Nahra­dia smart­ho­din­ky kla­sic­ké ťahá­ky?

Lukáš Timko / 12. februára 2016 / Tech a inovácie

Ten­to člá­nok nena­bá­da k pood­vá­dza­niu, ale skôr infor­mu­je o mož­nos­tiach smart­ho­di­niek ako takých.

Jed­na japon­ská uni­ver­zi­ta zaká­za­la štu­den­tom mať na skúš­ke všet­ky dru­hy hodi­niek, či už kla­sic­ké ale­bo inte­li­gent­né. Toto roz­hod­nu­tie je dôsled­kom tech­no­lo­gic­ké­ho pokro­ku inte­li­gent­ných hodi­niek. Záka­zom sa už inšpi­ro­va­li ďal­šie uni­ver­zi­ty v Anglic­ku a Aus­trá­lii.

Tech­no­lo­gic­ký pokrok nemô­že­me zasta­viť, ale môže­me obme­dziť jeho zne­uži­tie na veci, kto­ré sú v roz­po­re s pra­vid­la­mi a zákon­mi. Naprí­klad uni­ver­zi­ta v Kyo­te sa v roku 2011 zvi­di­teľ­ni­la obrov­ským škan­dá­lom s pod­vá­dza­ním na skúš­ke, kedy štu­dent dal na inter­net otáz­ku z tes­tu – počas písa­nia samot­né­ho tes­tu. Násled­ne napí­sal správ­nu odpo­veď s pomo­cou ľudí, kto­rí otáz­ku na inter­ne­te komen­to­va­li. To bol hlav­ný dôvod, pre­čo uni­ver­zi­ty vo sve­te okam­ži­te zača­li zaka­zo­vať mobil­né tele­fó­ny na skúš­kach.

school-exams-007

foto: guim.co.uk

Na vyso­kej ško­le som počul o rôz­nych for­mách ťahá­kov, od jed­no­du­chých, ako boli malé útrž­ky papie­ra s vytla­če­ným tex­tom, až po kom­pli­ko­va­nej­šie ako upra­ve­ná eti­ke­ta na Fan­te, kde nahra­di­li zlo­že­nie Fan­ty vlast­ným tex­tom ale­bo lase­ro­vou tla­čiar­ňou vytla­če­ný text na lepia­cu pás­ku. Nech bola for­ma ťahá­ku aká­koľ­vek, muse­la byť nená­pad­ná a poňať čo naj­viac odpo­ve­di na tie naj­kom­pli­ko­va­nej­šie otáz­ky.

Ako ti môžu smart­ho­din­ky pomôcť na skúš­kach?

Vo väč­ši­ne prí­pa­dov inte­li­gent­né hodin­ky slú­žia ako sekun­dár­ny disp­lej a vďa­ka pri­po­je­niu k tele­fó­nu, doká­žu využiť jeho mož­nos­ti. Pre­čí­tať email, pri­jať hovor, pozrieť si kalen­dár, to všet­ko sú bež­né fun­kcie. No exis­tu­jú už aj apli­ká­cie, kto­ré ti pomô­žu do tvo­jich smart­ho­di­niek ulo­žiť tex­to­vé doku­men­ty.

A prá­ve v tých­to doku­men­toch môžeš ľah­ko scho­vať odpo­ve­de na otáz­ky, kto­ré oča­ká­vaš na skúš­ke. Vo for­me PDF súbo­rov doká­žeš ulo­žíš aj nie­koľ­ko sto­viek strán tex­tu ba dokon­ca aj celé kni­hy. Hor­šie to je s navi­gá­ci­ou v tex­te, keď­že nemáš dostup­né vyhľa­da­nie a tak sa v sia­ho­dl­hých tex­toch ľah­ko stra­tíš. Obráz­ky si môžeš tiež ľah­ko ulo­žiť do smart­ho­di­niek, len ich pre­ze­ra­nie bude o čosi ťaž­šie. 

smart-watches

foto: valueandopportunity.com

Už vie­me, že smart­ho­din­ky scho­va­jú roz­siah­le tex­ty, ale otáz­kou je, ako byť nená­pad­ný. Na navi­gá­ciu v tex­te ti sta­čí jed­na ruka, keď­že smart­ho­din­ky je mož­né ovlá­dať pomo­cou gest. Tak­to len pomo­cou myk­nu­tia zápäs­tím sme­rom k sebe zosc­ro­lu­ješ tex­to­vý súbor sme­rom dole a opač­ne. Samoz­rej­me, keď sa k tebe nebez­peč­ne pri­blí­ži pro­fe­sor, jed­ným potia­hnu­tím prs­tom po disp­le­ji tex­to­vý súbor ako zázra­kom zmiz­ne a s ním aj dôkaz. Jas­ne žia­ri­vý disp­lej na zápäs­tí si pro­fe­sor všim­ne rých­lo a prá­ve na to dob­re poslú­ži zní­že­nie jasu. 

Znie to jed­no­du­cho, ale adre­na­lí­nu a zlé­ho poci­tu z pod­vá­dza­nia ťa to nez­ba­ví. Budúc­nosť smart­ho­di­niek na skúš­kach je jas­ný a s urči­tos­ťou ti môžem pove­dať, že ich čaká podob­ný osud ako smart­te­le­fó­ny. V tom lep­šom prí­pa­de ti ich nedo­vo­lia na skúš­ku zobrať a v tom hor­šom, ťa kvô­li pod­vá­dza­niu vyho­dia zo ško­ly. Keď­že sa naše ško­ly sna­žia dobe­hnúť tie zahra­nič­né, zákaz takých­to zaria­de­ní na skúš­ke bude jed­na z vecí, kto­rú môže­me čosko­ro oča­ká­vať aj u nás.

Pamä­taj si, že pro­fe­so­ri nie sú hlú­pi (aj keď zará­ba­jú menej). Čas strá­ve­ný nad vymýš­ľa­ním, ako budeš pod­vá­dzať, rad­šej venuj uče­niu a zod­po­ved­nej príp­ra­ve na skúš­ku. To, čo sa v ško­le naozaj naučíš, nebu­deš musieť nosiť na zápäs­tí.

exam-tension

foto: fondfamily.wordpress.com

Zdroj: autor, titul­ná foto: elitedaily.com

Pridať komentár (0)