Načo strá­cať čas so vzde­lá­va­ním sa

Peter Dendis / 25. novembra 2014 / Lifehacking

Koľ­ko krát ste poču­li nie­ko­ho pove­dať, že 4 hodi­no­vý pra­cov­ný týž­deň je skve­lá kni­ha? Koľ­ko z nich trá­vi v prá­ci desiat­ky hodín týž­den­ne? Koľ­ko skve­lých suc­cess kníh ste číta­li? Ako s odstu­pom času sku­toč­ne ovplyv­ni­li Váš život? 

Po pre­čí­ta­ní mno­hých podob­ných kníh som si uve­do­mil jed­nu vec. Všet­ko pre mňa naozaj dôle­ži­té, by sa dalo zhr­núť do pár riad­kov, kto­ré mám nad poste­ľou už od svo­jich sedem­nás­tich.

Urči­te je číta­nie dôle­ži­té – pre roz­ší­re­nie obzo­rov, zís­ka­nie nových myš­lie­nok… Sna­žím sa ním šet­riť hlav­ne svoj čas. Nech­cem sa učiť na svo­jich omy­loch, rad­šej si pre­čí­tam kni­hy od skú­se­nej­ších. Tre­ba to však celé posu­núť nie­kam ďalej.

To nepla­tí len pri kni­hách, ale aj ško­le­niach, pred­náš­kach, works­ho­poch…

Počul som o ľuďoch, kto­rí sa v uply­nu­lom čase veno­va­li gami­fi­ká­cií. Viem len o dvoch, kto­rí sa sna­žia jej prin­cí­py sku­toč­ne aj apli­ko­vať. Nav­šte­vo­val som NLP kur­zy, kto­ré ma stá­li desiat­ky dní času a nie malo peňa­zí. Ich poten­ciál som nevy­užil ani na 10 %.

Kde je prob­lém ?

V akcii. Bez akcie je nám aká­koľ­vek vedo­mosť zby­toč­ná.

Ide o akciu. Infor­má­cií je vša­de oko­lo nás plno. Dostup­nosť infor­má­cií ešte nikdy nebo­la na takej úrov­ni ako dnes. Ide však o to, čo z nich pocho­pí­me a ešte viac o to, čo spra­ví­me.

Zdroj: dendis.eu

Pridať komentár (0)