Mul­ti­funkčná bunda Bau­Bax raisla milión na Kicks­tar­teri!

Michal Sorkovský / 22. júla 2015 / Tools a produktivita

Na ces­tách sa člo­vek často ocitne v situ­áciách, kedy jed­no­du­cho potre­buje tro­chu pomôcť. Exis­tuje preto mnoho vyná­le­zov, ktoré majú ces­to­va­nie uľah­čiť, ale málo­kedy je pries­tor na to, aby ich aj naozaj bolo možné na cesty so sebou vziať. Čo keby však boli všetky tieto vyná­lezy, ktoré vám pomôžu spať, pra­co­vať či vôbec nor­málne pre­žiť na dlhých ces­tách zabu­do­vané v jed­nej bunde?

Exis­tuje mnoho „veci­čiek“, kto­rých cie­ľom je sprí­jem­niť ces­to­va­nie. Medzi tie zná­mej­šie patrí, naprí­klad, ces­tovná deka, ktorá vás na ces­tách zohreje, van­kúš pod krk, vďaka kto­rému sa môžete aspoň pokú­siť o to, vyspať sa, alebo potom maska na oči, ktorú si v noci nasa­díte, keď sa člo­vek sediaci vedľa vás roz­hodne čítať a potre­buje si na knihu posvie­tiť. Pred­stavte si ale, že by ste aj všetky tieto pomôcky mali k dis­po­zí­cií hneď, vďaka bunde, ktorú by ste mali na sebe oble­čenú.

Všetko by zrazu mohlo byť jed­no­duch­šie. Mul­ti­funkčná bunda Bau­Bax má až 15 uži­toč­ných fun­kcií, medzi ktoré patrí, už spo­mí­naný ces­tovný van­kúš a maska, ale aj ruka­vice, držiaky slú­cha­diel, vačok na ple­chovku a sepa­rátne vrecká, do kto­rých si môžete bez­pečne odlo­žiť svoj smart­fón, tab­let, doklady či slnečné oku­liare. Bez fun­kcií spo­me­nu­tých vyš­šie sa možno zaobí­dete, no bunda Bau­Bax ponúka oveľa viac.

Zips, kto­rým sa bunda zapína je totiž v sku­toč­nosti pero, ktoré sa dá kedy­koľ­vek vybrať a natiah­nuť na štvor­ná­so­bok svo­jej pôvod­nej dĺžky, vrecká na bunde sú viac­vrstvové, takže vám v prí­pade pocitu chladu zohrejú ruky, no a k bunde je ponú­kané aj vre­cúško, do kto­rého hravo scho­váte ces­tovnú deku.

Mys­lím, že rie­šime tie správne prob­lémy,“ pove­dal foun­der spo­loč­nosti Bau­Bax Hiral San­ghavi. „Ces­tovné bundy exis­tujú už roky, no žiadna z nich nedo­ká­zala rie­šiť všetky prob­lémy,“ dodal. Mul­ti­funkčná bunda Bau­Bax sa ale snaží vyho­vieť všet­kým. No a keďže nie každý obľu­buje kapucne, Bau­Bax dokonca ponúka až 4 ver­zie svojho pro­duktu, s tým, že ces­tovný van­kúš je odní­ma­teľný z kaž­dej z nich.

Dnes môžeme pove­dať, že nápad mul­ti­funkč­nej bundy nepo­chybne zau­jal. Cieľ, ktorý si Bau­Bax na Kicks­tar­teri dal, bol totiž vyzbie­rať 20 tisíc dolá­rov, avšak dnes (43 dní pred kon­com kam­pane) pro­jekt vyzbie­ral až viac ako milión! Už teraz môže teda Bau­Bax hovo­riť o obrov­skom úspe­chu a treba pove­dať, že si zís­kanú pozor­nosť naozaj zaslúži. No a hoci sa nie­komu na prvý pohľad môže zdať ako zby­toč­nosť, ľudia, ktorí často ces­tujú, vše­možné fun­kcie bundy nepo­chybne oce­nia. Svoje využi­tie nájde okrem toho aj pri bež­nom ces­to­vaní, naprí­klad v mest­skej doprave. No a malým bonu­som je, že už spo­mí­nané pero scho­vané v zipse bundy má poten­ciál vyrie­šiť jeden z naj­väč­ších sve­to­vých prob­lé­mov, teda ak nezos­tane nie­kde zabud­nuté, tak ako všetky ostatné… :)

Zdroje: mashable.com, kickstarter.com

Pridať komentár (0)