Mul­ti­funkč­né Slo­ven­ky: Doká­žu všet­ko, dokon­ca aj ria­diť viac pro­jek­tov naraz

Marianna Mikešová / 19. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: allevents.in/eduworld.sk

Odjak­ži­va sa vra­ví, že naroz­diel od mužov, ženy doká­žu vyko­ná­vať plno­hod­not­ne viac čin­nos­tí naraz. Zvy­čaj­ne sa to potvr­dzu­je skôr v prak­tic­kých kaž­do­den­ných čin­nos­tiach a v domác­nos­ti, no tie­to úspeš­né Slo­ven­ky sú dôka­zom, že vedia byť rov­na­ko mul­ti­funkč­né aj v biz­ni­so­vom sve­te.

Romi Kli­me­ko­vá

Nie kaž­dý sa po ško­le zamest­ná v odbo­re, kto­rý vyštu­do­val. To je aj prí­pad Romi Kliem­ko­vej, kto­rá síce vyštu­do­va­la prá­vo, no už počas ško­ly ju viac láka­li úpl­ne iné veci. Naprí­klad móda a dizajn, kto­rým sa dnes venu­je ako inte­ri­é­ro­vá dizaj­nér­ka či šty­lis­t­ka v pro­jek­te Deco­rus­de­sign. Niet divu, že kre­a­tív­na Slo­ven­ka od prá­va, v kto­rom nie je veľ­ký pries­tor pre kre­a­ti­vi­tu, odbo­či­la čo naj­ďa­lej.

Foto: Lau­ra Wit­tek

Svo­ju lás­ku k zvie­ra­tám zas rea­li­zu­je v občian­skom zdru­že­ní Pes v núdzi, kto­ré sama pred tak­mer 10 rok­mi zalo­ži­la. Opus­te­ným a týra­ným psom tu pomá­ha nájsť nový domov. Romi sama už dvoch psí­kov adop­to­va­la, už roky je vege­ta­rián­ka a zují­ma sa o zdra­vie a život­né pro­stre­die.

Foto: Valen­tí­na Nídelová/Pes v núdzi

Marian­na Sliv­ko­vá

Úspeš­ná slo­ven­ská pod­ni­ka­teľ­ka, kto­rú by sme moh­li úsmev­ne nazvať “obchod­níč­kou so svet­lom”. Spo­lu­za­lo­ži­la a ria­di sales v spo­loč­nos­ti Fosa­li, kto­rá sa zaobe­rá výro­bou luxus­ných, no záro­veň ultra moder­ných dizaj­no­vých svie­ti­diel. Všet­ky sú ori­gi­nál­ne a vyrá­ba­né ruč­ne na Slo­ven­sku. Môžeš ich nájsť naprí­klad v štý­lo­vých hote­loch či spa cen­trách.

Foto: podnikatelkaslovenska.sk

Marian­na je tiež CEO spo­loč­nos­ti LEDe­co solu­ti­on, kto­rá na trh rov­na­ko pri­ná­ša inte­li­gent­né rie­še­nia osvet­le­nia. V oboch fir­mách pra­cu­jú s naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi, ako sú optic­ké vlák­na či LED. Táto biz­nis žena milu­je dizajn a má skve­lý vkus, čo sa odrá­ža v kaž­dom kús­ku, kto­rý jej fir­ma vyro­bí. Vyhra­la titul Pod­ni­ka­teľ­ka Slo­ven­ska 2014.

Foto: ledeco.sk

Kata­rí­na Klin­ko­vá

Na Slo­ven­sku je zná­ma naj­mä ako spo­lu­za­kla­da­teľ­ka por­tá­lu Staf­fi­no, kto­rý ponú­ka jed­no­du­chý spô­sob, ako hod­no­tiť služ­by, fir­my a ich per­so­nál. Kata­rí­na však má toho na sve­do­mí ove­ľa viac a dokon­ca bola dva­krát zara­de­ná do reb­ríč­ka For­bes. Dnes pôso­bí ako CEO mla­dej spo­loč­nos­ti Deal Fac­to­ry, kto­rá pomá­ha fir­mám nasta­vo­vať efek­tív­nu sales stra­té­giu a skrát­ka im pomô­že, aby pre­dá­va­li viac.

Foto: facebook.com/Bounce Chicks

Kat­ka tiež sto­jí za oce­ňo­va­ným pro­jek­tom Cul­char­ge — ino­va­tív­nou power­ban­kou, kto­rá ti umož­ní nabí­jať svoj smart­fón kde­koľ­vek. Naj­nov­ším Kat­ki­ným poči­nom je taneč­ný pro­jekt Boun­ce Chicks, kto­rý ponú­ka taneč­né hodi­ny všet­kým aktív­nym ženám.

Foto: facebook.com/Bounce Chicks

Mia Kuru­co­vá

V téme psov pokra­ču­je­me aj pri tej­to úspeš­nej Slo­ven­ke, kto­rá na štvor­no­hých chl­pá­čoch posta­vi­la svoj biz­nis. Svo­ju lás­ku k nim pre­ta­vi­la do chut­ných psích maš­kŕt, kto­ré pri­pra­vu­jú v psej pekár­ni Mls. A aby toho nebo­lo málo, pre psy a ich pánič­kov dokon­ca otvo­ri­la psiu kavia­reň, v kto­rej tiež dosta­nú rov­na­ké dob­ro­ty. Všet­ky sú vyro­be­né z tých naj­kva­lit­nej­ších suro­vín pros­peš­ných pre ich zdra­vie.

Foto: facebook.com/Mls

Pre veľ­ký úspech bude čosko­ro otvá­rať psiu kavia­reň čís­lo dva. Mia však nie je len “psou biz­nis­men­kou”, ale nedáv­no spus­ti­la svoj ďal­ší pro­jekt — Poma­zán­ko­vo so širo­kou ponu­kou chut­ných domá­cich poma­zá­nok, ten­to­krát pre ľudí.

Foto: facebook.com/Mls/ facebook.com/Pomazánkovo

Lucia Šic­ko­vá

Táto zná­ma slo­ven­ská “ajťáč­ka” je spo­lu­za­kla­da­teľ­kou her­nej spo­loč­nos­ti Pixel Fede­ra­ti­on a milu­je ino­vá­cie. Ruší tak všet­ky pred­sud­ky o tom, čo je muž­ský a čo žen­ský svet. Je mamou troch detí, no pop­ri tom v “Pixe­li” zvlá­da mana­žo­vať vzde­lá­va­cie akti­vi­ty vo fir­me.

Foto: eduworld.sk

Ria­di tiež edu­kač­né prog­ra­my, ako pro­jekt Edu­fac­to­ry, kto­rý pod­po­ru­je edu­kač­né ini­cia­tí­vy, kto­ré využí­va­jú tech­no­ló­gie a hry vo vzde­lá­va­ní (nie­len) detí. Pomo­cou svo­jej prá­ce sa Lucia sna­ží širiť pove­do­mie o pros­peš­ných hrách, kto­ré pomá­ha­jú roz­ví­jať schop­nos­ti, slú­žia ako efek­tív­ne for­my vzde­lá­va­nia ale­bo inak zlep­šu­jú spo­loč­nosť. Lucia tiež pôso­bí ako men­tor­ka v Komen­ské­ho inšti­tú­te.

Foto: facebook.com/Pixel fede­ra­ti­on

Pridať komentár (0)