Na Slovensku vzniká medzinárodný inštitút. Sponzorstvo zabezpečili veľké firmy

  • Kemplenov inštitút inteligentných technológií má v súčasnosti zloženie z 25 vedcov a vedkýň
  • K jeho financovaniu sa doteraz prihlásili firmy ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesame a Softec
  • Začínajú už v septembri 2020
kiit
Unsplash.com/Farzad Nazifi, Franck V F
  • Kemplenov inštitút inteligentných technológií má v súčasnosti zloženie z 25 vedcov a vedkýň
  • K jeho financovaniu sa doteraz prihlásili firmy ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesame a Softec
  • Začínajú už v septembri 2020

Vedci a vedkyne zo štyroch výskumných skupín vedení bývalou dekankou FIIT STU profesorkou Máriou Bielikovou zakladajú v Bratislave nový Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Ten sa bude zaoberať výskumom inteligentných technológií – umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií v úzkom prepojení s otázkami etiky v informačných technológiách a špecificky umelej inteligencie.

K jeho financovaniu sa doteraz prihlásili firmy ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesame a Softec.

Ďalším zdrojom budú vedecko-výskumné granty. KInIT plánuje spolupracovať s ďalšími výskumnými inštitúciami, vysokými školami aj priemyslom a chce prispieť k tomu, aby sa talent v oblasti informatiky mohol realizovať na Slovensku a mladí nemuseli odchádzať do zahraničia. KInIT je prvým súkromným inštitútom svojho druhu na Slovensku. Chce prepájať výskumníkov s akademickou skúsenosťou s inovatívnymi firmami, ich potrebami a znalosťami.

Nový inštitút zakladá tím, ktorý v minulosti pôsobil na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) a nadväzuje na predchádzajúcu výskumnú spoluprácu s privátnym sektorom a medzinárodnými výskumnými tímami.

Lepšia kvalita výskumu

Cieľom inštitútu je zásadne zlepšiť kvalitu výskumných aktivít a vzdelávania v oblasti svojho pôsobenia, prepojiť výskum na rozvoj inovatívnej ekonomiky a potreby firiem, a tak pomôcť v transformácii slovenskej ekonomiky smerom k výskumu, vývoju, inováciám a odvetviam s vysokou pridanou hodnotou.

Kľúčovým impulzom pre vznik inštitútu je vytvoriť nový prvok v ekosystéme výskumu a vzdelávania na Slovensku tak, aby motivoval mladých schopných ľudí budovať si kariéru na Slovensku,” hovorí prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., jedna zo zakladajúcich členiek nového inštitútu.

Víziou KInIT je priniesť svetovú kvalitu výskumu, vývoja v oblasti inteligentných technológií a informatiky, ako aj budovať funkčné spolupráce s privátnym sektorom tak, aby Slovensko a Európa bola úspešnejšou a konkurencieschopnejšou krajinou,” dodáva Bieliková.

Nový inštitút pomenovali po vynálezcovi Wolfgangovi Kempelenovi, ktorý sa narodil a pôsobil v 18. storočí v Bratislave. Bol autorom mnohých vynálezov, okrem iného aj prvého hovoriaceho stroja.

Tím tvorí 25 vedcov a vedkýň

Výskumný tím inštitútu momentálne tvorí už 25 vedcov a vedkýň so stovkami publikácií a tisíckami citácií vo vedeckých prácach zahraničných autorov. Medzi nimi sú traja profesori a ôsmi docenti so silnou podporu tímu mladých výskumníkov. Spolu s profesorkou Bielikovou ho tvoria profesori Pavol Návrat a Mária Lucká, docenti Viera Rozinajová, Marián Šimko, Daniela Chudá, Peter Lacko a ďalší.

Okrem publikačnej činnosti majú za sebou aj výskum v spolupráci s firmami. Rozrastajúci sa tím KInIT sa bude zaoberať základným aj aplikovaným výskumom v takých oblastiach informačných technológií, ktoré sú pre spoločnosť dôležité a majú potenciál posunúť vpred existujúce poznanie.

Inštitút nadviaže na doterajšiu prácu zakladajúcich výskumných tímov v oblastiach informačnej bezpečnosti, dezinformácií a škodlivého správania na internete, spracovania prirodzeného jazyka, inteligentných energetických sietí, personalizácie a odporúčania pre e-commerce, testovania a vizualizácie softvéru.

Spolupráca so školami aj firmami

Keďže výskum je predpokladom kvalitného vzdelávania, novovzniknutý inštitút sa bude snažiť spolupracovať so slovenskými vysokými školami najmä vo výskume. Bude poskytovať aj svoje vzdelávacie kapacity a tým zvyšovať kvalitu jednotlivých študijných programov – najprv v doktorandskom, následne v magisterskom/inžinierskom a prípadne bakalárskom štúdiu.

KInIT poskytne príležitosti spoločne sa podieľať na výskumných projektoch.

Veríme, že tesnejšie spojenie akadémie, výskumu a privátneho sektora vyvíjajúceho inovatívne produkty a služby bude zmysluplné a urýchli nástup užitočných technológií zodpovedným a ekologickým spôsobom,” hovorí doc. Ing. Marián Šimko, PhD., člen výskumného tímu KInIT.

