Na inter­nete sa začali obja­vo­vať ozb­ro­jené drony!

Martin Bohunický / 20. júla 2015 / Tech a inovácie

Toto nie je prvé video, na kto­rom sa obja­vil bežný dron, akého kúpite v akom­koľ­vek obchode. 14-sekun­dový klip, ktorý bol zve­rej­nený na You­tube minulý pia­tok, uka­zuje podo­mácky upra­ve­ného drona s pri­pev­ne­nou polo­au­to­ma­tic­kou zbra­ňou.

Dron vypá­lil šty­ri­krát, s tým, že ho odpor po kaž­dej rane odtla­čil dozadu. Ak je video sku­točné, potom je tento výro­bok samoz­rejme nele­gálny – aspoň z per­spek­tívy Fede­ral Avia­tion Aut­ho­rity, ktorá regu­luje letec­tvo, vrá­tane dro­nov.

Máme sta­no­vené jasné pra­vidlá, bodka. Tieto pra­vidlá sú dané a zaka­zujú inšta­lo­vať zbrane na letecké pros­triedky,” pove­dal ešte v roku 2013 Jim Wil­liams, ktorý sa v FAA stará práve o drony.

Napriek tomu ľudia nevá­hajú skú­šať a vytvá­rať rôzne kon­cepty. Koniec kon­cov, vieš kúpiť drona a teore­ticky vieš kúpiť aj zbraň. A nepot­re­bu­ješ k tomu ani nejaké veľké know-how, aby si ich spo­jil do jed­ného celku. Naprí­klad už v roku 2013 vzni­kol klip, ktorý uka­zo­val okto­kop­téru s namon­to­va­ným Col­tom 45, ktorá strie­lala do rôz­nych objek­tov, vrá­tane smart­fó­nov.

Video sa stalo virál­nym, no išlo len čisto o mar­ke­ting na pre­daj ochran­ných skiel a nie je vôbec jasné, či boli výstrely auten­tické, alebo išlo len o šikovné hra­nie sa so stri­hom.

Howgwit, uží­va­teľ, ktorý kon­tro­verzný 14-sekun­dový klip uplo­ado­val, odka­zuje na svo­jom Google+ účte na iné video, kde Rus so samo­pa­lom namon­to­va­ným na quad­kop­tére roz­strie­lal pri­pra­vené figu­ríny. Howgwit záro­veň pri­dal komen­tár, že je škoda, že to video je falošné a pravé video údajne nájdu uží­va­te­lia na jeho kanáli.

Howgwit je prav­de­po­dobne muž s menom Aus­tin Haug­hwout, veľký nad­še­nec dro­nov z USA, ktorý sa stal zná­mym vďaka virál­nemu inci­dentu. Aus­tin lie­tal s dro­nom po pláži, keď sa dostal do kon­fron­tá­cie s ženou, ktorá mala z jeho zaria­dení strach. Video z inci­dentu videlo skoro pol mili­óna ľudí a žena bola obvi­nená z útoku tre­tieho stupňa.

Drony sú v posled­nej dobe veľmi dis­ku­to­va­nou témou, keďže via­ceré z nich sa dajú zohnať za cenu niž­šiu, ako je sto eur a je na ne možné pri­pev­niť kamery, čo vyvo­láva strach o ochranu súkro­mia. V súčas­nosti je pre ovlá­da­nie dro­nov nutný výcvik a licen­cia, a ich pou­ží­va­nie je prí­sne regu­lo­vané via­ce­rými pra­vid­lami aj u nás.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)