Muž, ktorý zasta­vil púšť

Ľubica Račeková / 3. apríla 2016 / Eko

Ino­va­tívny africký poľ­no­hos­po­dár oži­vuje zem a z púšte robí úrodnú pôdu.

Yacouba Sawa­dogo ces­tuje naprieč púš­ťou už 30 rokov a snaží sa o opä­tovné zales­ne­nie miest a o ochranu pôdy. Jeho jedi­nými nástrojmi sú lopata a pevné pre­sved­če­nie, že všetko je možné zme­niť k lep­šiemu. Sawa­do­gove úžasné výsledky hovo­ria samé za seba.

V roku 1980 zasiahlo hrozné sucho oblasť Sahelu v Afrike, zni­čilo všetko, čo bolo zelené a zele­na­júce sa. Množ­stvo zrá­žok sa zní­žilo o 80% a pôda sa zme­nila na neprajnú púšť. Ak chceli miestni oby­va­te­lia pre­žiť, väč­šina musela odísť, no Yacouba zostal.

1032055-650-1459519500-27-jakuba-02

Keďže nevie písať ani čítať a nepozná moderné pomôcky alebo tech­niky, jed­no­du­cho pokra­čo­val pou­ží­va­ním pras­ta­rej afric­kej poľ­no­hos­po­dár­skej praxe s náz­vom “zai”. Rast­liny sadí do malých jamiek napl­ne­ných kom­pos­tom. Otvory potom doleje vodou počas obdo­bia daž­ďov, takže sú schopné udr­žať vlh­kosť a živiny aj počas obdo­bia sucha.

Jeho expe­ri­menty a využi­tie pras­ta­rej tech­niky bolo úspešné. Kva­lita pôdy sa zvý­šila. Spolu s dopes­to­va­ním prosa a iných rast­lín sa mu poda­rilo začať aj s výsad­bou nových stro­mov. Tieň a orga­nické mate­riály pod stro­mami zase pomá­hajú udr­žať vlh­kosť v pôde.

Sawa­do­gov prí­beh sa stal zná­mym po celom svete a v roku 2010 sa obja­vil v doku­mente s náz­vom “Muž, ktorý sa zasta­vil púšť”. Celý záro­bok z filmu bol vlo­žený do obnovy miest­nych lesov a vzde­lá­va­cieho prog­ramu pre poľ­no­hos­po­dá­rov, ktorí sa chcú naučiť tech­nike zai.

1032155-650-1459519500-Sahel-Satellite-sm


Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)