Na Slo­ven­sku vznikla prvá online mar­ke­tin­gová poradňa od Tru­ni­ver­sity

Lukáš Gašparík jr. / 16. jún 2015 / Tools a produktivita

O cha­la­noch z Tru­ni­ver­sity sme vám už písali, keď sa pred pár mesiacmi vybrali na trip po Slo­ven­sku. Vtedy za jeden týž­deň pri­niesli uni­kátne mar­ke­tin­gové know-how do pia­tich Slo­ven­ských miest. A teraz pri­chá­dzajú s ďal­ším skve­lým pro­jek­tom.

S pro­jek­tom Tru­ni­ver­sity Roadt­rip zožali cha­lani veľký úspech a aj preto sa roz­hodli pokra­čo­vať v tom čo robia. Roads­how sa už skon­čila a tak sa zame­rali na kurzy kon­krét­nych prob­le­ma­tík, ktoré posky­tujú v Bra­ti­slave. Za sebou už majú zopár kur­zov, ktoré boli zame­rané na jed­not­livé nástroje online mar­ke­tingu. Teraz pri­chá­dzajú s úplne novým pro­jek­tom Tru­ni­ver­si­ty­FAQ. Je to uni­kátny pro­jekt — poradňa online mar­ke­tingu, v kto­rej vám pora­dia odbor­níci úplne zadarmo.

Cha­lani vys­kla­dali doslova “hviezdny” tím online odbor­ní­kov. Sú v ňom zástup­co­via pop­red­ných slo­ven­ských online agen­túr, alebo firiem ako Pixel Fede­ra­dion, či dokonca Google. Týchto ľudí sa môžete spý­tať online na akú­koľ­vek otázku z pro­stre­dia online mar­ke­tingu a oni vám odpo­ve­dia úplne zadarmo.

Vyskú­šajte si to na vlast­nej koži priamo TU.

Nechajte si pora­diť a pomôžte tak svojmu biz­nisu.

Pridať komentár (0)