Mys­líte si, že ste dob­rým pod­ni­ka­te­ľom? Otes­tujte sa!

Tatiana Blazseková / 16. júna 2015 / Tools a produktivita

Máte začatý biz­nis alebo o neja­kom roz­mýš­ľate? Tento test Vám povie, či už mys­líte ako sku­točný pod­ni­ka­teľ alebo sa máte ešte čo učiť.

Riaďte sa intu­íciou, buďte k sebe úprimný. Práve tento test vám môžu užet­riť kopu času a roz­ho­do­va­nia, či do toho ísť. Nemáte čo stra­tiť, tak sa pus­tite do tes­to­va­nia.

Otes­tujte sa TU

Tak ako ste dopadli? Máte aspoň polo­vicu správe? Gra­tu­lu­jem, máte pod­ni­ka­teľ­ského ducha! Máte jednu odpo­veď správnu ako ja? Nevadí. Je to predsa len veľmi krátky test a nepo­môže nám zis­tiť, či máte všetky cha­rak­te­ris­tiky sku­toč­ného pod­ni­ka­teľa. Ak to mys­líte vážne, jed­no­du­cho choďte do toho!

Pridať komentár (0)