MS Fest opäť v Bra­ti­sla­ve! Stret­ni sa so špič­ka­mi v odbo­re

Filip Mosnár / 6. apríla 2016 / Lifehacking

Ten­to víkend by si urči­te nemal chý­bať na dru­hom roč­ní­ku MS fes­tu, kto­rý sa bude konať v Bra­ti­sla­ve. Témy budú všet­ky, od star­tu­pov, až po Inter­net of Things.

MS Fest, komu­nit­ná kon­fe­ren­cia pre vývo­já­rov a IT nad­šen­cov, kto­rí rie­šia vývoj apli­ká­cii pomo­cou clou­du, Mic­ro­soft tech­no­ló­gií, ale aj Open Sour­cu. V Čechách sa kacia teší úspe­chu už osem rokov, u nás sme ju minu­lý rok parád­ne odšar­to­va­li a ten­to rok to bude ešte lep­šie! Celá kon­fe­ren­cia je bez­plat­ná, tak sa rých­lo regis­truj na tom­to odka­ze.

Urči­te by si teda nemal chý­bať na fakul­te Infor­ma­ti­ky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­ti­sla­ve ( Ilko­vi­čo­va 2 ).

Na MS Fes­te na Teba čaká boha­tý prog­ram vo for­me pred­ná­šok na témy ako Inter­net of Things, čo je hot téma roku 2016, kon­taj­ne­ri­zá­cia s Doc­ke­rom, infra­štruk­tú­ra a služ­by v clou­de, uvi­díš ako vyze­rá vývoj mobil­ných apli­ká­cií a mno­ho ďal­šie­ho. Naj­cen­nej­šie na pred­náš­kach je, že o tých­to témach prí­du poroz­prá­vať ľudia z pra­xe zo spo­loč­nos­tí ako ESET, IBM ale­bo Mic­ro­soft.

MS fest

zdroj foto­gra­fie: hopscotchgroupe.com

Pred­náš­ka Duša­na Kocú­re­ka zo Scrum­Desk, kto­rý poroz­prá­va o prak­tic­kých skú­se­nos­tiach s agil­ným prí­stu­pom ria­de­nia pro­jek­tov, by ťa urči­te mala zau­jí­mať, ak pra­cu­ješ na svo­jom pro­jek­te v tea­me.

Ak si ale sám, roz­bie­haš svoj star­tup, nevieš čo a ako a hlav­ne z čoho, je pre teba pri­pra­ve­ná pred­náš­ka, po kto­rej budeš schop­ný pre­vádz­ko­vať celú tech­nic­kú infra­štruk­tú­ru pre svoj pro­jekt bez akých­koľ­vek nákla­dov.

Keď si ale ten typ, kto­ré­ho neba­ví len počú­vať a písať si poznám­ky, je pri­pra­ve­ný Ardu­ino works­hop. V rám­ci toh­to works­ho­pu ti budú k dis­po­zí­cií odbor­ní­ci na oblasť IoT, kto­rý s tebou prej­dú všet­ky nápa­dy, pod­rob­ne sa ti pove­nu­jú a ty budeš môcť odísť s jas­ným pohľa­dom na tvoj pro­jekt.

ArduinoCommunityLogo

zdroj fotografie:arduino.cc zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:robime.it

Bola by to ale nuda, osem hodín sa v kuse nie­čo učiť a tak. Tak­že sú pri­pra­ve­né aj XBOX obý­vač­ky, aby si sa tro­cha vyvet­ral, ako aj rôz­ne súťa­že orga­ni­zo­va­né par­tner­mi kon­fe­ren­cie.

Celý prog­ram náj­deš na tej­to strán­ke.

Pridať komentár (0)