Musk, Hawking a Gates varujú: Umelá inte­li­gen­cia nás môže vyhu­biť!

Martin Bohunický / 28. júla 2015 / Tech a inovácie

Viac ako 1,000 exper­tov na umelú inte­li­gen­ciu a pop­red­ných výskum­ní­kov pod­pí­salo otvo­rený list, kde varujú pred vojen­skou ozb­ro­je­nou ume­lou inte­li­gen­ciou a volajú za zákaz „útoč­ných auto­nóm­nych zbraní“.

Dopis pre­zen­to­vaný na medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cií o ume­lej inte­li­gen­cií v Bue­nos Aires pod­pí­sal okrem tisícky iných aj Elon Musk z Tesla Motors, Bill Gates z Mic­ro­softu, spo­lu­za­kla­da­teľ Apple Steve Woz­niak, Demis Has­sa­bis z Googlu a aj pro­fe­sor Step­hen Hawking.

http://www.startupers.sk/wp-content/uploads/2015/05/elon-musk.jpg

V liste sa píše, že tech­no­ló­gia už dosiahla úro­veň, kedy je jej umiest­ne­nie do praxe zále­ži­tos­ťou nie­koľko málo rokov. Stávky sú vysoké. Auto­nómne zbrane sú popi­so­vané ako tre­tia revo­lú­cia vo vojen­ských kon­flik­toch, hneď po strel­nom pra­chu a nuk­le­ár­nych zbra­niach.

Autori vojen­skej ume­lej inte­li­gen­cie obha­jujú svoj vyná­lez tým, že tieto prí­stroje dokážu uro­biť z vojen­ských zón bez­peč­nej­šie miesto pre vojen­ský per­so­nál. Navyše, auto­nómne zbrane budú údajne takým stra­šia­kom pre nepria­teľa, že ho odra­dia od útoku a opäť to pove­die k men­ším stra­tám na ľud­ských živo­toch. Zvláštny argu­ment, nemys­líš?

http://www.themarysue.com/wp-content/uploads/2015/02/Screen-Shot-2015-02-27-at-12.56.23-PM.jpg

Pokiaľ začnú armády vyví­jať zbrane, ktoré budú schopné sami si zvo­liť svoj cieľ a bez ľud­ského zásahu spus­tiť paľbu, dá sa oča­ká­vať, že to spustí pre­teky v ozb­ro­jo­vaní a vývoji, podobne ako pri ató­mo­vej bombe. Takéto tech­no­ló­gie navyše nebudú ani tak drahé a bude náročné mať ich plne pod kon­tro­lou.

Autori listu ďalej píšu: „na konci tohto tech­no­lo­gic­kého vývoja je fakt, že auto­nómne zbrane sa stanú Kalaš­ni­ko­vom zaj­trajška. Kľú­čová otázka pre ľud­stvo je, či naozaj chceme, aby tento boj v ozb­ro­jo­vaní začal, alebo to všetko včas zasta­víme.“

http://thefuturesagency.com/wp-content/uploads/2015/01/robots.png

Toby Walsh, pro­fe­sor z Uni­ver­zity v Novom Juž­nom Walese tvrdí: „Potre­bu­jeme uro­biť roz­hod­nu­tie čo naj­skôr a zostať na ceste dobra, pre­tože to môže vážne ovplyv­niť našu budúc­nosť. Sme pod­po­ro­vaní mno­hými huma­ni­tár­nymi orga­ni­zá­ciami, aby sme takýto typ zbraní zaká­zali. Podobne, ako sme zaká­zali osle­pu­júce lasery.“

Musk a Hawking varujú, že umelá inte­li­gen­cia je naj­väč­šou hroz­bou ľud­skej exis­ten­cie a ďalší vývoj by mohol zna­me­nať koniec ľud­skej rasy. Woz­niak je vo vyjad­re­niach opatr­nejší. Myslí si, že roboti by boli skve­lým pomoc­ní­kom pre ľudí a mohli by byť niečo ako „noví domáci maz­ná­či­ko­via“.

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/About/General/2013/5/8/1367968492944/Stephen-Hawking-008.jpg

Sku­točne si mys­lím, že slová pána Hawkinga z minu­losti sa napĺňajú a je skvelé, že naj­väč­šie osob­nosti ino­vá­cií sa roz­hodli tento hro­zivý vývoj zasta­viť. Ak totiž umelá inte­li­gen­cia dosiahne takú úro­veň, že bude schopná sama sebe vytvá­rať vylep­še­nia, totálne stra­tíme kon­trolu a budeme musieť prav­de­po­dobne o svoje posta­ve­nie na Zemi bojo­vať.

O budúc­nosti zbraní, špe­ciálne o exis­ten­cií „robo­tov zabi­ja­kov“, sa dis­ku­to­valo už v apríli na kon­fe­ren­cii v Ženeve. Spo­jené Krá­ľov­stvo na základe toho zaká­zalo vývoj auto­nóm­nych zbraní.

Zdroj: theguardian.com

Pridať komentár (0)