Mul­ti­funkč­ná bun­da Bau­Bax rais­la mili­ón na Kicks­tar­te­ri!

Michal Sorkovský / 22. júla 2015 / Lifehacking

Na ces­tách sa člo­vek čas­to ocit­ne v situ­áciách, kedy jed­no­du­cho potre­bu­je tro­chu pomôcť. Exis­tu­je pre­to mno­ho vyná­le­zov, kto­ré majú ces­to­va­nie uľah­čiť, ale málo­ke­dy je pries­tor na to, aby ich aj naozaj bolo mož­né na ces­ty so sebou vziať. Čo keby však boli všet­ky tie­to vyná­le­zy, kto­ré vám pomô­žu spať, pra­co­vať či vôbec nor­mál­ne pre­žiť na dlhých ces­tách zabu­do­va­né v jed­nej bun­de?

Exis­tu­je mno­ho „veci­čiek“, kto­rých cie­ľom je sprí­jem­niť ces­to­va­nie. Medzi tie zná­mej­šie pat­rí, naprí­klad, ces­tov­ná deka, kto­rá vás na ces­tách zohre­je, van­kúš pod krk, vďa­ka kto­ré­mu sa môže­te aspoň pokú­siť o to, vyspať sa, ale­bo potom mas­ka na oči, kto­rú si v noci nasa­dí­te, keď sa člo­vek sedia­ci ved­ľa vás roz­hod­ne čítať a potre­bu­je si na kni­hu posvie­tiť. Pred­stav­te si ale, že by ste aj všet­ky tie­to pomôc­ky mali k dis­po­zí­cií hneď, vďa­ka bun­de, kto­rú by ste mali na sebe oble­če­nú.

Všet­ko by zra­zu moh­lo byť jed­no­duch­šie. Mul­ti­funkč­ná bun­da Bau­Bax má až 15 uži­toč­ných fun­kcií, medzi kto­ré pat­rí, už spo­mí­na­ný ces­tov­ný van­kúš a mas­ka, ale aj ruka­vi­ce, držia­ky slú­cha­diel, vačok na ple­chov­ku a sepa­rát­ne vrec­ká, do kto­rých si môže­te bez­peč­ne odlo­žiť svoj smart­fón, tab­let, dokla­dy či slneč­né oku­lia­re. Bez fun­kcií spo­me­nu­tých vyš­šie sa mož­no zaobí­de­te, no bun­da Bau­Bax ponú­ka ove­ľa viac.

Zips, kto­rým sa bun­da zapí­na je totiž v sku­toč­nos­ti pero, kto­ré sa dá kedy­koľ­vek vybrať a natiah­nuť na štvor­ná­so­bok svo­jej pôvod­nej dĺž­ky, vrec­ká na bun­de sú viac­vrstvo­vé, tak­že vám v prí­pa­de poci­tu chla­du zohre­jú ruky, no a k bun­de je ponú­ka­né aj vre­cúš­ko, do kto­ré­ho hra­vo scho­vá­te ces­tov­nú deku.

Mys­lím, že rie­ši­me tie správ­ne prob­lé­my,“ pove­dal foun­der spo­loč­nos­ti Bau­Bax Hiral San­gha­vi. „Ces­tov­né bun­dy exis­tu­jú už roky, no žiad­na z nich nedo­ká­za­la rie­šiť všet­ky prob­lé­my,“ dodal. Mul­ti­funkč­ná bun­da Bau­Bax sa ale sna­ží vyho­vieť všet­kým. No a keď­že nie kaž­dý obľu­bu­je kapuc­ne, Bau­Bax dokon­ca ponú­ka až 4 ver­zie svoj­ho pro­duk­tu, s tým, že ces­tov­ný van­kúš je odní­ma­teľ­ný z kaž­dej z nich.

Dnes môže­me pove­dať, že nápad mul­ti­funkč­nej bun­dy nepo­chyb­ne zau­jal. Cieľ, kto­rý si Bau­Bax na Kicks­tar­te­ri dal, bol totiž vyzbie­rať 20 tisíc dolá­rov, avšak dnes (43 dní pred kon­com kam­pa­ne) pro­jekt vyzbie­ral až viac ako mili­ón! Už teraz môže teda Bau­Bax hovo­riť o obrov­skom úspe­chu a tre­ba pove­dať, že si zís­ka­nú pozor­nosť naozaj zaslú­ži. No a hoci sa nie­ko­mu na prvý pohľad môže zdať ako zby­toč­nosť, ľudia, kto­rí čas­to ces­tu­jú, vše­mož­né fun­kcie bun­dy nepo­chyb­ne oce­nia. Svo­je využi­tie náj­de okrem toho aj pri bež­nom ces­to­va­ní, naprí­klad v mest­skej dopra­ve. No a malým bonu­som je, že už spo­mí­na­né pero scho­va­né v zip­se bun­dy má poten­ciál vyrie­šiť jeden z naj­väč­ších sve­to­vých prob­lé­mov, teda ak nezos­ta­ne nie­kde zabud­nu­té, tak ako všet­ky ostat­né… :)

Zdro­je: mashable.com, kickstarter.com

Pridať komentár (0)