Najkrajšie domy, aké sme našli pri potulkách Bratislavou

Michaela Tlapová / 16. februára 2019 / Architektúra

  • Sé­ria foto prí­be­hov z Bra­ti­slavy po­kra­čuje vý­be­rom najk­raj­ších do­mov, ktoré mô­žeme v hlav­nom meste ob­di­vo­vať
  • Sna­žili sme sa vy­brať „bežné“ obytné domy, skôr ako mú­zeá či pa­láce
  • Via­ceré z nich žiaľ mo­men­tálne ne­spĺňajú svoj účel, prí­padne len mi­ni­málne
  • Na­priek tomu mô­žeme vi­dieť ich krásu sláv­nej­ších dní a dú­fať, že jed­ného dňa im bude na­vrá­tená
  • Tak čo, sú­hla­síš s na­ším vý­be­rom?
zdroj: Slovakia.tavel/Michaela Tlapová
  • Sé­ria foto prí­be­hov z Bra­ti­slavy po­kra­čuje vý­be­rom najk­raj­ších do­mov, ktoré mô­žeme v hlav­nom meste ob­di­vo­vať
  • Sna­žili sme sa vy­brať „bežné“ obytné domy, skôr ako mú­zeá či pa­láce
  • Via­ceré z nich žiaľ mo­men­tálne ne­spĺňajú svoj účel, prí­padne len mi­ni­málne
  • Na­priek tomu mô­žeme vi­dieť ich krásu sláv­nej­ších dní a dú­fať, že jed­ného dňa im bude na­vrá­tená
  • Tak čo, sú­hla­síš s na­ším vý­be­rom?

Dom Slo­ven­skej po­ľov­níc­kej ko­mory na Šte­fá­ni­ko­vej ulici

Roz­košný dom na Čap­ko­vej ulici

No­vo­zre­kon­štru­ovaný dom na Lau­rin­skej ulici

Dom bý­va­lej sláv­nej Le­kárne U Sal­vá­tora na Pan­skej ulici

Obytný dom na Pa­lá­ri­ko­vej ulici

Obytný dom na Tols­tého ulici

Roz­práv­kové ná­dvo­rie obyt­ného domu na Gross­lin­go­vej ulici

Opus­tený dom na Šu­le­ko­vej ulici

Krásny dom na Šte­fá­ni­ko­vej ulici

Zvonku zre­kon­štru­ovaný, zvnútra chát­ra­júci dom na Lau­rin­skej ulici

Viac po­dob­ných fo­tiek náj­dete na Ins­ta­grame @bra­ti­slava_ alebo Fa­ce­bo­oku Bra­ti­slava Gu­ide.

Pridať komentár (0)