Na východe vzniká skvelá ini­cia­tíva! Zníži nedos­ta­tok IT-čka­rov?

Michal Harvan / 9. marca 2016 / Zo Slovenska

Star­ti­tup ti neus­tále pri­náša dôvody a snaží sa inšpi­ro­vať kaž­dého, aby začal písať svoj vlastný kód. Je to pre nás dôle­žitá téma, ktorú je u nás na Slo­ven­sku potrebné rie­šiť.

Máme reálny prob­lém – nedos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných ľudí v IT biz­nise. Je to výsled­kom via­ce­rých fak­to­rov, ako sú školy, ktoré nestí­hajú pro­du­ko­vať kva­lit­ných ľudí, alebo samotní skú­sení IT-čkari, ktorí oveľa rad­šej odídu do zahra­ni­čia, pre­tože je to pre nich výhod­nej­šie, či už z hľa­diska platu alebo kari­éry. Samotní pro­duk­toví mana­žéri zo Sygicu a ESETu na našom evente „Sve­tový pro­dukt po slo­ven­sky“ pri­znali, že nutne potre­bujú zvý­šiť počet kva­lit­ných ľudí z IT. Ryb­ník skrátka vysy­chá.

1

foto: busi­nes­sin­si­der

Prog­ra­mo­va­nie sa však učí ťažko. Každá tech­no­ló­gia pri­náša pre prog­ra­má­to­rov nové prí­le­ži­tosti, ale tiež mení ich pra­covné postupy. Preto je potrebné sa neus­tále vzde­lá­vať. Absol­vo­vať len vysokú školu už skrátka nestačí. Vyuču­júci na výš­kach nedo­kážu držať krok s trhom a rých­lymi zme­nami vo svete prog­ra­mo­va­nia, a preto nemô­žeme čakať, že každý čerstvý prog­ra­má­tor bude naskil­lo­vaný. Po takejto výučbe je deve­lo­per väč­ši­nou stále pozadu. Vysoké školy už skrátka nie sú schopné stí­hať pro­du­ko­vať dosta­točné množ­stvo ľudí a preto máme na Slo­ven­sku tak­mer núdzovú situ­áciu.

2

foto: busi­nes­sin­si­der

Skve­lým prí­kla­dom je východ Slo­ven­ska, kde je v IT seg­mente zamest­na­ných tak­mer 8500 ľudí a dopyt po kva­li­fi­ko­va­nej pra­covne sile expo­nen­ciálne ras­tie.

No máme aj dobrú správu. Na východe sa veci začí­najú hýbať k lep­šiemu. Je to aj vďaka uve­do­me­lým IT fir­mám, ktoré sa roz­hodli pre­brať zod­po­ved­nosť do vlast­ných rúk. Skve­lým prí­kla­dom je firma Fpt Slo­va­kia (www.fpt.sk), ktorá práve spúšťa dva bez­platné prog­ramy s cie­ľom edu­ko­vať a zvý­šiť počet schop­ných IT-čka­rov. Tieto prog­ramy sú prí­kla­dom, ako rie­šiť prob­lém nedos­tatku kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej sily v oblasti IT. Prvý z prog­ra­mov — TEST HUB sa zame­riava na oblasť tes­tingu, druhý — SAP HUB ťa vyškolí v oblasti SAP-u. Ide o 3 týž­dňové „behy“ v popo­lud­ňaj­ších hodi­nách, počas kto­rých stret­neš tých naj­lep­ších odbor­ní­kov z daných oblastí. Tí Ťa for­mou prak­tic­kých uká­žok a edusc­rum prí­stupu per­fektne pri­pra­via na prácu v IT. Regis­truj sa čím skôr, voľ­ných miest totiž ubúda!

coursereport

foto: cour­se­re­port

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: The Verge

Pridať komentár (0)