Na toh­to­roč­ný Mob­Con prí­du ľudia zo všet­kých kútov sve­ta

Michal Harvan / 16. mája 2016 / Zo Slovenska

App­ky v mobi­loch už dáv­no nie sú biz­nis. Sú život­ný štýl, kto­rý si kaž­dý deň zami­lu­je viac a viac ľudí. Neexis­tu­je teda lep­ší čas dostať sa do toh­to sve­ta a začať vyví­jať apli­ká­cie ešte dnes. Kopec uži­toč­ných infor­má­cií, nástro­jov a tipov môžeš zís­kať na toh­to­roč­nom Mob­Co­ne, kto­rý sa na FIIT STU pod­po­ru­je aj Startitup.sk.

Mek­ka pre vývo­já­rov, dizaj­né­rov, a star­tu­py zame­ra­né na mobil­né apli­ká­cie odpo­vie na všet­ky otáz­ky týka­jú­ce sa dizaj­nu, vývo­ja, biz­ni­su, a finan­co­va­nia. Čo je alfou a ome­gou atraktívnych/úspešných návrhov? Kto­ré nástro­je ti zefek­tív­nia prog­ra­mo­va­nie pre iOS, Andro­id a WP? Aké kľú­čo­vé para­met­re spĺňa apli­ká­cia pre cie­ľo­vú sku­pi­nu? Ako na štart a zís­ka­nie pros­tried­kov?

Prí­di 27. mája na kon­fe­ren­ciu Mob­con v pries­to­roch FIIT STU a zís­kaj odpo­veď od sve­to­vej špič­ky – Ross Kings­land (co-foun­der a Mana­ging Par­tner spo­loč­nos­ti Gra­vy), Chris Do (víťaz Emmy za dizajn) ale­bo Geor­ge Ber­ko­ws­ki (osob­nosť scé­ny v Sil­li­con Val­ley) ťa nave­dú tam, kam máš ísť. Nepot­re­bu­ješ však byť nadu­pa­ný skil­ler. Orga­ni­zá­to­ri si dali tú náma­hu, aby poskyt­li záži­tok pre ľudí všet­kých úrov­ní.

1

Medzi pre­stáv­ka­mi nasá­va­nia nových infor­má­cii si môžeš odsko­čiť k vir­tu­ál­nej rea­li­te – zahraj si mind­ball, a zis­ti, ako sa môžeš lep­šie sústre­diť a uvoľ­niť svo­ju myseľ. Pozri sa sám na to, čo pri­ná­ša­jú do sve­ta tech­no­ló­gii 360 stup­ňo­vé kame­ryter­mo­ví­zia. Pop­rí­pa­de si vyskú­šaj, aké je to lie­tať s dro­nom.

Máš mož­nosť zlep­šiť svo­je skills, máš mož­nosť na zába­vu a máš mož­nosť na oddych. Orga­ni­zá­to­ri ti napl­nia celý tvoj den­ný prog­ram. Berú to ako samoz­rej­mosť.

2

Ako teda na kon­fe­ren­ciu? Pred­sa cez mobil­nú apli­ká­ciu! Pokiaľ si regis­tro­va­ný zákaz­ník Uber-u, máš polo­vič­nú zľa­vu na pre­pra­vu. Ha, a pokiaľ nie si, máš ju zadar­mo.

Mob­Con 2016 to má skrát­ka vychy­ta­né. Na jed­nej stra­ne je tu pries­tor na networ­king a zdie­ľa­nie know-how pre vývo­já­rov, dizaj­né­rov a star­tu­py, a na dru­hej spo­jí túto edu­ká­ciu so zába­vou. Skrát­ka, kaž­dý si prí­de na svo­je. Aj ty. Vychy­taj svo­ju regis­trá­ciu.

3

zdroj všet­kých fotiek: FB/eGlu

Pridať komentár (0)