Cieľom KInIT je prispieť k tomu, aby mladí talentovaní ľudia zostávali na Slovensku a mali tu príležitosť na rozvoj svetovej úrovne. Sme pripravení a chceme spolupracovať s príslušnými odbormi na vysokých školách nielen na Slovensku, prepájať štúdium s výskumom a byť motorom zlepšovania vzdelávacieho systému,” dodáva Šimko. Inštitút poskytne svoje kompetencie aj pre firmy v podobe konzultačnej činnosti, identifikovaní nových postupov a tém s potenciálom nových poznatkov.

Publikovaním výsledkov na prestížnych vedeckých fórach zvýši reputáciu spolupracujúcich organizácií.

Vznikne tiež príležitosť zapojiť excelentných pedagógov pre oblasť umelej inteligencie a softvérového inžinierstva do vzdelávania zamestnancov firiem.

KInIT je otvorený aj spolupráci s vládou, aby mohli spoločnými silami správne programovať strategické priority Slovenska na poli nových technológií. Prispelo by to k lepšiemu prepojeniu dopytov trhu s možnosťami a kapacitami krajiny.

Medzinárodný rozmer

Medzinárodný rozmer inštitútu je kľúčový.

Týka sa nielen spolupráce na európskych projektoch a získavania financií z fondov EÚ, ale aj vytvorenia funkčných spoluprác so zahraničnými výskumnými pracoviskami a univerzitami.
Témy, ktoré bude KInIT rozvíjať, zapadajú do digitálnej stratégie Európskej komisie spolu s príspevkom technológií k ekologickým témam. Tím inštitútu verí, že sa do spolupráce zapoja nielen medzinárodné inštitúcie, ale aj Slováci v zahraničí, ktorí takto pomôžu pretaviť svoje znalosti a skúsenosti do lepšieho Slovenska.

Financie z firiem a grantov 

Inštitút bude financovaný primárne z privátnych príspevkov, darov, grantov a finančných mechanizmov pre podporu výskumu, na ktoré sa kvalifikuje.

Za KInIT stoja okrem silného akademického tímu aj inovatívne firmy, ktoré vidia potenciál v investícii do výskumu a vzdelávania. Pre podporu inštitútu sa doteraz podarilo získať financovanie od spoločností ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesamea Softec.

Otvorení  sú aj pre ďalšie spoločnosti, partnerov a podporovateľov.

Kľúčovým partnerom nového inštitútu bude spoločnosť ESET, ktorá už v minulosti diskutovala o spolupráci s výskumným tímom KInIT a verí, že jeho vznik bude pre krajinu mimoriadne prínosný.

Spoločnosť ESET dlhodobo podporuje vzdelávanie, vedu a výskum, pretože tieto oblasti považujeme za kľúčové pre napredovanie krajiny ako aj našej spoločnosti. Je preto prirodzené, že podporíme vytvorenie nezávislého slovenského pracoviska s ambíciou robiť špičkový výskum na svetovej úrovni, ktoré bude navyše pôsobiť aj v našej oblasti. Zároveň chceme zabrániť odlivu šikovných ľudí do zahraničia, pretože aj my pociťujeme nedostatok špičkových ľudí na domácom trhu,” hovorí Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

„Inštitút vnímame ako unikátny prvok v ekosystéme. Veríme, že spojenie špičkových vedcov s inovatívnymi spoločnosťami má potenciál priniesť svetovú kvalitu výskumu a vývoja, ktorá motivuje talentovaných študentov a pedagógov zostať na Slovensku a zvýši konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v medzinárodnom meradle,“ hovorí Michal Liday, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Som presvedčený, že Kempelenov inštitút bude pre Slovensko vzor, ktorý ukáže, prečo sa oplatí zameriavať na excelentnosť, inovatívnosť a kvalitu a nie na priemernosť a kopírovanie. Tento cieľ sa dá dosiahnuť jedine otvoreným prístupom a spoluprácou – či už s medzinárodnými vedeckými pracovníkmi, alebo so špičkovými európskymi firmami,“ hovorí Ján Lunter, zakladateľ firmy Innovatrics.

Proti dezinformáciám sa snažíme bojovať už roky. Tak ako technológie umožnili ich masívnejšie šírenie, tak dokážu pomôcť aj v ich monitoringu a minimalizácii ich škodlivých dôsledkov pre spoločnosť. Potrebujeme kultiváciu informačného priestoru aj verejnej diskusie, a preto chceme podporovať výskum, ktorý k tomu dokáže prispieť,” hovorí Michaela Benedigová z agentúry Seesame.

Podpora vedy a výskumu je súčasťou nášho podnikania už 30 rokov. Očakávame, že prvý medzinárodný inštitút pre výskum inteligentných technológií pomôže akcelerovať nevyhnutný posun slovenskej ekonomiky smerom k tvorbe a využívaniu inovatívnych technológií. Sme radi, že môžeme byť pri vzniku a raste tejto inštitúcie. Veríme, že bude inšpiráciou a impulzom pre ďalšie prepájanie vedy a súkromného sektora na Slovensku,“ hovorí Peter Morávek, CEO Softecu.

Zdroj: TS

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá