Nadá­cia spo­loč­nosti ESET spúšťa nový web a pred­sta­vuje nové logo

Rišo Néveri / 2. marca 2016 / Tools a produktivita

Eset spúšťa nový web svo­jej nadá­cie – www.nadaciaeset.sk, cez ktorý môžu orga­ni­zá­cie jed­no­duch­šie žia­dať o finančný prís­pe­vok. Na novom webe sa záro­veň nachá­dza aj trans­pa­rentný pre­hľad ini­cia­tív a prog­ra­mov, ktoré dote­raz Nadá­cia ESET pod­po­rila. Od začiatku svo­jej čin­nosti v roku 2012 už pre­roz­de­lila finančnú pod­poru vo výške viac než milión eur.

Pod­pora pro­jek­tov sch­va­ľo­va­ných správ­nou radou Nadá­cie ESET sa pri­márne týka oblasti vzde­lá­va­nia, ochrany zdra­via a posky­to­va­nia sociál­nej pomoci, ako aj ďal­ších tém, ako naprí­klad pro­jek­tov občian­skej spo­loč­nosti a ochrany kul­túr­nych hod­nôt. Toto sú totiž hlavné oblasti zame­ra­nia nadá­cie, kto­rej polo­vica roz­počtu sme­ruje do roz­voja vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku.

Screen Shot 2016-03-02 at 13.39.57

foto: redak­cia

Nadá­cia ESET súčasne spúšťa aj pilotný roč­ník Zamest­na­nec­kého gran­to­vého prog­ramu, pro­stred­níc­tvom kto­rého chce moti­vo­vať svo­jich 600 zamest­nan­cov na Slo­ven­sku k dob­ro­voľ­níc­tvu a pod­pore verej­nop­ros­peš­ných akti­vít. V prie­behu roka 2016 tak navyše pod­porí cel­ko­vou sumou 30-tisíc eur verej­nop­ros­pešné pro­jekty, do kto­rých „ese­ťáci“ aktívne vkla­dajú svoj čas a nefi­nančnú pomoc.

Nadávcia ESET logo

foto: ESET blog

Via­cero ľudí v bra­ti­slav­skom a košic­kom ESETe sa vo voľ­nom čase venuje dob­ro­čin­ným alebo verej­nop­ros­peš­ným akti­vi­tám. Finanč­ným prís­pev­kom vybra­ným pro­jek­tom chceme zná­so­biť ich pomoc sme­ro­vanú tam, kde je potrebná a kde bude dobre využitá,“ vysvet­ľuje Miro­slav Trnka, spo­lu­ma­ji­teľ spo­loč­nosti ESET a záro­veň pred­seda správ­nej rady Nadá­cie ESET. “Vždy sme sa pre ESET sna­žili zís­kať naj­väč­šie talenty. Vieme, že naši zamest­nanci nie sú iba dob­rými odbor­níkmi, ale aj dob­rými ľudmi — aj pre nich je Nadá­cia ESET,“dodal Miro­slav Trnka.

Geneza Loga

foto: ESET blog

Nadá­cia ESET záro­veň na svo­jom webe pred­sta­vila svoje nové logo v tvare srdca, kto­rého auto­rom je Julo Nagy, gra­fický dizaj­nér a zakla­da­teľ štú­dia Cal­der Design Com­mu­nity, v kto­rom vzniklo aj pôvodné logo spo­loč­nosti ESET. To firma s mier­nymi zme­nami pou­žíva dodnes. „Pôvodné logo ESETu v tvare kap­suly sme zme­nili na srdce. Sym­bo­lika spo­číva jed­no­du­cho v tom, že nadá­cia je srd­co­vou zále­ži­tos­ťou “ese­ťá­kov”, ktorí sa chcú o svoje srdce pode­liť a pod­po­ro­vať ľudí, ktorí pod­poru naozaj potre­bujú,“ vysvet­ľuje Nagy, ktorý stojí aj za vizu­álom bra­ti­slav­skej galé­rie Ned­balka a kníh­ku­pec­tiev Art­fo­rum a Mar­ti­nus.

Zdroj: ESET blog, zdroj titul­nej foto­gra­fie: glass­door

Pridať komentár (0)