Naj­lep­šie star­tu­pové kancle roku 2014 podľa Star­ti­tup?

Kika Besedičová / 16. december 2014 / Tools a produktivita

Pozreli sme sa na tie naj­lep­šie, a tu je výber tých, čo zau­jali naj­viac.

Lyft (San Fran­cisco)

Pin­te­rest — neje­den star­tu­pista by rád pra­co­val v moto­ro­vej časti Mus­tangu 67’

Spo­tify — office, ktorý sa nachá­dza v New Yorku má pogra­fi­to­vané steny a na kaž­dom kroku náj­deš zave­sené headp­ho­nes s mož­nos­ťou priamo tes­to­vať Spo­tify. 

Tru­lia — tieto pries­tory nachá­dza­júce sa v San Fran­ciscu navrhlo Rapt Stu­dio, ktoré stihlo už nadi­zaj­no­vať kancle pre Google, Adobe a Eventb­rite

Kicks­tar­ter má svoj HQ umiest­nený v Bro­ok­lyne, v sta­rej fab­rike s úžas­ným výhľa­dom. Stre­cha je pre­ro­bená na odpo­čin­kovú záh­radu.

Soundc­loud umiest­nil svoje mini­ma­lis­tické pries­tory do Ber­lína. Zamest­nanci majú k dis­po­zí­cii kniž­nicu, pries­tor pre yogu, záh­radu a krb.

Drop­box

Airbnb

Face­book

To naj­lep­šie na záver — Google (Tel Aviv) 

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)