Na Face­bo­oku bude­me všet­ci kraj­ší!

Kika Besedičová / 19. decembra 2014 / Tools a produktivita

S roz­ma­chom digi­tál­ny­ch foťá­kov masív­ne vzrás­tol počet fotiek, s tým však v prie­me­re skôr kles­la ich kva­li­ta. Jed­nak väč­ši­na ľudí nemá k dis­po­zí­cii dob­ré foťá­ky, jed­nak s nimi nevie moc pra­co­vať, nero­zu­mie kom­po­zí­cii, kva­lit­né­mu nasvie­te­niu atď. Face­bo­ok si mys­lí, že nám aspoň čias­toč­ne pomô­že so zlep­še­ním kva­li­ty.

Sám vám totiž pri nahrávaní navrhne, čo by sa dalo zlepšiť. Ak budete spokojní, nemusíte na nič čakať a pokračovať v odosielaní. Facebook vám napr. napovie, že by bolo vhodné snímku presvetliť. V klientovi pre iOS zábery vylepšíte v oblastiach svetlosti a ostrosti, a to teraz. Funkcia sa čoskoro objaví aj na Androide.

Pár nástrojov na úpravu nahrávaných fotiek má dnes každá druhá služba, pridal ju tiež Twitter. Nepriamo tým začal konkurovať Instagramu, ktorý je na zdieľanie fotiek a ich úpravu pomocou filtrov postavený. Automatické editácie fotografií sa stali viac než pred rokom súčasťou sociálnej siete Google+, ktorá práve na galériu môže byť hrdá.

Pridať komentár (0)