Na výcho­de vzni­ká skve­lá ini­cia­tí­va! Zní­ži nedos­ta­tok IT-čka­rov?

Michal Harvan / 9. marca 2016 / Zo Slovenska

Star­ti­tup ti neus­tá­le pri­ná­ša dôvo­dy a sna­ží sa inšpi­ro­vať kaž­dé­ho, aby začal písať svoj vlast­ný kód. Je to pre nás dôle­ži­tá téma, kto­rú je u nás na Slo­ven­sku potreb­né rie­šiť.

Máme reál­ny prob­lém – nedos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných ľudí v IT biz­ni­se. Je to výsled­kom via­ce­rých fak­to­rov, ako sú ško­ly, kto­ré nestí­ha­jú pro­du­ko­vať kva­lit­ných ľudí, ale­bo samot­ní skú­se­ní IT-čka­ri, kto­rí ove­ľa rad­šej odídu do zahra­ni­čia, pre­to­že je to pre nich výhod­nej­šie, či už z hľa­dis­ka pla­tu ale­bo kari­é­ry. Samot­ní pro­duk­to­ví mana­žé­ri zo Sygi­cu a ESE­Tu na našom even­te „Sve­to­vý pro­dukt po slo­ven­sky“ pri­zna­li, že nut­ne potre­bu­jú zvý­šiť počet kva­lit­ných ľudí z IT. Ryb­ník skrát­ka vysy­chá.

1

foto: busi­nes­sin­si­der

Prog­ra­mo­va­nie sa však učí ťaž­ko. Kaž­dá tech­no­ló­gia pri­ná­ša pre prog­ra­má­to­rov nové prí­le­ži­tos­ti, ale tiež mení ich pra­cov­né postu­py. Pre­to je potreb­né sa neus­tá­le vzde­lá­vať. Absol­vo­vať len vyso­kú ško­lu už skrát­ka nesta­čí. Vyuču­jú­ci na výš­kach nedo­ká­žu držať krok s trhom a rých­ly­mi zme­na­mi vo sve­te prog­ra­mo­va­nia, a pre­to nemô­že­me čakať, že kaž­dý čerstvý prog­ra­má­tor bude naskil­lo­va­ný. Po takej­to výuč­be je deve­lo­per väč­ši­nou stá­le poza­du. Vyso­ké ško­ly už skrát­ka nie sú schop­né stí­hať pro­du­ko­vať dosta­toč­né množ­stvo ľudí a pre­to máme na Slo­ven­sku tak­mer núdzo­vú situ­áciu.

2

foto: busi­nes­sin­si­der

Skve­lým prí­kla­dom je východ Slo­ven­ska, kde je v IT seg­men­te zamest­na­ných tak­mer 8500 ľudí a dopyt po kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­ne sile expo­nen­ciál­ne ras­tie.

No máme aj dob­rú sprá­vu. Na výcho­de sa veci začí­na­jú hýbať k lep­šie­mu. Je to aj vďa­ka uve­do­me­lým IT fir­mám, kto­ré sa roz­hod­li pre­brať zod­po­ved­nosť do vlast­ných rúk. Skve­lým prí­kla­dom je fir­ma Fpt Slo­va­kia (www.fpt.sk), kto­rá prá­ve spúš­ťa dva bez­plat­né prog­ra­my s cie­ľom edu­ko­vať a zvý­šiť počet schop­ných IT-čka­rov. Tie­to prog­ra­my sú prí­kla­dom, ako rie­šiť prob­lém nedos­tat­ku kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej sily v oblas­ti IT. Prvý z prog­ra­mov — TEST HUB sa zame­ria­va na oblasť tes­tin­gu, dru­hý — SAP HUB ťa vyško­lí v oblas­ti SAP-u. Ide o 3 týž­dňo­vé „behy“ v popo­lud­ňaj­ších hodi­nách, počas kto­rých stret­neš tých naj­lep­ších odbor­ní­kov z daných oblas­tí. Tí Ťa for­mou prak­tic­kých uká­žok a edusc­rum prí­stu­pu per­fekt­ne pri­pra­via na prá­cu v IT. Regis­truj sa čím skôr, voľ­ných miest totiž ubú­da!

coursereport

foto: cour­se­re­port

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: The Ver­ge

Pridať komentár (0)