Mys­le­nie odváž­neho boháča

Simona Babicová / 30. decembra 2014 / Tools a produktivita

Budo­va­nie star­tupu, ktorý má poten­ciál narú­šať sys­tém, nie je jed­no­du­ché. Inves­to­vať do neho, môže byť ešte o niečo ťaž­šie. Na pred­náške skú­se­ného inves­tora a par­tnera Gre­y­lock Par­tners Simona Roth­mana, ktorý pred­ná­šal na Har­vard Busi­ness school o tom, ako si odvážni kapi­ta­listi vybe­rajú on-line trh, do kto­rého chcú zain­ves­to­vať.

V súčas­nosti Roth­man spra­vuje 100 mili­ó­nov dolá­rov Gre­y­lock čo tvorí jeho závä­zok k inves­tí­ciám na trhu. Počas pred­nášky pre­zra­dil jeho filo­zo­fiu inves­to­va­nia a vie­dol dis­ku­siu o jeho nedáv­nej inves­tí­cií do star­tupu s náz­vom Spring pre roz­voz jedál, ktorý dosia­hol 10 mili­ó­nov dolá­rov v prvej sérii finan­co­va­nia od Gre­y­lock Par­tners, Accel Par­tners a Bat­tery ven­tu­res v marci.

Trhové pod­niky ako Lyft, Etsy, AirbnbTas­kRab­bit boli pod­sta­tou zdie­ľa­nia eko­no­mic­kého rastu, vytvá­ra­nia hod­nôt pro­stred­níc­tvom pria­mych inte­rak­cií medzi nie­koľ­kými stup­ňami zákaz­ní­kov. Avšak, z hľa­diska inves­tora, môže byť veľmi ťažké pred­po­ve­dať úspech on-line trhu, najmä ak tieto trhy sú spo­jené s novými druhmi trans­ak­cie.

Tak ako aj ostaní odvážni kapi­ta­listi aj Simon Roth­man pred­po­kladá, že naj­dô­le­ži­tej­ším kri­té­riom pre inves­tičné roz­ho­do­va­nie je poten­ciál star­tupu naru­šiť súčasný stav.

Napriek tomu Rorh­ma­nova filo­zo­fia ide ešte o krok ďalej. „Pre star­tup v eko­no­mike nie je vstupný bod zrejme tým koneč­ným bodom“ – dodal.

To nasved­čuje tomu, že s ohľa­dom na obme­dzené zdroje, ktoré sú k dis­po­zí­cií v začia­toč­ných fázach star­tupu, by mali zakla­da­te­lia s malým trhom posky­to­vať oce­ni­teľný záži­tok pre uží­va­teľa a tak sa potom roz­ší­riť v závis­losti od svo­jej vízie a následne naru­šiť väč­šiu časť eko­no­miky.

Naprí­klad, pre ria­denú oblasť s požia­dav­kou na donášku jedál Spring začal ponú­kať roz­voz pre miestne zdroje udr­ža­teľné sezónne jedlá. Okam­ži­tým obme­dze­ním vo výbere z jedál­neho lís­tka, bol star­tup schopný udr­žať výrazné marže a doru­čiť jedlo do 10 minúť od klik­nu­tia na ikonu objed­návky. Roth­man pozna­me­náva, že táto stra­té­gia narúša zvy­čajný kom­pro­mis medzi pohodl­nos­ťou, kva­li­tou a cenou, kto­rej sú uží­va­te­lia vysta­vení každý deň pri roz­hod­nutí čo kon­zu­mo­vať.

Z tohto pohľadu má Sprig veľa mož­ností roz­ras­ta­nia sa, ktoré by poten­ci­onálne mohli zahŕňať ďal­šie možné trhové ele­menty.

Bol to ten správny tím, so správ­nym sme­rom a vidi­nou nie­čoho väč­šieho pred nimi“ — dodal skú­sený inves­tor.

Člo­vek musí vždy začať dôklad­nou pod­ni­ka­teľ­skou ana­lý­zou základ­ných inves­tič­ných kan­di­dá­tov: veľ­kosť a neú­pl­nosť trhu, štruk­túra prie­myslu a kon­ku­ren­cia, pre­vádz­kové rea­li­zo­va­teľ­nosti, prí­stup k zdro­jom, udr­ža­teľ­nosť miesta na trhu a vstu­pové pre­kážky ako aj cenová štruk­túra obchod­ného modelu. Avšak, toto často krát nestačí na vytvo­re­nie mul­ti­mi­li­ó­no­vého inves­tič­ného roz­hod­nu­tia. Roth­man vysvet­lil, že „Nie­kedy to môže byť o jed­no­du­chosti a kráse daného nápadu. Ak máte pocit, že to má budúc­nosť asi sa oplatí do toho inves­to­vať“.

Jed­ným z naj­lep­ších spô­so­bov roz­poz­nať dob­rého inves­tič­ného kan­di­dáta je pozrieť sa na regu­lačné tlaky spo­jené s jeho ras­tom. Po tejto stránke regu­lačné pre­kážky možno pova­žo­vať skôr za hod­notné sig­nály ako za prob­lémy. Pred­pisy a zákony pred­sta­vujú arte­fakty exis­tu­jú­ceho sys­tému.

Najp­rek­va­pi­vej­šia časť z Roth­ma­no­vej inves­tič­nej filo­zo­fie.

Výsled­kom je, že sku­točné rušivý nápad prav­de­po­dobne neza­padne do práv­neho eko­sys­tému, ak je jeho úče­lom umož­niť nové súčin­nosti, sprá­va­nia a spô­soby mys­le­nia. „Ak nech­cete zvý­šiť regu­lačné obavy, váš nápad nie je prav­de­po­dobne dosta­točne veľký“- pove­dal Roth­man.

Airbnb, Uber a Spring sú dob­rými prí­kladmi nápa­dov, ktoré hlboko ovplyv­nili kaž­do­denné roz­hod­nu­tia spot­re­bi­teľa. Núti regu­lá­tory k pre­hod­no­te­niu exis­tu­jú­cej poli­tiky a práv­nych rám­cov.

Jedná sa o druhy myš­lie­nok, na kto­rých by ste mali pra­co­vať, a tak­tiež na myš­lien­kach , ktoré by sme mali mať k dis­po­zí­cií.“ — uzav­rel Simon Roth­man.

Musíte sa posu­núť k hra­nici, pri kto­rej to čo je možné, je aj legálne, ale záro­veň neskon­čiť tak vo väzení.“

Zdroj: geektime.com

Pridať komentár (0)