Na Face­bo­oku budeme všetci krajší!

Kika Besedičová / 19. december 2014 / Tools a produktivita

S roz­ma­chom digi­tál­nych foťá­kov masívne vzrás­tol počet fotiek, s tým však v prie­mere skôr klesla ich kva­lita. Jed­nak väč­šina ľudí nemá k dis­po­zí­cii dobré foťáky, jed­nak s nimi nevie moc pra­co­vať, nero­zu­mie kom­po­zí­cii, kva­lit­nému nasvie­te­niu atď. Face­book si myslí, že nám aspoň čias­točne pomôže so zlep­še­ním kva­lity.

Sám vám totiž pri nahrá­vaní navrhne, čo by sa dalo zlep­šiť. Ak budete spo­kojní, nemu­síte na nič čakať a pokra­čo­vať v odo­sie­laní. Face­book vám napr. napo­vie, že by bolo vhodné snímku pre­svet­liť. V kli­en­tovi pre iOS zábery vylep­šíte v oblas­tiach svet­losti a ostrosti, a to teraz. Fun­kcia sa čoskoro objaví aj na Andro­ide.

Pár nástro­jov na úpravu nahrá­va­ných fotiek má dnes každá druhá služba, pri­dal ju tiež Twit­ter. Nepriamo tým začal kon­ku­ro­vať Ins­ta­gramu, ktorý je na zdie­ľa­nie fotiek a ich úpravu pomo­cou fil­trov posta­vený. Auto­ma­tické edi­tá­cie foto­gra­fií sa stali viac než pred rokom súčas­ťou sociál­nej siete Google+, ktorá práve na galé­riu môže byť hrdá.

Pridať komentár (0)