Nadá­cia spo­loč­nos­ti ESET spúš­ťa nový web a pred­sta­vu­je nové logo

Rišo Néveri / 2. marca 2016 / Lifehacking

Eset spúš­ťa nový web svo­jej nadá­cie – www.nadaciaeset.sk, cez kto­rý môžu orga­ni­zá­cie jed­no­duch­šie žia­dať o finanč­ný prís­pe­vok. Na novom webe sa záro­veň nachá­dza aj trans­pa­rent­ný pre­hľad ini­cia­tív a prog­ra­mov, kto­ré dote­raz Nadá­cia ESET pod­po­ri­la. Od začiat­ku svo­jej čin­nos­ti v roku 2012 už pre­roz­de­li­la finanč­nú pod­po­ru vo výš­ke viac než mili­ón eur.

Pod­po­ra pro­jek­tov sch­va­ľo­va­ných správ­nou radou Nadá­cie ESET sa pri­már­ne týka oblas­ti vzde­lá­va­nia, ochra­ny zdra­via a posky­to­va­nia sociál­nej pomo­ci, ako aj ďal­ších tém, ako naprí­klad pro­jek­tov občian­skej spo­loč­nos­ti a ochra­ny kul­túr­nych hod­nôt. Toto sú totiž hlav­né oblas­ti zame­ra­nia nadá­cie, kto­rej polo­vi­ca roz­poč­tu sme­ru­je do roz­vo­ja vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku.

Screen Shot 2016-03-02 at 13.39.57

foto: redak­cia

Nadá­cia ESET súčas­ne spúš­ťa aj pilot­ný roč­ník Zamest­na­nec­ké­ho gran­to­vé­ho prog­ra­mu, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho chce moti­vo­vať svo­jich 600 zamest­nan­cov na Slo­ven­sku k dob­ro­voľ­níc­tvu a pod­po­re verej­nop­ros­peš­ných akti­vít. V prie­be­hu roka 2016 tak navy­še pod­po­rí cel­ko­vou sumou 30-tisíc eur verej­nop­ros­peš­né pro­jek­ty, do kto­rých „ese­ťá­ci“ aktív­ne vkla­da­jú svoj čas a nefi­nanč­nú pomoc.

Nadávcia ESET logo

foto: ESET blog

Via­ce­ro ľudí v bra­ti­slav­skom a košic­kom ESE­Te sa vo voľ­nom čase venu­je dob­ro­čin­ným ale­bo verej­nop­ros­peš­ným akti­vi­tám. Finanč­ným prís­pev­kom vybra­ným pro­jek­tom chce­me zná­so­biť ich pomoc sme­ro­va­nú tam, kde je potreb­ná a kde bude dob­re využi­tá,“ vysvet­ľu­je Miro­slav Trn­ka, spo­lu­ma­ji­teľ spo­loč­nos­ti ESET a záro­veň pred­se­da správ­nej rady Nadá­cie ESET. “Vždy sme sa pre ESET sna­ži­li zís­kať naj­väč­šie talen­ty. Vie­me, že naši zamest­nan­ci nie sú iba dob­rý­mi odbor­ník­mi, ale aj dob­rý­mi ľud­mi — aj pre nich je Nadá­cia ESET,“dodal Miro­slav Trn­ka.

Geneza Loga

foto: ESET blog

Nadá­cia ESET záro­veň na svo­jom webe pred­sta­vi­la svo­je nové logo v tva­re srd­ca, kto­ré­ho auto­rom je Julo Nagy, gra­fic­ký dizaj­nér a zakla­da­teľ štú­dia Cal­der Design Com­mu­ni­ty, v kto­rom vznik­lo aj pôvod­né logo spo­loč­nos­ti ESET. To fir­ma s mier­ny­mi zme­na­mi pou­ží­va dodnes. „Pôvod­né logo ESE­Tu v tva­re kap­su­ly sme zme­ni­li na srd­ce. Sym­bo­li­ka spo­čí­va jed­no­du­cho v tom, že nadá­cia je srd­co­vou zále­ži­tos­ťou “ese­ťá­kov”, kto­rí sa chcú o svo­je srd­ce pode­liť a pod­po­ro­vať ľudí, kto­rí pod­po­ru naozaj potre­bu­jú,“ vysvet­ľu­je Nagy, kto­rý sto­jí aj za vizu­álom bra­ti­slav­skej galé­rie Ned­bal­ka a kníh­ku­pec­tiev Art­fo­rum a Mar­ti­nus.

Zdroj: ESET blog, zdroj titul­nej foto­gra­fie: glass­do­or

Pridať komentár (0)