Najk­raj­šie výhľady zo slo­ven­ských offi­cov

Martin Bohunický / 26. september 2016 / Zo Slovenska

Plat už pre nás dávno nie je pri­ori­tou. Via­cerí sme sa naučili, že pár sto­viek viac šťas­tie nepri­ne­sie — obzvlášť, keď na ne makáš v zatuc­hnu­tých pries­to­roch a vo firme, kde je firemná kul­túra cudzie slovo. 

Na výhľa­doch bolo vždy niečo inšpi­ru­júce. Bra­ti­slava síce nie sú Tatry, kde sa pred tebou rozp­res­trú nesku­točné sce­né­rie, no zasta­viť sa na 5 minút a sle­do­vať mesto s jeho iko­nic­kými budo­vami zhora je jed­no­du­cho pocit, ktorý vie dobiť baterky.Dal som preto dokopy 4 firmy, kde ťa jeden pohľad z okna dokáže nakop­núť viac ako ranná káva.

Cre­a­tix

Cre­a­tix je tou fir­mou, ktorá robí veľké, ba až sve­tové veci — medzi kli­en­tami sú firmy ako Mas­ter­card či Kel­logg, no na Slo­ven­sku sa o nej prí­liš neho­vorí. Je to škoda, biz­nis tejto slo­ven­sko-ame­ric­kej spo­loč­nosti nie je o fazuľ­kách. Základňa v Chi­cagu, pobočky v Bra­ti­slave a vo Var­šave. Veľké a zau­jí­mavé pro­jekty.

dsc_07651
dsc_07661dsc_07671

Ale dosť, toto je o výhľa­doch. A áno, pobočka v Bra­ti­slave ponúka jeden naozaj exklu­zívny. Nie som síce “ajťák”, no tu by sa mi makalo cel­kom fajn.

Laun­cher

Mal som tú česť Laun­cher si vyskú­šať nie­koľko mesia­cov na vlast­nej koži, než som odces­to­val do zahra­ni­čia. Oce­nil by som teda najmä super terasku, ktorá hlavne na jar, v dvad­siat­kach, slú­žila ako vysnený office. Pravé čaro som však obja­vil po veče­roch, keď som počas západu slnka strie­dal dva výhľady — jeden na vzlie­ta­júce lie­tadlá z blíz­keho letiska, druhý na celé mesto.

dsc_0813dsc_0814

Regal Bur­ger

Ak si si mys­lel ako ja, že z Regal Bur­geru by mal byť výhľad aku­rát tak na ved­ľaj­šiu ham­bur­grá­reň, tak budeš prek­va­pený rov­nako. Regal sme si mnohí zami­lo­vali, rýchlo expan­duje a ako odmenu za dobrú robotu si mohli dovo­liť office na exklu­zív­nom mieste — presne tam, kde Bra­ti­slava žije. Naroz­diel od iných výhľa­dov síce nemáš pred sebou celé mesto a pia­tok v noci si moc pokoja asi neuži­ješ, no ener­gie tu je na roz­dá­va­nie. Stačí otvo­riť okno.

regal

regal3

zdroj fotografií:archív Regal Roof­top

Sli.do

Slo­ven­ský star­tup, ktorý môžme pokojne nazý­vať sve­to­vým. Už si ani nepa­mä­tám poslednú kon­feru, na kto­rej nebol. Sli.do robí veľké veci a to možno aj vďaka výhľadu, kde každý nájde to, čo práve potre­buje — nech sa pozrieš kam­koľ­vek, vidíš úplne iné mesto. Vysoké kan­ce­lár­ske budovy? Teh­lové dom­čeky? Cen­trum s bra­ti­slav­ským hra­dom? Na čokoľ­vek máš chuť. To sa im potom pra­cuje..

img_6244img_6237img_6237

zdroj foto­gra­fií: archív Sli.do

Máš zo svojho officu lepší výhľad? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch.

Foto­gra­fie boli zho­to­vené Niko­nom.

Pridať komentár (0)