Na Face­bo­oku bude­te odte­raz vyze­rať lep­šie

Lukáš Gašparík / 17. decembra 2014 / Tech a inovácie

Jed­ná z mála fun­kcií, kto­rou sa Goog­le+ dote­raz pýšil opro­ti face­bo­oku, bolo, že auto­ma­tic­ky upra­vo­val vaše fot­ky, tak aby vyze­ra­li lep­šie. Po novom sa do toh­to púš­ťa aj face­bo­ok.

Fot­ky ulo­že­né vo vašom pro­fi­le budú odte­raz auto­ma­tic­ky upra­vo­va­né, tak aby vyze­ra­li lep­šie. Fotky uplo­ad­nu­té z iPho­nu budú jem­ne upra­vo­va­né pomo­cou zme­ny jasu, svet­la a iné­ho. Ak sa vám však zme­ny nebu­dú pozdá­vať, môže­te ich zru­šiť a vrá­tiť nasta­ve­nia foto­gra­fie na pôvod­né. V prí­pa­de smartp­ho­nov s andro­idom bude táto fun­kcia spus­te­ná v blíz­kej dobe.

Kraj­šie fot­ky vás a vašich pria­te­ľov zna­me­na­jú auto­ma­tic­ky kraj­ší a prí­jem­nej­ší face­bo­ok. Pod­ľa face­bo­oku je toto ces­ta, ako ešte viac sprí­jem­niť ľudom život na face­bo­oku.

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)