Muž vymenil svoju manželku za sexuálnu bábiku v hodnote 1700 eur

Linda Cebrová / 27. novembra 2017 / Zaujímavosti

zdroj: mirror.co.uk

In­tímny styk s ro­botmi už nie je len sci-fi pat­riace do vzdia­le­nej bu­dúc­nosti. V sú­čas­nosti za­čína pre­kvi­tať ro­bo­tický prie­my­sel, ktorý sa za­me­riava na uspo­ko­je­nie se­xu­ál­nych po­trieb ľudí. Ne­musí tr­vať dlho a par­tner, či par­tnerka ťa môžu v po­steli vy­me­niť za ro­bota.

Verí v to aj nie­koľko fi­riem, ktoré sa pred­bie­hajú v tom, kto vy­tvorí naj­lep­šieho se­xu­ál­neho ro­bota s ume­lou in­te­li­gen­ciou. To­muto od­vet­viu sa darí zís­ka­vať čo­raz väč­šiu ak­cep­tá­ciu na ko­merč­ných tr­hoch a už dávno nejde o biz­nis s ma­lými čís­lami. Seg­ment so se­xu­ál­nymi hrač­kami sa mo­men­tálne po­hy­buje vo výške 12,5 mi­liárd eur a prog­nózy na­sved­čujú, že do roku 2020 pôjde o viac ako 42 mi­liárd.

Niet sa čomu di­viť, cena tých naj­lu­xus­nej­ších se­xu­ál­nych bá­bik sa po­hy­buje v roz­me­dzí nie­koľko ti­síc eur. Nie­komu by sa mohlo zdať, že tieto pro­dukty vy­hľa­dá­vajú len osa­melí, či zú­falí ľu­dia. Pravda je však nie­kde inde. Takz­vané Sex Dolls sa ob­ja­vujú aj v cel­kom bež­ných ro­di­nách.

Prí­kla­dom je aj 58-ročný in­ži­nier Ja­mes, ktorý je že­natý 36 ro­kov, no jeho mi­lenka je vy­ro­bená z la­texu a me­ria 153 cen­ti­met­rov. Po­dobne ako jeho ďal­šie tri bá­biky aj táto stála pri­bližne 1700 eur.

A čo na to ho­vorí jeho man­želka? Pre Mir­ror sa Tine vy­jad­rila, že spo­čiatku jej to pre­ká­žalo, po­stupne si však na to zvykla: „Keby chcel, mo­hol ísť von a nájsť si nie­koho iného. Ale on to ne­uro­bil a bol ku mne úp­rimný.“

A čo sa na tom naj­viac po­zdáva Ja­me­sovi? Pre Lad­bible sa vy­jad­ril: „Väč­ši­nou sú bá­biky vy­rá­bané tak, aby pô­so­bili, že majú okolo 20 ro­kov. Pre muža v mo­jom veku je to fan­tá­zia, pre­tože je mi jasné, že ni­kdy ne­bu­dem ako Brad Pitt.“

Možno ste si po­mys­leli, že za za­vre­tými dve­rami svo­jej do­mác­nosti nech si robí každý to, čo uzná za vhodné. Ja­mes však za­chá­dza ešte tro­chu ďa­lej a s Ap­ril do­konca chodí aj do mesta: „Keď be­riem Ap­ril von, väč­ši­nou sa ideme nie­kam na­jesť, dáme si ham­bur­ger a väč­šina ľudí si ani ne­všimne, že nie je živá.“

Na­priek tomu, že do bá­bik je po­trebné in­ves­to­vať, tu Ja­me­sova zbierka ne­končí. Jeho snom je se­xu­álny ro­bot me­nom Har­mony, ten však stojí 8-ti­síc do­lá­rov, čo je v pre­počte tak­mer 7-ti­síc eur. Prečo práve táto no­vinka? Pre­tože Har­mony do­káže ko­mu­ni­ko­vať, viesť kon­ver­zá­ciu a do­konca ma­ji­teľa aj zvá­dzať.

zdroj:mir­ror.co.uk

Pridať komentár (0)