Naj­čas­tej­šie chyby začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov (pre­zen­tá­cia)

Michal Tomek / 3. apríla 2014 / Tools a produktivita

Pre­mýš­ľate nad zalo­že­ním pod­ni­ka­nia? Chcete pat­riť medzi star­tupy? Dokonca máte už myš­lienku? To je dobre. Teraz sa treba len vyva­ro­vať chýb. 

Anders Fred­riks­son sám seba pova­žuje za tech­no­lo­gic­kého člo­veka, ktorý sa zme­nil na ponid­ka­teľa. Okrem iného je aj DJ-om. Na sieť Sli­des­hare natia­hol pre­zen­tá­ciu o základ­ných chy­bách, ktoré mladí pod­ni­ka­te­lia robia. Sám si tým vraj pre­šiel, tak asi vie o čom hovorí. A čo je tých desať naj­čas­tej­ších chýb a mýtov?

 1. Zacho­vajte váš nápad v taj­nosti

 2. Nespúš­ťajte službu, kým nie je úplná

 3. Naj­kôr si napíšte kom­pletný biz­nis plán

 4. Úspech merajte svo­jim PR

 5. Verte tomu, že váš pro­dukt je pre kaž­dého

 6. Ute­kajte tak rýchlo, ako sa len dá

 7. Zís­ka­vajte len toľko peňazí, koľko naozaj potre­bu­jete

 8. Zís­kajte viac peňazí, ako budete kedy potre­bo­vať

 9. Mana­žujte všetko do detai­lov

  9.5 Robte všetko sami

 10. Robte presne to, čo vám men­tori pove­dia

Pridať komentár (0)