Na Face­bo­oku budete odte­raz vyze­rať lep­šie

Lukáš Gašparík / 17. decembra 2014 / Tech a inovácie

Jedná z mála fun­kcií, kto­rou sa Google+ dote­raz pýšil oproti face­bo­oku, bolo, že auto­ma­ticky upra­vo­val vaše fotky, tak aby vyze­rali lep­šie. Po novom sa do tohto púšťa aj face­book.

Fotky ulo­žené vo vašom pro­file budú odte­raz auto­ma­ticky upra­vo­vané, tak aby vyze­rali lep­šie. Fotky uplo­ad­nuté z iPhonu budú jemne upra­vo­vané pomo­cou zmeny jasu, svetla a iného. Ak sa vám však zmeny nebudú pozdá­vať, môžete ich zru­šiť a vrá­tiť nasta­ve­nia foto­gra­fie na pôvodné. V prí­pade smartp­ho­nov s andro­idom bude táto fun­kcia spus­tená v blíz­kej dobe.

Kraj­šie fotky vás a vašich pria­te­ľov zna­me­najú auto­ma­ticky krajší a prí­jem­nejší face­book. Podľa face­bo­oku je toto cesta, ako ešte viac sprí­jem­niť ľudom život na face­bo­oku.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)