Nahra­dí prog­ra­mo­va­nie Excel?

David Barnes/Dárius Polák / 29. decembra 2015 / Lifehacking

Prog­ra­mo­va­nie je hitom súčas­nos­ti. To čo bolo kedy­si len výsa­dou gee­kov, je dnes čoraz viac obľú­be­nej­šie medzi mla­dý­mi ľuď­mi. Ako pozná­me z his­tó­rie, nové, pokro­či­lej­šie veci nahrá­dza­jú tie pre­doš­lé.

Jed­ným z pred­po­kla­dov je, že súčas­ní pou­ží­va­te­lia Exce­lu sa naučia prog­ra­mo­vať a vytvá­rať ana­lý­zy v Pyt­ho­ne, či prog­ra­mo­va­com jazy­ku R. Pyt­hon a R sú in, a je veľa ľudí, kto­rí sa učia tie­to jazy­ky pre vyko­ná­va­nie ana­lý­zy dát, zatiaľ čo sa Excel stá­va čoraz menej a menej vhod­ný ako ana­ly­tic­ký nástroj.

1

His­tó­ria sa opa­ku­je

Toto pri­po­mí­na situ­áciu z neskor­ších 90-tych rokov. V tej dobe si sa mohol naučiť všet­ko čo si potre­bo­val o HTML za nie­koľ­ko hodín. Pokiaľ si chcel vytvo­riť web­strán­ku, bola to tvo­ja jedi­ná mož­nosť — naučiť sa HTML. Bolo to ľah­šie a menej otrav­né, ako sa o to pokú­siť vo Wor­de. Zda­lo sa to cel­kom jas­né, že v budúc­nos­ti bude kaž­dý doku­ment na webe, tak­že kaž­dý, kto tvo­ril doku­men­ty sa mal naučiť HTML.

Nároč­nej­šia prá­ca vyža­du­je lep­šie nástro­je

Excel v jeho súčas­nej for­me nie je vhod­ný pre kom­plex­né ana­lý­zy. Ana­ly­ti­ci potre­bu­jú lep­šie pros­tried­ky na ana­lý­zu, pre­to­že momen­tál­ny model MS Offi­ce, kto­rý spo­čí­va v nahá­dza­ní dát do tabuľ­ky a ich násled­nej mani­pu­lá­cií je neefek­tív­ny a časom bude nere­le­vant­ný.

Od mana­žé­rov sa oča­ká­va, že sa sta­nú lep­ší­mi vo vyko­ná­va­ní ana­lýz. V budúc­nos­ti budú musieť vypro­du­ko­vať ana­lý­zy, kto­ré sú momen­tál­ne mož­né iba napí­sa­ním kódu. Za pár rokov uve­de­nie Exce­lu v tvo­jom živo­to­pi­se bude zna­kom, že toho moc nevieš. 100% súhlas.

Uvi­dí­me nové nástro­je ana­lý­zy dát, kto­ré budú výkon­nej­šie, vhod­nej­šie a ľah­šie ako Excel. Tie­to nástro­je dajú mana­žé­rom výsled­ky, kto­ré bude mož­né vytvo­riť iba s vlast­ným kódom, no záro­veň s intu­itív­nym a prí­jem­nej­ším roz­hra­ním. Ako­náh­le sa kon­krét­na čin­nosť sta­ne tak dôle­ži­tou, že bude potreb­ná pre masy, nové nástro­je to umož­nia bez pou­ži­tia prog­ra­mo­va­nia.

2

Vyzý­va­te­lia

Tak­že, aké súčas­né nástro­je ohro­zu­jú Excel?

Quick­Sight od Ama­zo­nu je nová, níz­ko-nákla­do­vá inte­li­gent­ná služ­ba pre pod­ni­ka­nie. Je rých­la, prí­stup­ná, ľah­ká pre pou­ží­va­nie a kon­ku­ren­cie­schop­ná Exce­lu. Vlo­žíš dáta z rôz­nych zdro­jov a už si len pre­čí­taš sprá­vu o ana­lý­ze, kto­rú si chcel.

Pro­ject Jupy­ter ide tro­chu opač­ným sme­rom a zatiaľ je nároč­nej­ší pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa, z dôvo­du potre­by vedieť prog­ra­mo­vať. To sa však môže zme­niť. Open Sour­ce CMS plat­for­ma, kto­rá povznies­la WordP­ress, zača­la ako nástroj, kto­rá uľah­či­la PHP prog­ra­mo­va­nie. Vyvi­nu­la sa až do bodu, v kto­rom ste ju moh­li pou­ží­vať bez akých­koľ­vek PHP zna­los­tí. Veľa pou­ží­va­te­ľov na PHP a HTML ani len nena­ra­zi­lo, pri­čom WordP­ress v súčas­nos­ti pohá­ňa veľ­ké množ­stvo strá­nok, vrá­ta­ne strán­ky Star­ti­tup ale­bo Vedelisteže.sk.

4

Tak­že..

Tie­to nástro­je majú veľ­ký poten­ciál. Pomoh­li mili­ó­nom ľudí vytvo­riť strán­ky pro­stred­níc­tvom plat­for­my Open Sour­ce CMS, apli­ká­cie z Open Sour­ce JavaSc­ript kniž­níc a ove­ľa viac. Svet sa sta­ne lep­ším mies­tom pokiaľ doká­že­me využiť dáta napl­no a tie­to nástro­je k tomu dopo­mô­žu.3

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)