Naj­dô­le­ži­tej­šie info po náv­števe CEO Hyper­lo­opu: Dirk Ahl­born prek­va­pil via­ce­rými vyjad­re­niami

Martin Bohunický / 21. apríla 2016 / Zo Slovenska

Dirk Ahl­born nav­ští­vil Slo­ven­sko už dru­hý­krát v prie­behu pár týž­dňov a keďže nie­koľko dní po prvej náv­števe ozná­mil, že má v pláne začať Hyper­loop budo­vať práve na Slo­ven­sku, od dneš­nej náv­števy mali všetci obrov­ské oča­ká­va­nia. A nemô­žeme byť skla­maní!

unnamed

Na úvod ťa možno prek­va­pím, ale zdá sa, že zásluhy si zrejme môže pri­pí­sať vláda SR. Podľa slov Dirka sa práve na minis­ter­stve finan­cií našlo mladé ini­cia­tívne dievča, ktoré oslo­ve­nie Hyper­lo­opu našimi inšti­tú­ciami ini­ci­ovalo, až to napo­kon po stret­nutí v Ame­rike dospelo k reál­nym kon­tú­ram. Dirk bol pozvaný na Slo­ven­sko a zvy­šok je his­tó­ria. Môžme teda pove­dať, že vláda bola konečne aspoň raz ini­cia­tívna a vďaka tomu sa teraz dejú práve tieto veci.

Podľa Ahl­bor­no­vých slov je Slo­ven­skom oča­rený a vidí tu obrov­ský poten­ciál, hoci si je teda vedomý prob­lé­mov a výziev, ktoré našu kra­jinu aj v tomto ohľade čakajú. Prvou tra­ťou by mala byť práve spo­mí­naná trasa Bra­ti­slava — Vie­deň, ktorú by mal Hyper­loop zvlád­nuť za 8 minút a mala by byť prvou komerč­nou tra­ťou tohoto typu v Európe. Na tejto trase sa práve otes­tuje, či má Hyper­loop zmy­sel.

hyperloop-new-ft

foto: popsci.com

Ďal­šou veľmi pod­stat­nou infor­má­ciou je, že okolo Hyper­lo­opu vzniká určitý hype, ktorý pri­ťa­huje mla­dých talen­to­va­ných ľudí. Tí v spo­loč­nosti pra­cujú za opciu na akcie, čo zna­mená, že v prí­pade úspe­chu firmy sa stanú spo­lu­ma­ji­teľmi spo­loč­nosti. A túto prí­le­ži­tosť pri­šiel ponúk­nuť Dirk práve Slo­vá­kom. Aj vďaka tomu, že po stret­nutí so štu­den­tami, zástup­cami uni­ver­zít a ved­cami z SAV usú­dil, že na Slo­ven­sku sa sku­točne pra­co­vať oplatí. Ak si fanú­šik Hyper­lo­opu a trú­faš si pri­dať sa, nikdy nevieš, ako to môže skon­čiť. Možno bude mať spo­loč­nosť za nie­koľko rokov miliar­dovú valu­áciu a po vstupe na burzu sa z teba stane roz­práv­kový boháč. Ale to už trošku odbie­ham.

Určite musím spo­me­núť aj fakt, že Dirk a jeho ľudia uva­žujú o zria­dení vývo­jo­vého a výskum­ného cen­tra Hyper­lo­opu na Slo­ven­sku, čo by bola opäť jedna obrov­ská prí­le­ži­tosť pre naše talenty. Ak nás môže niečo dostať na star­tu­povú mapu, tak to je jed­no­značne Hyper­loop.

13059573_10207869672013585_849864597_n

foto: Star­ti­tup

Ak nie­kto pochy­bo­val, že Hyper­loop reálne na Slo­ven­sku posta­via, po slo­vách Dirka Ahl­borna sa zdá táto pred­stava nesmierne reálna. Samoz­rejme, nemu­síme si kla­mať, je tu určite aj iná moti­vá­cia. Európ­ska únia vo veľ­kom pod­po­ruje a dotuje tran­s­port, preto tu Hyper­loop svoje pod­ni­ka­nie môže odštar­to­vať za rela­tívne nízke náklady. To však nič nemení na tom, že takéto fan­tas­tické správy naša scéna nepo­čuje každý deň.

titulná foto: Star­ti­tup

Pridať komentár (0)