MS Fest opäť v Bra­ti­slave! Stretni sa so špič­kami v odbore

Filip Mosnár / 6. apríla 2016 / Tools a produktivita

Tento víkend by si určite nemal chý­bať na dru­hom roč­níku MS festu, ktorý sa bude konať v Bra­ti­slave. Témy budú všetky, od star­tu­pov, až po Inter­net of Things.

MS Fest, komu­nitná kon­fe­ren­cia pre vývo­já­rov a IT nad­šen­cov, ktorí rie­šia vývoj apli­ká­cii pomo­cou cloudu, Mic­ro­soft tech­no­ló­gií, ale aj Open Sourcu. V Čechách sa kacia teší úspe­chu už osem rokov, u nás sme ju minulý rok parádne odšar­to­vali a tento rok to bude ešte lep­šie! Celá kon­fe­ren­cia je bez­platná, tak sa rýchlo regis­truj na tomto odkaze.

Určite by si teda nemal chý­bať na fakulte Infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­ti­slave ( Ilko­vi­čova 2 ).

Na MS Feste na Teba čaká bohatý prog­ram vo forme pred­ná­šok na témy ako Inter­net of Things, čo je hot téma roku 2016, kon­taj­ne­ri­zá­cia s Doc­ke­rom, infra­štruk­túra a služby v cloude, uvi­díš ako vyzerá vývoj mobil­ných apli­ká­cií a mnoho ďal­šieho. Naj­cen­nej­šie na pred­náš­kach je, že o týchto témach prídu poroz­prá­vať ľudia z praxe zo spo­loč­ností ako ESET, IBM alebo Mic­ro­soft.

MS fest

zdroj foto­gra­fie: hopscotchgroupe.com

Pred­náška Dušana Kocú­reka zo Scrum­Desk, ktorý poroz­práva o prak­tic­kých skú­se­nos­tiach s agil­ným prí­stu­pom ria­de­nia pro­jek­tov, by ťa určite mala zau­jí­mať, ak pra­cu­ješ na svo­jom pro­jekte v teame.

Ak si ale sám, roz­bie­haš svoj star­tup, nevieš čo a ako a hlavne z čoho, je pre teba pri­pra­vená pred­náška, po kto­rej budeš schopný pre­vádz­ko­vať celú tech­nickú infra­štruk­túru pre svoj pro­jekt bez akých­koľ­vek nákla­dov.

Keď si ale ten typ, kto­rého nebaví len počú­vať a písať si poznámky, je pri­pra­vený Ardu­ino works­hop. V rámci tohto works­hopu ti budú k dis­po­zí­cií odbor­níci na oblasť IoT, ktorý s tebou prejdú všetky nápady, pod­robne sa ti pove­nujú a ty budeš môcť odísť s jas­ným pohľa­dom na tvoj pro­jekt.

ArduinoCommunityLogo

zdroj fotografie:arduino.cc zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:robime.it

Bola by to ale nuda, osem hodín sa v kuse niečo učiť a tak. Takže sú pri­pra­vené aj XBOX obý­vačky, aby si sa tro­cha vyvet­ral, ako aj rôzne súťaže orga­ni­zo­vané par­tnermi kon­fe­ren­cie.

Celý prog­ram náj­deš na tejto stránke.

Pridať komentár (0)