Naj­nov­šie Call of Duty WWII má tak nama­ka­ný mul­tip­la­y­er, že od neho nebu­deš vedieť odtr­hnúť oči. Pozri si zábe­ry pria­mo z hra­nia

Matúš Mitro / 17. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: youtube.com

Štú­dio Sled­ge­ham­mer Games nedáv­no pred­sta­vi­lo ďal­ší, dlho oča­ká­va­ný diel z her­nej série Call of Duty. Tí môžu do ofi­ciál­ne­ho uve­de­nia hry na trh zís­kať pred­sta­vy o jej kva­li­te vďa­ka novým her­ným zábe­rom.

Od čias pred­sta­ve­nia prvé­ho die­lu Call of Duty boli mno­hí hrá­či nad­še­ní dejom, kto­rý sa odo­hrá­val počas 2. sve­to­vej voj­ny. Po nie­koľ­kých ďal­ších vyda­niach s podob­ným obsa­hom však vývo­jár­ske štú­dio sta­vi­lo kar­tu na moder­nú dobu. Kvô­li tomu tak fanú­ši­ko­via nahliad­li nie­len na boje dneš­ka, ale aj do budúc­nos­ti, kde bojo­va­li s robot­mi či dokon­ca vo ves­mí­re. Po dlhom čaka­ní však boli ich pria­nia o návrat deja do jed­nej z naj­väč­ších vojen, akú kedy ľud­stvo zaži­lo, vysly­ša­né. Vývo­ja toh­to her­né­ho die­lu sa ten­to­krát cho­pi­lo štú­dio Sled­ge­ham­mer Games, kto­ré hru ofi­ciál­ne pred­sta­vi­lo 26. aprí­la.

Odoberaj FonTech

Keď­že milov­ní­ci titu­lov Batt­le­field sa vrá­ti­li do čias 1. sve­to­vej voj­ny, tak ani fanú­ši­ko­via Call of Duty nebu­dú ukrá­te­ní o naj­drs­nej­šie boje 20. sto­ro­čia. Nové­mu die­lu Call of Duty: World War II roz­hod­ne nebu­de chý­bať pre­pra­co­va­né pro­stre­die miest zmie­ta­ných neľú­tost­ný­mi bit­ka­mi. Samoz­rej­mos­ťou budú aj doko­na­lej­šie spra­co­va­né zbra­ne, kto­rý­mi sa v tých rokoch bojo­va­lo a dostup­ný bude tiež mul­tip­la­y­er pre via­ce­rých hrá­čov.

V ňom budú musieť naprí­klad ubrá­niť svo­ju či dobyť súpe­ro­vu vlaj­ku. Dosť však bolo napí­na­nia. Bliž­šie detai­ly, ako bude ten­to nový her­ný titul vyze­rať v sku­toč­nos­ti ti už pre­zra­dia pri­lo­že­né videá, kto­ré odha­ľu­jú sku­toč­ne úchvat­né zábe­ry.

Pridať komentár (0)