Muž zaža­lo­val Apple za ukrad­nu­tie patentu iPhone-u, ktorý podal v roku 1992

Alex Brosch, thinkapple.sk / 30. júna 2016 / Business

Firma Apple čelila v minu­losti mno­hým obvi­ne­niam. Väč­ši­nou však šlo o úplné bana­lity, z kto­rých sa nám zasta­vuje rozum. Prí­be­hov je množ­stvo. 

Pred­me­tom jed­nej žaloby bolo, že sa iPhone po aktu­ali­zá­cii na iOS 9 spo­ma­lil.

68-ročný dôchodca Deric White zaža­lo­val Apple za to, že sa mu z mobilu vyma­zali všetky kon­takty, fotky a videá.
Spo­loč­nosť Cory­do­ras Tech­no­lo­gies LLC si dokonca zakú­pila nie­koľko paten­tov. Zaža­lo­vali (nie­len) Apple, že vlastní patent na tele­fo­no­va­nie a posie­la­nie e-mai­lov, ktorý iPhone poru­šuje.

V tomto prí­pade žaluje firmu Apple Tho­mas S. Ross za krá­dež patentu na iPhone. V roku 1992 nakres­lil skicu zaria­de­nia, ktoré malo podobný dizajn ako iPhone. Obdĺž­ni­kový rám, zaob­lené rohy a dokonca malo aj dnes už neod­mys­li­teľnú doty­kovú plo­chu! Dovtedy nebola doty­ková plo­cha pou­žitá pri žiad­nom mobil­nom zaria­dení.

Niž­šie si porov­najte jeho nák­res s iPho­nom.

macrumors.com

foto: macrumors.com

Nejaká podoba tam je, však?
Pred­sta­vo­val si zaria­de­nie, ktoré by umož­ňo­valo poze­rať obrázky, filmy, prí­padne čítať knihy. Všetko malo byť zobra­zo­vané na pod­svie­te­nej doty­ko­vej plo­che.
Plá­no­val, že s ním budeme môcť komu­ni­ko­vať rov­nako ako s mobi­lom. Volať, posie­lať SMS… Tak­tiež doň chcel umiest­niť modem.

Svoj výtvor nazval “Elect­ro­nic Rea­ding Device” (ERD) — Elek­tro­nické číta­cie zaria­de­nie.

macrumors.com

foto: macrumors.com

Ross sa pokú­sil paten­to­vať svoj vyná­lez v novem­bri 1992. Jeho žia­dosť zamietla U.S. Patent & Tra­de­mark Office v apríli 1995. Dôvo­dom bolo neza­pla­te­nie všet­kých potreb­ných poplat­kov. V roku 2014 pri­nie­sol nák­resy ešte raz.

Žalobu podal s tým, že došlo k veľ­kej, v his­tó­rii tech­niky nena­pra­vi­teľ­nej ujme. Samoz­rejme, tvrdí (ako každý pri takomto prí­pade), že je suma nevy­čís­li­teľná. Ale každý má svoju cenu. Jeho nevy­čís­li­teľná suma je presne 10 miliárd dolá­rov a podiel 1,5 % z celo­sve­to­vého pre­daja spo­loč­nosti Apple.

Aký je váš tip na víťaza?

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk zdroj titul­nej foto: itvoice.in

Pridať komentár (0)