Musí byť reklam­ka kre­a­tív­na?

Nikola Brehová / 20. októbra 2016 / Business

Kre­a­ti­vi­ta je slo­vo, kto­ré sa v posled­nom obdo­bí sta­lo mód­nym. Nie len v jazy­ku, ale aj medzi ľuď­mi. Pra­co­vať v kre­a­tív­nom prie­mys­le je popu­lár­ne. Všet­ci chcú byť kre­a­tív­ni, nie­čo vymýš­ľať, tvo­riť, … Veľa z nich má však pred­sta­vu o kre­a­ti­vi­te nejas­nú ale­bo myl­nú.

Áno, kre­a­ti­vi­ta, aj pod­ľa výkla­do­vé­ho slov­ní­ka, zna­me­ná tvor­bu, no je naozaj nevy­hnut­né ju natoľ­ko vyz­dvi­ho­vať? Vez­mi­me si naprí­klad také reklam­né agen­tú­ry. Veľa ľudí si pred­sta­vu­je, že kaž­dý jeden člen reklam­né­ho tímu je kre­a­tív­nym mágom.

Tím reklam­nej agen­tú­ry sa skla­dá z ľudí, kto­rí majú rôz­ne pozí­cie. Štan­dard­ná reklam­ka má gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa, key account mana­ge­ra, cre­a­ti­ve direc­to­ra, kto­rý má na sta­ros­ti tím gra­fi­kov a copy­wri­te­rov. V dneš­nej dobe už agen­tú­ry majú ľudí aj na PPC a SEO a tak ďalej. Kla­sic­ké zlo­že­nie reklam­ky. V čom sa od štan­dard­né­ho zlo­že­nia reklam­ky líši prá­ve GoUP, kto­rý sa zame­ria­va na výko­nost­nú strán­ku rekla­my? A o čo vlast­ne pri výkon­nost­nom mar­ke­tin­gu ide?
“Zlo­že­ním sa nelí­ši ničím, aku­rát väč­ši­na výko­no­viek nemá cre­a­ti­ve direc­to­ra, pre­to­že im ide skôr o výsled­ky ako dizajn.”

goup

foto: startitup.sk

Úlo­hou štan­dard­nej reklam­ky je obvyk­le komu­ni­ko­vať znač­ku ale­bo kli­en­ta. Pla­tí to aj vo sfé­re výko­nost­né­ho mar­ke­tin­gu?

Výko­nov­ka musí dodať ako to rád nazý­vam „tvr­dé čís­la“ – dopy­ty, zákaz­ní­kov, objed­náv­ky, ale­bo pria­mo finanč­ne vyjad­re­ný obrat. Vie­me komu­ni­ko­vať znač­ku a veľ­mi efek­tív­ne, ale zau­jí­ma nás koľ­ko ľudí z cie­ľo­vej sku­pi­ny zasiah­ne­me a ako oni zare­a­gu­jú. Našou pri­ori­tou nie je uro­biť to krás­ne – ale uro­biť to funkč­né!”

Veľa vecí sto­jí a padá na komu­ni­ká­cii, pre­to je to jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí aj v pod­ni­ka­ní. Agen­tú­ra ti pora­dí, ako komu­ni­ko­vať s cie­ľov­kou, teda aký komu­ni­kač­ný kanál je naje­fek­tív­nej­ší, ako sa na ňom sprá­vať, akú slov­nú záso­bu pou­žiť a či je vhod­né pra­co­vať so slan­gom a ak áno, tak akým spô­so­bom. Ako ale zis­tíš, že tvo­ja komu­ni­kač­ná kam­paň zasiah­la cie­ľo­vú sku­pi­nu? Dá sa to odme­rať?

Samoz­rej­me. Na tom onli­ne sys­té­my sto­ja. Keď si uve­do­mí­me, že o nás vedia všet­ko vrá­ta­ne toho, čo máme radi a do akej budo­vy sme prá­ve vstú­pi­li, tak sa tomu nemô­že­me čudo­vať. Vo Face­bo­oku fun­gu­je demo­gra­fia úpl­ne doko­na­le, v Goog­le tak na polo­vi­cu .”;)

aaeaaqaaaaaaaautaaaajgfhy2vinduzltziodqtndhkzs05zgiwlwezn2fjmjm3ngfmmq

foto:linkedin.com

Musí byť teda reklam­ná agen­tú­ra sku­toč­ne kre­a­tív­na? Ale­bo je to názor, kto­rý si ľudia auto­ma­tic­ky spá­ja­jú so slo­vom rekla­ma? Musí byť aj reklam­ná agen­tú­ra ako GoUp kre­a­tív­na?

Ak je reklam­ka zame­ra­ná na výkon, vizu­ál­na kre­a­ti­vi­ta nie je pri­ori­ta. GoUP nikdy nedos­ta­ne oce­ne­nie za kre­a­tí­vu. Ani ho nech­ce­me. Ale musí­me byť veľ­mi kre­a­tív­ni v pri­ná­ša­ní nových rie­še­ní a mož­nos­tí v zís­ka­va­ní zákaz­ní­kov pre našich kli­en­tov.”

zdroj titul­nej foto­gra­fie: gettyimages.com

Pridať komentár (0)