Naj­do­stup­nej­šia Tesla Model 3: Poznáme cenu aj dátum pred­sta­ve­nia!

Martin Bohunický / 11. februára 2016 / Business

Naj­do­stup­nejší model od spo­loč­nosti Tesla — Model 3, ktorý má masovo pre­sa­diť elek­trické autá na trhu, príde na naše cesty už čoskoro.

freshnews

Elon Musk v posled­ných hodi­nách potvr­dil, že Model 3 pôjde do pre­daja za cenu okolo $35 000 dolá­rov, čo je v pre­počte momen­tálne presne €31000 eur a bude pred­sta­vený už 31. marca. Cena môže ísť v budúc­nosti niž­šie, keďže Tesla plá­nuje vo svo­jej budú­cej Giga­fac­tory v Nevade masovú výrobu baté­rii, ktoré sú výrazne najd­rah­šou súčas­ťou elek­tro­mo­bi­lov.

Elo­nova stra­té­gia je zvy­čajne prísť na trh naj­skôr s drah­šou a exklu­zív­nej­šou ver­ziou, ktorú potom dopl­nia bežné modely. V prí­pade Modelu 3 sa to však nestane, keď Elon Musk twe­e­tol, že Model 3 bude bez “sig­na­ture series”.

Rezer­vo­vať Model 3 si môžeš už 31.marca v obcho­doch Tesla, ktoré však na Slo­ven­sku určite nenáj­deš. Uspieť by si mohol potom o deň neskôr, keď sa Model 3 bude dať pre­dob­jed­nať online.

Ak si však zve­davý, ako bude Model 3 vyze­rať, skla­mem ťa. Dizajn je zatiaľ stále dôkladne uta­jený, najb­liž­šie k rea­lite má podľa špe­ku­lá­cii táto foto­gra­fia. Je auto pod plach­tou budúci Model 3 alebo len jeden z prvot­ných návrhov Modelu X?

Screen Shot 2016-02-11 at 10.27.43

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)