Naj­bi­zar­nej­ší spô­sob, kto­rým zabrá­niš pre­hria­tiu svoj­ho počí­ta­ča

Nikola Brehová / 16. júna 2016 / Tech a inovácie

Blí­ži sa naj­tep­lej­šie obdo­bie roka, kto­ré dáva zabrať nie len nám, ale aj tech­nic­kým zaria­de­niam. Istý Japo­nec vymys­lel asi naj­zvlášt­nej­ší spô­sob, kto­rým si môžeš ochla­diť počí­tač počas tých­to horú­cich dní.

Kaž­dý z nás už zažil ten dis­kom­fort pre­hria­te­ho počí­ta­ča, keď člo­vek musí pre­ru­šiť nie­koľ­ko­ho­di­no­vú prá­cu ale­bo pre­stať poze­rať obľú­be­ný seriál.

S tým­to prob­lé­mom moder­nej doby sa popa­so­val japon­ský uží­va­teľ sie­te Twit­ter. Jeho rie­še­nie je bizar­né a záro­veň maxi­mál­ne jed­no­du­ché. Pra­cu­je na zákla­de ter­mo­dy­na­mi­ky. Pou­kla­dáš si kôp­ky min­cí na počí­tač, aby ho ochla­di­li.

Aj ty si teraz klo­peš po čele a čudu­ješ sa, pre­čo s tým­to nápa­dom nepri­šiel už nie­kto skôr? V roku 2012 v Japon­sku zis­ti­li, že Mac­bo­ok Pro s disp­le­jom Reti­na sa pre­hrie­va veľ­mi rých­lo, ak pra­cu­je nad svoj limit. Ter­mo­dy­na­mic­ký sken uká­zal, že tep­lo­ta sa sústre­ďu­je hlav­ne v zadnej čas­ti počí­ta­ča (tepel­ná hod­no­ta je uve­de­ná v stup­ňoch Cel­zia).

PChot

foto: sciencealert.com

Japon­ský pou­ží­va­teľ sociál­nej sie­te Twit­ter na svoj počí­tač nau­kla­dal desať min­cí, kto­ré sú vyro­be­né hlav­ne z medi. Meď má väč­šiu tepel­nú vodi­vosť ako plast ale­bo hli­ník, čo sú hlav­né mate­riá­ly, z kto­rých sa vyrá­ba­jú počí­ta­če. Čím sú min­ce chlad­nej­šie, tým lep­šie pohl­tia tep­lo z počí­ta­ča.

akinori

foto: twitter.com

V Euro­min­ciach veľa medi nenáj­deš, tak­že ak chceš ten­to pokus otes­to­vať, musíš si zohnať min­ce so správ­nym zlo­že­ním ale­bo ich nahra­diť neja­kým iným mede­ným pred­me­tom.

Po tom ako ten­to prís­pe­vok aki­no­ri­_su­zu­ki uve­rej­nil na svo­jom pro­fi­le, spus­ti­la sa dis­ku­sia a zača­li ten­to spô­sob ove­ro­vať aj iní pou­ží­va­te­lia Mac­bo­ok-u Pro a pri­dá­vať svo­je vlast­né fot­ky.

mincetest

foto: twitter.com

Ten­to alter­na­tív­ny spô­sob chla­de­nia počí­ta­čov nebol tes­to­va­ný a ani ove­re­ný dôve­ry­hod­ným zdro­jom, tak­že nie je zná­me, či je vhod­ný pre kaž­dý typ počí­ta­ča. Hod­no­te­nia ľudí, kto­rí to skú­si­li sú však pozi­tív­ne. V horú­com let­nom obdo­bí k pre­hria­tiu počí­ta­čov dopo­mô­že okrem náro­kov na výkon aj poča­sie, tak si ho môže­me ove­riť všet­ci.

Zdroj člán­ku: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)