Naj­bi­zar­nejší spô­sob, kto­rým zabrá­niš pre­hria­tiu svojho počí­tača

Nikola Brehová / 16. júna 2016 / Tech a inovácie

Blíži sa naj­tep­lej­šie obdo­bie roka, ktoré dáva zabrať nie len nám, ale aj tech­nic­kým zaria­de­niam. Istý Japo­nec vymys­lel asi naj­zvlášt­nejší spô­sob, kto­rým si môžeš ochla­diť počí­tač počas týchto horú­cich dní.

Každý z nás už zažil ten dis­kom­fort pre­hria­teho počí­tača, keď člo­vek musí pre­ru­šiť nie­koľ­ko­ho­di­novú prácu alebo pre­stať poze­rať obľú­bený seriál.

S týmto prob­lé­mom moder­nej doby sa popa­so­val japon­ský uží­va­teľ siete Twit­ter. Jeho rie­še­nie je bizarné a záro­veň maxi­málne jed­no­du­ché. Pra­cuje na základe ter­mo­dy­na­miky. Pou­kla­dáš si kôpky mincí na počí­tač, aby ho ochla­dili.

Aj ty si teraz klo­peš po čele a čudu­ješ sa, prečo s týmto nápa­dom nepri­šiel už nie­kto skôr? V roku 2012 v Japon­sku zis­tili, že Mac­book Pro s disp­le­jom Retina sa pre­hrieva veľmi rýchlo, ak pra­cuje nad svoj limit. Ter­mo­dy­na­mický sken uká­zal, že tep­lota sa sústre­ďuje hlavne v zadnej časti počí­tača (tepelná hod­nota je uve­dená v stup­ňoch Cel­zia).

PChot

foto: sciencealert.com

Japon­ský pou­ží­va­teľ sociál­nej siete Twit­ter na svoj počí­tač nau­kla­dal desať mincí, ktoré sú vyro­bené hlavne z medi. Meď má väč­šiu tepelnú vodi­vosť ako plast alebo hli­ník, čo sú hlavné mate­riály, z kto­rých sa vyrá­bajú počí­tače. Čím sú mince chlad­nej­šie, tým lep­šie pohl­tia teplo z počí­tača.

akinori

foto: twitter.com

V Euro­min­ciach veľa medi nenáj­deš, takže ak chceš tento pokus otes­to­vať, musíš si zohnať mince so správ­nym zlo­že­ním alebo ich nahra­diť neja­kým iným mede­ným pred­me­tom.

Po tom ako tento prís­pe­vok aki­no­ri­_su­zuki uve­rej­nil na svo­jom pro­file, spus­tila sa dis­ku­sia a začali tento spô­sob ove­ro­vať aj iní pou­ží­va­te­lia Mac­book-u Pro a pri­dá­vať svoje vlastné fotky.

mincetest

foto: twitter.com

Tento alter­na­tívny spô­sob chla­de­nia počí­ta­čov nebol tes­to­vaný a ani ove­rený dôve­ry­hod­ným zdro­jom, takže nie je známe, či je vhodný pre každý typ počí­tača. Hod­no­te­nia ľudí, ktorí to skú­sili sú však pozi­tívne. V horú­com let­nom období k pre­hria­tiu počí­ta­čov dopo­môže okrem náro­kov na výkon aj poča­sie, tak si ho môžeme ove­riť všetci.

Zdroj článku: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)