Muž, kto­rý zasta­vil púšť

Ľubica Račeková / 3. apríla 2016 / Eko

Ino­va­tív­ny afric­ký poľ­no­hos­po­dár oži­vu­je zem a z púš­te robí úrod­nú pôdu.

Yacou­ba Sawa­do­go ces­tu­je naprieč púš­ťou už 30 rokov a sna­ží sa o opä­tov­né zales­ne­nie miest a o ochra­nu pôdy. Jeho jedi­ný­mi nástroj­mi sú lopa­ta a pev­né pre­sved­če­nie, že všet­ko je mož­né zme­niť k lep­šie­mu. Sawa­do­go­ve úžas­né výsled­ky hovo­ria samé za seba.

V roku 1980 zasiah­lo hroz­né sucho oblasť Sahe­lu v Afri­ke, zni­či­lo všet­ko, čo bolo zele­né a zele­na­jú­ce sa. Množ­stvo zrá­žok sa zní­ži­lo o 80% a pôda sa zme­ni­la na nepraj­nú púšť. Ak chce­li miest­ni oby­va­te­lia pre­žiť, väč­ši­na muse­la odísť, no Yacou­ba zostal.

1032055-650-1459519500-27-jakuba-02

Keď­že nevie písať ani čítať a nepoz­ná moder­né pomôc­ky ale­bo tech­ni­ky, jed­no­du­cho pokra­čo­val pou­ží­va­ním pras­ta­rej afric­kej poľ­no­hos­po­dár­skej pra­xe s náz­vom “zai”. Rast­li­ny sadí do malých jamiek napl­ne­ných kom­pos­tom. Otvo­ry potom dole­je vodou počas obdo­bia daž­ďov, tak­že sú schop­né udr­žať vlh­kosť a živi­ny aj počas obdo­bia sucha.

Jeho expe­ri­men­ty a využi­tie pras­ta­rej tech­ni­ky bolo úspeš­né. Kva­li­ta pôdy sa zvý­ši­la. Spo­lu s dopes­to­va­ním pro­sa a iných rast­lín sa mu poda­ri­lo začať aj s výsad­bou nových stro­mov. Tieň a orga­nic­ké mate­riá­ly pod stro­ma­mi zase pomá­ha­jú udr­žať vlh­kosť v pôde.

Sawa­do­gov prí­beh sa stal zná­mym po celom sve­te a v roku 2010 sa obja­vil v doku­men­te s náz­vom “Muž, kto­rý sa zasta­vil púšť”. Celý záro­bok z fil­mu bol vlo­že­ný do obno­vy miest­nych lesov a vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu pre poľ­no­hos­po­dá­rov, kto­rí sa chcú naučiť tech­ni­ke zai.

1032155-650-1459519500-Sahel-Satellite-sm


Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)