Na inter­ne­te sa zača­li obja­vo­vať ozb­ro­je­né dro­ny!

Martin Bohunický / 20. júla 2015 / Tech a inovácie

Toto nie je prvé video, na kto­rom sa obja­vil bež­ný dron, aké­ho kúpi­te v akom­koľ­vek obcho­de. 14-sekun­do­vý klip, kto­rý bol zve­rej­ne­ný na You­tu­be minu­lý pia­tok, uka­zu­je podo­mác­ky upra­ve­né­ho dro­na s pri­pev­ne­nou polo­au­to­ma­tic­kou zbra­ňou.

Dron vypá­lil šty­ri­krát, s tým, že ho odpor po kaž­dej rane odtla­čil doza­du. Ak je video sku­toč­né, potom je ten­to výro­bok samoz­rej­me nele­gál­ny – aspoň z per­spek­tí­vy Fede­ral Avia­ti­on Aut­ho­ri­ty, kto­rá regu­lu­je letec­tvo, vrá­ta­ne dro­nov.

Máme sta­no­ve­né jas­né pra­vid­lá, bod­ka. Tie­to pra­vid­lá sú dané a zaka­zu­jú inšta­lo­vať zbra­ne na letec­ké pros­tried­ky,” pove­dal ešte v roku 2013 Jim Wil­liams, kto­rý sa v FAA sta­rá prá­ve o dro­ny.

Napriek tomu ľudia nevá­ha­jú skú­šať a vytvá­rať rôz­ne kon­cep­ty. Koniec kon­cov, vieš kúpiť dro­na a teore­tic­ky vieš kúpiť aj zbraň. A nepot­re­bu­ješ k tomu ani neja­ké veľ­ké know-how, aby si ich spo­jil do jed­né­ho cel­ku. Naprí­klad už v roku 2013 vzni­kol klip, kto­rý uka­zo­val okto­kop­té­ru s namon­to­va­ným Col­tom 45, kto­rá strie­la­la do rôz­nych objek­tov, vrá­ta­ne smart­fó­nov.

Video sa sta­lo virál­nym, no išlo len čis­to o mar­ke­ting na pre­daj ochran­ných skiel a nie je vôbec jas­né, či boli výstre­ly auten­tic­ké, ale­bo išlo len o šikov­né hra­nie sa so stri­hom.

Howgwit, uží­va­teľ, kto­rý kon­tro­verz­ný 14-sekun­do­vý klip uplo­ado­val, odka­zu­je na svo­jom Goog­le+ účte na iné video, kde Rus so samo­pa­lom namon­to­va­ným na quad­kop­té­re roz­strie­lal pri­pra­ve­né figu­rí­ny. Howgwit záro­veň pri­dal komen­tár, že je ško­da, že to video je faloš­né a pra­vé video údaj­ne náj­du uží­va­te­lia na jeho kaná­li.

Howgwit je prav­de­po­dob­ne muž s menom Aus­tin Haug­hwout, veľ­ký nad­še­nec dro­nov z USA, kto­rý sa stal zná­mym vďa­ka virál­ne­mu inci­den­tu. Aus­tin lie­tal s dro­nom po plá­ži, keď sa dostal do kon­fron­tá­cie s ženou, kto­rá mala z jeho zaria­de­ní strach. Video z inci­den­tu vide­lo sko­ro pol mili­ó­na ľudí a žena bola obvi­ne­ná z úto­ku tre­tie­ho stup­ňa.

Dro­ny sú v posled­nej dobe veľ­mi dis­ku­to­va­nou témou, keď­že via­ce­ré z nich sa dajú zohnať za cenu niž­šiu, ako je sto eur a je na ne mož­né pri­pev­niť kame­ry, čo vyvo­lá­va strach o ochra­nu súkro­mia. V súčas­nos­ti je pre ovlá­da­nie dro­nov nut­ný výcvik a licen­cia, a ich pou­ží­va­nie je prí­sne regu­lo­va­né via­ce­rý­mi pra­vid­la­mi aj u nás.

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)