Nahradí prog­ra­mo­va­nie Excel?

David Barnes/Dárius Polák / 29. decembra 2015 / Tools a produktivita

Prog­ra­mo­va­nie je hitom súčas­nosti. To čo bolo kedysi len výsa­dou gee­kov, je dnes čoraz viac obľú­be­nej­šie medzi mla­dými ľuďmi. Ako poznáme z his­tó­rie, nové, pokro­či­lej­šie veci nahrá­dzajú tie pre­došlé.

Jed­ným z pred­po­kla­dov je, že súčasní pou­ží­va­te­lia Excelu sa naučia prog­ra­mo­vať a vytvá­rať ana­lýzy v Pyt­hone, či prog­ra­mo­va­com jazyku R. Pyt­hon a R sú in, a je veľa ľudí, ktorí sa učia tieto jazyky pre vyko­ná­va­nie ana­lýzy dát, zatiaľ čo sa Excel stáva čoraz menej a menej vhodný ako ana­ly­tický nástroj.

1

His­tó­ria sa opa­kuje

Toto pri­po­mína situ­áciu z neskor­ších 90-tych rokov. V tej dobe si sa mohol naučiť všetko čo si potre­bo­val o HTML za nie­koľko hodín. Pokiaľ si chcel vytvo­riť web­stránku, bola to tvoja jediná mož­nosť — naučiť sa HTML. Bolo to ľah­šie a menej otravné, ako sa o to pokú­siť vo Worde. Zdalo sa to cel­kom jasné, že v budúc­nosti bude každý doku­ment na webe, takže každý, kto tvo­ril doku­menty sa mal naučiť HTML.

Nároč­nej­šia práca vyža­duje lep­šie nástroje

Excel v jeho súčas­nej forme nie je vhodný pre kom­plexné ana­lýzy. Ana­ly­tici potre­bujú lep­šie pros­triedky na ana­lýzu, pre­tože momen­tálny model MS Office, ktorý spo­číva v nahá­dzaní dát do tabuľky a ich násled­nej mani­pu­lá­cií je neefek­tívny a časom bude nere­le­vantný.

Od mana­žé­rov sa oča­káva, že sa stanú lep­šími vo vyko­ná­vaní ana­lýz. V budúc­nosti budú musieť vypro­du­ko­vať ana­lýzy, ktoré sú momen­tálne možné iba napí­sa­ním kódu. Za pár rokov uve­de­nie Excelu v tvo­jom živo­to­pise bude zna­kom, že toho moc nevieš. 100% súhlas.

Uvi­díme nové nástroje ana­lýzy dát, ktoré budú výkon­nej­šie, vhod­nej­šie a ľah­šie ako Excel. Tieto nástroje dajú mana­žé­rom výsledky, ktoré bude možné vytvo­riť iba s vlast­ným kódom, no záro­veň s intu­itív­nym a prí­jem­nej­ším roz­hra­ním. Ako­náhle sa kon­krétna čin­nosť stane tak dôle­ži­tou, že bude potrebná pre masy, nové nástroje to umož­nia bez pou­ži­tia prog­ra­mo­va­nia.

2

Vyzý­va­te­lia

Takže, aké súčasné nástroje ohro­zujú Excel?

Quick­Sight od Ama­zonu je nová, nízko-nákla­dová inte­li­gentná služba pre pod­ni­ka­nie. Je rýchla, prí­stupná, ľahká pre pou­ží­va­nie a kon­ku­ren­cie­schopná Excelu. Vlo­žíš dáta z rôz­nych zdro­jov a už si len pre­čí­taš správu o ana­lýze, ktorú si chcel.

Pro­ject Jupy­ter ide tro­chu opač­ným sme­rom a zatiaľ je nároč­nejší pre bež­ného pou­ží­va­teľa, z dôvodu potreby vedieť prog­ra­mo­vať. To sa však môže zme­niť. Open Source CMS plat­forma, ktorá povzniesla WordP­ress, začala ako nástroj, ktorá uľah­čila PHP prog­ra­mo­va­nie. Vyvi­nula sa až do bodu, v kto­rom ste ju mohli pou­ží­vať bez akých­koľ­vek PHP zna­lostí. Veľa pou­ží­va­te­ľov na PHP a HTML ani len nena­ra­zilo, pri­čom WordP­ress v súčas­nosti poháňa veľké množ­stvo strá­nok, vrá­tane stránky Star­ti­tup alebo Vedelisteže.sk.

4

Takže..

Tieto nástroje majú veľký poten­ciál. Pomohli mili­ó­nom ľudí vytvo­riť stránky pro­stred­níc­tvom plat­formy Open Source CMS, apli­ká­cie z Open Source JavaSc­ript kniž­níc a oveľa viac. Svet sa stane lep­ším mies­tom pokiaľ doká­žeme využiť dáta naplno a tieto nástroje k tomu dopo­môžu.3

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)