Najp­rak­tic­kej­šie mož­nos­ti pla­te­nia v roku 2017

David Igaz / 11. apríla 2017 / Business

zdroj: pixabay.com/pexels.com

Finan­cie sú sta­veb­ným pilie­rom sve­to­vé­ho sociál­ne­ho sys­té­mu. Den­né plat­by za rôz­ne služ­by sa tak sta­li nevy­hnu­tou súčas­ťou tak­mer kaž­dé­ho z nás. Exis­tu­je ale množ­stvo spô­so­bov, ako ich rea­li­zo­vať v obcho­doch či reštau­rá­ciách. Neho­vo­riac o nie­koľ­kých onli­ne pla­tob­ných služ­bách.

My v Star­ti­tu­pe sme sa tak roz­hod­li, že ti pred­sta­ví­me nie­koľ­ko cool mož­nos­tí, ako môžeš rie­šiť svo­je finanč­né trans­ak­cie pohodl­ne, rých­lo a hlav­ne odkiaľ­koľ­vek.

  1. Pay­Pal

Je to sve­to­vo naj­roz­ší­re­nej­ší spô­sob onli­ne pla­te­nia, jeden z prvých gigan­tic­kých pro­jek­tov vizi­oná­ra Elo­na Mus­ka či nie­koľ­ko mili­ó­no­vá základ­ňa fanú­ši­kov. Áno, Pay­Pal v posled­ných rokoch sku­toč­ne domi­nu­je a nevy­ze­rá to vôbec tak, že by strá­cal neja­kým spô­so­bom dych.

Zdroj foto­gra­fie: Pay­Pal

Je to azda naj­jed­no­duch­šia mož­nosť, ako zapla­tiť cez inter­net za hoci­ja­ký tovar v akom­koľ­vek sve­to­vom obcho­de a jed­no­du­cho ťa láka, aby si ju pou­ží­val. Naopak rôz­ne bez­peč­nost­né prv­ky či sta­rost­li­vosť o zákaz­ní­kov ešte väčš­mi zná­so­bu­jú záu­jem zo stra­ny ľudí. A naozaj sa teší­me, čo ponúk­nu nasle­du­jú­ce roky, keď­že Pay­Pal má momen­tál­ne v rukách sil­nú zbraň, vďa­ka kto­rej môže pri­niesť ešte väč­šiu revo­lú­ciu v onli­ne ban­kov­níc­tve.

  1. Scan&Pay

Slo­ven­sko pred časom tak­tiež pre­šlo na medzi­ná­rod­ne zau­ží­va­ný IBAN štan­dard. Ten má v mno­hých aspek­toch svo­je výho­dy, no nará­bať s 24-miest­nym čís­lom účtu, keď chceš len nie­kam narých­lo poslať penia­ze, nie je zďa­le­ka jed­no­du­ché. Zdĺha­vé vypi­so­va­nie účtov však rie­ši služ­ba Scan&Pay, kto­rá doká­že oske­no­vať všet­ky naj­pou­ží­va­nej­šie typy kódov.

Zdroj foto­gra­fie: VÚB

Za pár sekúnd zosní­maš QR, čia­ro­vý či IBAN kód. Algo­rit­mus apli­ká­cie násled­ne auto­ma­tic­ky za teba vypl­ní všet­ky potreb­né úda­je do novej plat­by. Samot­né ske­ne­ry už takou novin­kou nie sú. No VÚB-čka ich pou­ži­tie ešte zjed­no­du­ši­la. Vo svo­jej mobil­nej app­ke ich sústre­di­la na jed­no mies­to pod fun­kciu Scan&Pay, a tak si teraz jed­ným kli­kom prs­ta vybe­rieš ske­ner, kto­rý chceš pou­žiť. Skve­lá a hlav­ne veľ­mi návy­ko­vá fun­kcia!

