Nahra­dia smart­ho­dinky kla­sické ťaháky?

Lukáš Timko / 12. februára 2016 / Tech a inovácie

Tento člá­nok nena­báda k pood­vá­dza­niu, ale skôr infor­muje o mož­nos­tiach smart­ho­di­niek ako takých.

Jedna japon­ská uni­ver­zita zaká­zala štu­den­tom mať na skúške všetky druhy hodi­niek, či už kla­sické alebo inte­li­gentné. Toto roz­hod­nu­tie je dôsled­kom tech­no­lo­gic­kého pokroku inte­li­gent­ných hodi­niek. Záka­zom sa už inšpi­ro­vali ďal­šie uni­ver­zity v Anglicku a Aus­trá­lii.

Tech­no­lo­gický pokrok nemô­žeme zasta­viť, ale môžeme obme­dziť jeho zne­uži­tie na veci, ktoré sú v roz­pore s pra­vid­lami a zákonmi. Naprí­klad uni­ver­zita v Kyote sa v roku 2011 zvi­di­teľ­nila obrov­ským škan­dá­lom s pod­vá­dza­ním na skúške, kedy štu­dent dal na inter­net otázku z testu – počas písa­nia samot­ného testu. Následne napí­sal správnu odpo­veď s pomo­cou ľudí, ktorí otázku na inter­nete komen­to­vali. To bol hlavný dôvod, prečo uni­ver­zity vo svete okam­žite začali zaka­zo­vať mobilné tele­fóny na skúš­kach.

school-exams-007

foto: guim.co.uk

Na vyso­kej škole som počul o rôz­nych for­mách ťahá­kov, od jed­no­du­chých, ako boli malé útržky papiera s vytla­če­ným tex­tom, až po kom­pli­ko­va­nej­šie ako upra­vená eti­keta na Fante, kde nahra­dili zlo­že­nie Fanty vlast­ným tex­tom alebo lase­ro­vou tla­čiar­ňou vytla­čený text na lepiacu pásku. Nech bola forma ťaháku aká­koľ­vek, musela byť nená­padná a poňať čo naj­viac odpo­vedi na tie naj­kom­pli­ko­va­nej­šie otázky.

Ako ti môžu smart­ho­dinky pomôcť na skúš­kach?

Vo väč­šine prí­pa­dov inte­li­gentné hodinky slú­žia ako sekun­dárny disp­lej a vďaka pri­po­je­niu k tele­fónu, dokážu využiť jeho mož­nosti. Pre­čí­tať email, pri­jať hovor, pozrieť si kalen­dár, to všetko sú bežné fun­kcie. No exis­tujú už aj apli­ká­cie, ktoré ti pomôžu do tvo­jich smart­ho­di­niek ulo­žiť tex­tové doku­menty.

A práve v týchto doku­men­toch môžeš ľahko scho­vať odpo­vede na otázky, ktoré oča­ká­vaš na skúške. Vo forme PDF súbo­rov doká­žeš ulo­žíš aj nie­koľko sto­viek strán textu ba dokonca aj celé knihy. Hor­šie to je s navi­gá­ciou v texte, keďže nemáš dostupné vyhľa­da­nie a tak sa v sia­ho­dl­hých tex­toch ľahko stra­tíš. Obrázky si môžeš tiež ľahko ulo­žiť do smart­ho­di­niek, len ich pre­ze­ra­nie bude o čosi ťaž­šie. 

smart-watches

foto: valueandopportunity.com

Už vieme, že smart­ho­dinky scho­vajú roz­siahle texty, ale otáz­kou je, ako byť nená­padný. Na navi­gá­ciu v texte ti stačí jedna ruka, keďže smart­ho­dinky je možné ovlá­dať pomo­cou gest. Takto len pomo­cou myk­nu­tia zápäs­tím sme­rom k sebe zosc­ro­lu­ješ tex­tový súbor sme­rom dole a opačne. Samoz­rejme, keď sa k tebe nebez­pečne pri­blíži pro­fe­sor, jed­ným potia­hnu­tím prs­tom po disp­leji tex­tový súbor ako zázra­kom zmizne a s ním aj dôkaz. Jasne žia­rivý disp­lej na zápästí si pro­fe­sor všimne rýchlo a práve na to dobre poslúži zní­že­nie jasu. 

Znie to jed­no­du­cho, ale adre­na­línu a zlého pocitu z pod­vá­dza­nia ťa to nez­baví. Budúc­nosť smart­ho­di­niek na skúš­kach je jasný a s urči­tos­ťou ti môžem pove­dať, že ich čaká podobný osud ako smart­te­le­fóny. V tom lep­šom prí­pade ti ich nedo­vo­lia na skúšku zobrať a v tom hor­šom, ťa kvôli pod­vá­dza­niu vyho­dia zo školy. Keďže sa naše školy sna­žia dobe­hnúť tie zahra­ničné, zákaz takýchto zaria­dení na skúške bude jedna z vecí, ktorú môžeme čoskoro oča­ká­vať aj u nás.

Pamä­taj si, že pro­fe­sori nie sú hlúpi (aj keď zará­bajú menej). Čas strá­vený nad vymýš­ľa­ním, ako budeš pod­vá­dzať, rad­šej venuj uče­niu a zod­po­ved­nej príp­rave na skúšku. To, čo sa v škole naozaj naučíš, nebu­deš musieť nosiť na zápästí.

exam-tension

foto: fondfamily.wordpress.com

Zdroj: autor, titulná foto: elitedaily.com

Pridať komentár (0)