Načo strá­cať čas so vzde­lá­va­ním sa

Peter Dendis / 25. novembra 2014 / Tools a produktivita

Koľko krát ste počuli nie­koho pove­dať, že 4 hodi­nový pra­covný týž­deň je skvelá kniha? Koľko z nich trávi v práci desiatky hodín týž­denne? Koľko skve­lých suc­cess kníh ste čítali? Ako s odstu­pom času sku­točne ovplyv­nili Váš život? 

Po pre­čí­taní mno­hých podob­ných kníh som si uve­do­mil jednu vec. Všetko pre mňa naozaj dôle­žité, by sa dalo zhr­núť do pár riad­kov, ktoré mám nad poste­ľou už od svo­jich sedem­nás­tich.

Určite je číta­nie dôle­žité – pre roz­ší­re­nie obzo­rov, zís­ka­nie nových myš­lie­nok… Sna­žím sa ním šet­riť hlavne svoj čas. Nech­cem sa učiť na svo­jich omy­loch, rad­šej si pre­čí­tam knihy od skú­se­nej­ších. Treba to však celé posu­núť nie­kam ďalej.

To neplatí len pri kni­hách, ale aj ško­le­niach, pred­náš­kach, works­ho­poch…

Počul som o ľuďoch, ktorí sa v uply­nu­lom čase veno­vali gami­fi­ká­cií. Viem len o dvoch, ktorí sa sna­žia jej prin­cípy sku­točne aj apli­ko­vať. Nav­šte­vo­val som NLP kurzy, ktoré ma stáli desiatky dní času a nie malo peňazí. Ich poten­ciál som nevy­užil ani na 10 %.

Kde je prob­lém ?

V akcii. Bez akcie je nám aká­koľ­vek vedo­mosť zby­točná.

Ide o akciu. Infor­má­cií je všade okolo nás plno. Dostup­nosť infor­má­cií ešte nikdy nebola na takej úrovni ako dnes. Ide však o to, čo z nich pocho­píme a ešte viac o to, čo spra­víme.

Zdroj: dendis.eu

Pridať komentár (0)