  1. Bez­kon­takt­né plat­by

Sta­ví­me sa, že aj tebe už lezie na ner­vy neus­tá­le vyťa­ho­va­nie pla­tob­nej kar­ty z vrec­ka už pri oby­čaj­ných náku­poch. Avšak aj toto pomer­ne nekom­fort­né rie­še­nie sa dá v roku 2017 hra­vo obísť. Bude ti sta­čiť len smart­fón s pod­po­rou NFC, apli­ká­cia a hlav­ne odhod­la­nie byť troš­ku iný.

zdroj foto­gra­fie: Goog­le+

Neraz sa ti totiž môže stať, že pri bez­kon­takt­nom pla­te­ní sa ťa pre­da­vač­ka spý­ta, čo chceš s tým tele­fó­nom robiť. Aj keď sú na trhu zatiaľ dostup­né len dve väč­šie služ­by, App­le Pay a Andro­id Pay, ten­to spô­sob pla­te­nia sa začí­na roz­ši­ro­vať aj do men­ších bánk a tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí. Tie služ­bu postup­ne roz­ši­ru­jú do všet­kých kútov sve­ta.

  1. Plat­ba na tele­fón­ne čís­lo

Žije­me v dobe, kedy je čas naším hlav­ným nepria­te­ľom. Neus­tá­le sa nie­kam ponáh­ľa­me a finan­cie roz­hod­ne nie sú žiad­nou výnim­kou. V dneš­nej dobe je tak bež­né, že rie­šiš plat­by kla­sic­ky na účet ale­bo cez, o nie­čo efek­tív­nej­šie, VIA­MO – na tele­fón­ne čís­lo. Done­dáv­na si potre­bo­val na kaž­dý zo spo­mí­na­ných spô­so­bov plat­by inú app­ku. Vo VÚB je to už minu­losť. A úpl­ne ti sta­čí ich mobil ban­king. Penia­ze pro­stred­níc­tvom neho pošleš ako na účet, tak na tele­fón­ne čís­lo.

Zdroj foto­gra­fie: VÚB

To si doká­žeš vybrať pria­mo z tvoj­ho zozna­mu kon­tak­tov v smart­fó­ne. Ten­to spô­sob je prak­tic­ký naj­mä pri malých plat­bách, ako je kino či nedeľ­ná káva v Euro­vei. Jed­no­du­cho skve­lá „fičúr­ka“, kto­rá nás okam­ži­te zau­ja­la.

  1. Cez popu­lár­ne komu­ni­kač­né nástro­je

Gmail a Mes­sen­ger. Dve gigan­tic­ké komu­ni­kač­né služ­by, kto­ré den­ne využí­va nie­koľ­ko sto­viek mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov po celom sve­te. Obrov­skú silu si uve­do­mu­je aj Goog­le, res­pek­tí­ve Face­bo­ok, kto­rí tak neus­tá­le pri­ná­ša­jú nové fun­kcie. Medzi tie naj­nov­šie sa zara­ďu­je mož­nosť posie­lať penia­ze. Ak ti naprí­klad kama­rát neza­pla­til za drink večer v bare, môžeš ho o účet požia­dať pria­mo cez Mes­sen­ger.

Zdroj foto­gra­fie: Goog­le+

Rov­na­ko intu­itív­ne sa po novom sprá­va aj Gmail, kto­rý je však skôr zame­ra­ný pre pod­ni­ka­te­ľov a men­šie fir­my, kto­ré si tak bež­né účty môžu vyba­vo­vať pria­mo cez e-mail naprí­klad pri posie­la­ní mesač­nej fak­tú­ry.

Zhod­no­te­nie

Verí­me, že ti náš výber pri­nie­sol pre­hľad o moder­ných a hlav­ne prak­tic­kých fun­kciách, kto­rý­mi vieš vo sve­te pla­tiť. Uká­za­li sme ti však len zlo­mok z nich, no pod­ľa nás sú roz­hod­ne jed­ny z najp­rak­tic­kej­ších a nema­li by ti unik­núť. Finan­cie sa teda dajú v dneš­nej dobe rie­šiť sku­toč­ne mno­hý­mi spô­sob­mi, avšak len zopár sa uchy­tí a sta­ne za z nich feno­mén doby.

Pridať komentár (0)