Na Slovensku máme prvý polárny expres na trase z Trenčína do Bratislavy

Lenka Sidorová / 3. januára 2019 / Zo Slovenska

Už aj na Slo­ven­sku máme „Po­lárny Ex­pres“

Už aj na Slo­ven­sku máme „Po­lárny Ex­pres“

Že­lez­nice Slo­ven­skej re­pub­liky majú v po­sled­nej dobe je­den škan­dál za dru­hým. Ob­čas vlaky ho­ria, ino­kedy sa od­pojí vo­zeň. Dnes na Slo­ven­sku pr­vý­krát pre­má­val „Po­lárny Ex­pres“. Na­šťas­tie to všetko ľu­dia berú s hu­mo­rom.

Do rých­liku, ktorý išiel 10:25 z Tren­čína do Bra­ti­slavy po­riadne na­sne­žilo. Ces­tu­júci zrejme pekne vy­mrzli. Fotku za­sne­že­ného a zmrz­nu­tého in­te­ri­éru vo vlaku zve­rej­nila stránka Zo­mri. Ne­trvalo dlho a pod fot­kou, ktorú vy­ho­to­vila pa­sa­žierka Elena, sa na­hro­ma­dili de­siatky uš­ti­pač­ných a vtip­ných ko­men­tá­rov.

Na Slo­ven­sku dnes vý­datne na­sne­žilo. Ľu­dia po­sie­lajú fotky z rôz­nych kú­tov kra­jiny.

 

Pridať komentár (0)