Musí byť reklamka kre­a­tívna?

Nikola Brehová / 20. októbra 2016 / Business

Kre­a­ti­vita je slovo, ktoré sa v posled­nom období stalo mód­nym. Nie len v jazyku, ale aj medzi ľuďmi. Pra­co­vať v kre­a­tív­nom prie­mysle je popu­lárne. Všetci chcú byť kre­a­tívni, niečo vymýš­ľať, tvo­riť, … Veľa z nich má však pred­stavu o kre­a­ti­vite nejasnú alebo mylnú. 

Áno, kre­a­ti­vita, aj podľa výkla­do­vého slov­níka, zna­mená tvorbu, no je naozaj nevy­hnutné ju natoľko vyz­dvi­ho­vať? Vez­mime si naprí­klad také reklamné agen­túry. Veľa ľudí si pred­sta­vuje, že každý jeden člen reklam­ného tímu je kre­a­tív­nym mágom.

Tím reklam­nej agen­túry sa skladá z ľudí, ktorí majú rôzne pozí­cie. Štan­dardná reklamka má gene­rál­neho ria­di­teľa, key account mana­gera, cre­a­tive direc­tora, ktorý má na sta­rosti tím gra­fi­kov a copy­wri­te­rov. V dneš­nej dobe už agen­túry majú ľudí aj na PPC a SEO a tak ďalej. Kla­sické zlo­že­nie reklamky. V čom sa od štan­dard­ného zlo­že­nia reklamky líši práve GoUP, ktorý sa zame­riava na výko­nostnú stránku reklamy? A o čo vlastne pri výkon­nost­nom mar­ke­tingu ide?
“Zlo­že­ním sa nelíši ničím, aku­rát väč­šina výko­no­viek nemá cre­a­tive direc­tora, pre­tože im ide skôr o výsledky ako dizajn.”

goup

foto: startitup.sk

Úlo­hou štan­dard­nej reklamky je obvykle komu­ni­ko­vať značku alebo kli­enta. Platí to aj vo sfére výko­nost­ného mar­ke­tingu?

Výko­novka musí dodať ako to rád nazý­vam „tvrdé čísla“ – dopyty, zákaz­ní­kov, objed­návky, alebo priamo finančne vyjad­rený obrat. Vieme komu­ni­ko­vať značku a veľmi efek­tívne, ale zau­jíma nás koľko ľudí z cie­ľo­vej sku­piny zasiah­neme a ako oni zare­a­gujú. Našou pri­ori­tou nie je uro­biť to krásne – ale uro­biť to funkčné!”

Veľa vecí stojí a padá na komu­ni­ká­cii, preto je to jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí aj v pod­ni­kaní. Agen­túra ti poradí, ako komu­ni­ko­vať s cie­ľov­kou, teda aký komu­ni­kačný kanál je naje­fek­tív­nejší, ako sa na ňom sprá­vať, akú slovnú zásobu pou­žiť a či je vhodné pra­co­vať so slan­gom a ak áno, tak akým spô­so­bom. Ako ale zis­tíš, že tvoja komu­ni­kačná kam­paň zasiahla cie­ľovú sku­pinu? Dá sa to odme­rať?

Samoz­rejme. Na tom online sys­témy stoja. Keď si uve­do­míme, že o nás vedia všetko vrá­tane toho, čo máme radi a do akej budovy sme práve vstú­pili, tak sa tomu nemô­žeme čudo­vať. Vo Face­bo­oku fun­guje demo­gra­fia úplne doko­nale, v Google tak na polo­vicu .”;)

aaeaaqaaaaaaaautaaaajgfhy2vinduzltziodqtndhkzs05zgiwlwezn2fjmjm3ngfmmq

foto:linkedin.com

Musí byť teda reklamná agen­túra sku­točne kre­a­tívna? Alebo je to názor, ktorý si ľudia auto­ma­ticky spá­jajú so slo­vom reklama? Musí byť aj reklamná agen­túra ako GoUp kre­a­tívna?

Ak je reklamka zame­raná na výkon, vizu­álna kre­a­ti­vita nie je pri­orita. GoUP nikdy nedos­tane oce­ne­nie za kre­a­tívu. Ani ho nech­ceme. Ale musíme byť veľmi kre­a­tívni v pri­ná­šaní nových rie­šení a mož­ností v zís­ka­vaní zákaz­ní­kov pre našich kli­en­tov.”

zdroj titul­nej foto­gra­fie: gettyimages.com

Pridať komentár (0)