Mys­le­nie odváž­ne­ho bohá­ča

Simona Babicová / 30. decembra 2014 / Lifehacking

Budo­va­nie star­tu­pu, kto­rý má poten­ciál narú­šať sys­tém, nie je jed­no­du­ché. Inves­to­vať do neho, môže byť ešte o nie­čo ťaž­šie. Na pred­náš­ke skú­se­né­ho inves­to­ra a par­tne­ra Gre­y­lock Par­tners Simo­na Roth­ma­na, kto­rý pred­ná­šal na Har­vard Busi­ness scho­ol o tom, ako si odváž­ni kapi­ta­lis­ti vybe­ra­jú on-line trh, do kto­ré­ho chcú zain­ves­to­vať.

V súčas­nos­ti Roth­man spra­vu­je 100 mili­ó­nov dolá­rov Gre­y­lock čo tvo­rí jeho závä­zok k inves­tí­ciám na trhu. Počas pred­náš­ky pre­zra­dil jeho filo­zo­fiu inves­to­va­nia a vie­dol dis­ku­siu o jeho nedáv­nej inves­tí­cií do star­tu­pu s náz­vom Spring pre roz­voz jedál, kto­rý dosia­hol 10 mili­ó­nov dolá­rov v prvej sérii finan­co­va­nia od Gre­y­lock Par­tners, Accel Par­tners a Bat­te­ry ven­tu­res v mar­ci.

Trho­vé pod­ni­ky ako Lyft, Etsy, Airb­nbTas­kRab­bit boli pod­sta­tou zdie­ľa­nia eko­no­mic­ké­ho ras­tu, vytvá­ra­nia hod­nôt pro­stred­níc­tvom pria­mych inte­rak­cií medzi nie­koľ­ký­mi stup­ňa­mi zákaz­ní­kov. Avšak, z hľa­dis­ka inves­to­ra, môže byť veľ­mi ťaž­ké pred­po­ve­dať úspech on-line trhu, naj­mä ak tie­to trhy sú spo­je­né s nový­mi druh­mi trans­ak­cie.

Tak ako aj osta­ní odváž­ni kapi­ta­lis­ti aj Simon Roth­man pred­po­kla­dá, že naj­dô­le­ži­tej­ším kri­té­ri­om pre inves­tič­né roz­ho­do­va­nie je poten­ciál star­tu­pu naru­šiť súčas­ný stav.

Napriek tomu Rorh­ma­no­va filo­zo­fia ide ešte o krok ďalej. „Pre star­tup v eko­no­mi­ke nie je vstup­ný bod zrej­me tým koneč­ným bodom“ – dodal.

To nasved­ču­je tomu, že s ohľa­dom na obme­dze­né zdro­je, kto­ré sú k dis­po­zí­cií v začia­toč­ných fázach star­tu­pu, by mali zakla­da­te­lia s malým trhom posky­to­vať oce­ni­teľ­ný záži­tok pre uží­va­te­ľa a tak sa potom roz­ší­riť v závis­los­ti od svo­jej vízie a násled­ne naru­šiť väč­šiu časť eko­no­mi­ky.

Naprí­klad, pre ria­de­nú oblasť s požia­dav­kou na donáš­ku jedál Spring začal ponú­kať roz­voz pre miest­ne zdro­je udr­ža­teľ­né sezón­ne jed­lá. Okam­ži­tým obme­dze­ním vo výbe­re z jedál­ne­ho lís­t­ka, bol star­tup schop­ný udr­žať výraz­né mar­že a doru­čiť jed­lo do 10 minúť od klik­nu­tia na iko­nu objed­náv­ky. Roth­man pozna­me­ná­va, že táto stra­té­gia narú­ša zvy­čaj­ný kom­pro­mis medzi pohodl­nos­ťou, kva­li­tou a cenou, kto­rej sú uží­va­te­lia vysta­ve­ní kaž­dý deň pri roz­hod­nu­tí čo kon­zu­mo­vať.

Z toh­to pohľa­du má Sprig veľa mož­nos­tí roz­ras­ta­nia sa, kto­ré by poten­ci­onál­ne moh­li zahŕňať ďal­šie mož­né trho­vé ele­men­ty.

Bol to ten správ­ny tím, so správ­nym sme­rom a vidi­nou nie­čo­ho väč­šie­ho pred nimi“ — dodal skú­se­ný inves­tor.

Člo­vek musí vždy začať dôklad­nou pod­ni­ka­teľ­skou ana­lý­zou základ­ných inves­tič­ných kan­di­dá­tov: veľ­kosť a neú­pl­nosť trhu, štruk­tú­ra prie­mys­lu a kon­ku­ren­cia, pre­vádz­ko­vé rea­li­zo­va­teľ­nos­ti, prí­stup k zdro­jom, udr­ža­teľ­nosť mies­ta na trhu a vstu­po­vé pre­káž­ky ako aj ceno­vá štruk­tú­ra obchod­né­ho mode­lu. Avšak, toto čas­to krát nesta­čí na vytvo­re­nie mul­ti­mi­li­ó­no­vé­ho inves­tič­né­ho roz­hod­nu­tia. Roth­man vysvet­lil, že „Nie­ke­dy to môže byť o jed­no­du­chos­ti a krá­se dané­ho nápa­du. Ak máte pocit, že to má budúc­nosť asi sa opla­tí do toho inves­to­vať“.

Jed­ným z naj­lep­ších spô­so­bov roz­poz­nať dob­ré­ho inves­tič­né­ho kan­di­dá­ta je pozrieť sa na regu­lač­né tla­ky spo­je­né s jeho ras­tom. Po tej­to strán­ke regu­lač­né pre­káž­ky mož­no pova­žo­vať skôr za hod­not­né sig­ná­ly ako za prob­lé­my. Pred­pi­sy a záko­ny pred­sta­vu­jú arte­fak­ty exis­tu­jú­ce­ho sys­té­mu.

Najp­rek­va­pi­vej­šia časť z Roth­ma­no­vej inves­tič­nej filo­zo­fie.

Výsled­kom je, že sku­toč­né ruši­vý nápad prav­de­po­dob­ne neza­pad­ne do práv­ne­ho eko­sys­té­mu, ak je jeho úče­lom umož­niť nové súčin­nos­ti, sprá­va­nia a spô­so­by mys­le­nia. „Ak nech­ce­te zvý­šiť regu­lač­né oba­vy, váš nápad nie je prav­de­po­dob­ne dosta­toč­ne veľ­ký“- pove­dal Roth­man.

Airb­nb, Uber a Spring sú dob­rý­mi prí­klad­mi nápa­dov, kto­ré hlbo­ko ovplyv­ni­li kaž­do­den­né roz­hod­nu­tia spot­re­bi­te­ľa. Núti regu­lá­to­ry k pre­hod­no­te­niu exis­tu­jú­cej poli­ti­ky a práv­nych rám­cov.

Jed­ná sa o dru­hy myš­lie­nok, na kto­rých by ste mali pra­co­vať, a tak­tiež na myš­lien­kach , kto­ré by sme mali mať k dis­po­zí­cií.“ — uzav­rel Simon Roth­man.

Musí­te sa posu­núť k hra­ni­ci, pri kto­rej to čo je mož­né, je aj legál­ne, ale záro­veň neskon­čiť tak vo väze­ní.“

Zdroj: geektime.com

Pridať komentár (0)