Musk, Hawking a Gates varu­jú: Ume­lá inte­li­gen­cia nás môže vyhu­biť!

Martin Bohunický / 28. júla 2015 / Tech a inovácie

Viac ako 1,000 exper­tov na ume­lú inte­li­gen­ciu a pop­red­ných výskum­ní­kov pod­pí­sa­lo otvo­re­ný list, kde varu­jú pred vojen­skou ozb­ro­je­nou ume­lou inte­li­gen­ci­ou a vola­jú za zákaz „útoč­ných auto­nóm­nych zbra­ní“.

Dopis pre­zen­to­va­ný na medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cií o ume­lej inte­li­gen­cií v Bue­nos Aires pod­pí­sal okrem tisíc­ky iných aj Elon Musk z Tes­la Motors, Bill Gates z Mic­ro­sof­tu, spo­lu­za­kla­da­teľ App­le Ste­ve Woz­niak, Demis Has­sa­bis z Goog­lu a aj pro­fe­sor Step­hen Hawking.

http://www.startupers.sk/wp-content/uploads/2015/05/elon-musk.jpg

V lis­te sa píše, že tech­no­ló­gia už dosiah­la úro­veň, kedy je jej umiest­ne­nie do pra­xe zále­ži­tos­ťou nie­koľ­ko málo rokov. Stáv­ky sú vyso­ké. Auto­nóm­ne zbra­ne sú popi­so­va­né ako tre­tia revo­lú­cia vo vojen­ských kon­flik­toch, hneď po strel­nom pra­chu a nuk­le­ár­nych zbra­niach.

Auto­ri vojen­skej ume­lej inte­li­gen­cie obha­ju­jú svoj vyná­lez tým, že tie­to prí­stro­je doká­žu uro­biť z vojen­ských zón bez­peč­nej­šie mies­to pre vojen­ský per­so­nál. Navy­še, auto­nóm­ne zbra­ne budú údaj­ne takým stra­šia­kom pre nepria­te­ľa, že ho odra­dia od úto­ku a opäť to pove­die k men­ším stra­tám na ľud­ských živo­toch. Zvlášt­ny argu­ment, nemys­líš?

http://www.themarysue.com/wp-content/uploads/2015/02/Screen-Shot-2015-02-27-at-12.56.23-PM.jpg

Pokiaľ začnú armá­dy vyví­jať zbra­ne, kto­ré budú schop­né sami si zvo­liť svoj cieľ a bez ľud­ské­ho zása­hu spus­tiť paľ­bu, dá sa oča­ká­vať, že to spus­tí pre­te­ky v ozb­ro­jo­va­ní a vývo­ji, podob­ne ako pri ató­mo­vej bom­be. Také­to tech­no­ló­gie navy­še nebu­dú ani tak dra­hé a bude nároč­né mať ich plne pod kon­tro­lou.

Auto­ri lis­tu ďalej píšu: „na kon­ci toh­to tech­no­lo­gic­ké­ho vývo­ja je fakt, že auto­nóm­ne zbra­ne sa sta­nú Kalaš­ni­ko­vom zaj­trajš­ka. Kľú­čo­vá otáz­ka pre ľud­stvo je, či naozaj chce­me, aby ten­to boj v ozb­ro­jo­va­ní začal, ale­bo to všet­ko včas zasta­ví­me.“

http://thefuturesagency.com/wp-content/uploads/2015/01/robots.png

Toby Walsh, pro­fe­sor z Uni­ver­zi­ty v Novom Juž­nom Wale­se tvr­dí: „Potre­bu­je­me uro­biť roz­hod­nu­tie čo naj­skôr a zostať na ces­te dob­ra, pre­to­že to môže váž­ne ovplyv­niť našu budúc­nosť. Sme pod­po­ro­va­ní mno­hý­mi huma­ni­tár­ny­mi orga­ni­zá­cia­mi, aby sme taký­to typ zbra­ní zaká­za­li. Podob­ne, ako sme zaká­za­li osle­pu­jú­ce lase­ry.“

Musk a Hawking varu­jú, že ume­lá inte­li­gen­cia je naj­väč­šou hroz­bou ľud­skej exis­ten­cie a ďal­ší vývoj by mohol zna­me­nať koniec ľud­skej rasy. Woz­niak je vo vyjad­re­niach opatr­nej­ší. Mys­lí si, že robo­ti by boli skve­lým pomoc­ní­kom pre ľudí a moh­li by byť nie­čo ako „noví domá­ci maz­ná­či­ko­via“.

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/About/General/2013/5/8/1367968492944/Stephen-Hawking-008.jpg

Sku­toč­ne si mys­lím, že slo­vá pána Hawkin­ga z minu­los­ti sa napĺňa­jú a je skve­lé, že naj­väč­šie osob­nos­ti ino­vá­cií sa roz­hod­li ten­to hro­zi­vý vývoj zasta­viť. Ak totiž ume­lá inte­li­gen­cia dosiah­ne takú úro­veň, že bude schop­ná sama sebe vytvá­rať vylep­še­nia, totál­ne stra­tí­me kon­tro­lu a bude­me musieť prav­de­po­dob­ne o svo­je posta­ve­nie na Zemi bojo­vať.

O budúc­nos­ti zbra­ní, špe­ciál­ne o exis­ten­cií „robo­tov zabi­ja­kov“, sa dis­ku­to­va­lo už v aprí­li na kon­fe­ren­cii v Žene­ve. Spo­je­né Krá­ľov­stvo na zákla­de toho zaká­za­lo vývoj auto­nóm­nych zbra­ní.

Zdroj: theguardian.com

Pridať komentár (0)