čim novým, ino­va­tív­nym a dnes tak už aj na Ukra­jine či Slo­vin­sku jaz­dia autá s jeho bran­dom. Je to vlastne úplne logický vývin situ­ácie, no nie?

ba

foto: twitter.com

Budúc­nosť

Možno so mnou nebudú všetci taxi­kári súhla­siť, no toto odvet­vie má budúc­nosť zais­tenú len vďaka moder­ným taxi fir­mám a ich apli­ká­ciam. Bez nich by taxíky ako akýsi zasta­raný sys­tém vo svete moder­ných tech­no­ló­gii prav­de­po­dobne úplne zanikli. Bojo­vať proti tomuto trendu je podľa mňa pri­naj­men­šom nelo­gické. Prečo?
So všet­kými výdo­byt­kami moder­ného sveta môže taxi firma ponú­kať fan­tas­tické služby, ktoré ľudí budú vždy vedieť pre­sved­čiť o tom, aby si pri­vo­lali auto. A vôbec, kto by chcel bojo­vať proti budúc­nosti? Taxi apli­ká­cie sú budúc­nos­ťou taxí­kov a taxi­ká­rov a kla­sické taxi služby už majú svoj čas zrá­taný. Je ťažké presne pove­dať, kedy na Slo­ven­sku budeme jaz­diť už iba s apli­ká­ciami, no je jasné, že to je len otázka času.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: startitup.sk

Pridať komentár (0)