Najp­re­ma­ka­nej­šie kino na Slo­ven­sku: Takto vzni­kol kon­cept Cine­maxu v bra­ti­slav­skom Bory

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Architekti: Ing.arch. Branislav Loskot, Ing.arch. Peter Kukučka, Ing.arch. Jaroslav Takáč, Ing.arch. Juraj Benko, Ing. arch. Richard Šranko, Ing. arch. Tomáš Šiška a Ing.arch. Marián Gombarček z ateliéru at26 / 25. mája 2016 / Zaujímavosti

Autori Cine­maxu, ktorý fun­guje v Borry Mall, nám pod­robne pred­sta­vili, ako vzni­kol pro­jekt naj­mo­der­nej­šieho kina v Bra­ti­slave. Ako videli zada­nie a ako sú vymys­lené jed­not­livé zóny? Všetko náj­deš v článku.

Základné zada­nie od kli­enta znelo: Vytvorte pre nás inte­riér, ale hlavne … „iné kino“.

Dostali sme k dis­po­zí­cii všetky pries­tory kde sa pohy­bujú kli­enti (okrem kino­sál) cca 1550m2 + základnú danú dis­po­zí­ciu vychá­dza­júcu zo sta­veb­ného rea­li­zač­ného pro­jektu + pod­robný loka­litný prog­ram pre­vádzky a zaria­dení.

collage cinemaxViac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

PIXEL – obra­zový prvok, naj­men­šia jed­notka digi­tál­nej ras­tro­vej (bit­ma­po­vej) gra­fiky. Zákla­dom idei rie­še­nia inte­ri­éru bol práve tento ele­men­tárny prvok, ktorý náj­deme v rôz­nych trans­for­mo­va­ných for­mách v celom inte­ri­éri kina a koin­ci­denčne je aj zákla­dom loga pre­vádz­ko­va­teľa.

Naším pri­már­nym záme­rom bolo v pries­to­roch kina docie­liť scé­nickú atmo­sféru. Pries­tor je čle­nený na zóny, ktoré mali mať svoju oso­bitú atmo­sféru a účel, a záro­veň tvo­ria jeden dizaj­nový celok. Prvá zóna je vstupná, delená na foyer s pre­daj­ným pul­tom a kavia­reň.

Celej zóne domi­nuje stre­dový ostrov s pul­tom a dopĺňajú ju dizaj­nové steny, pod­lahy, mobi­liár, osvet­le­nie. Táto zóna je tá živá , zóna plná svetla náv­štev­ní­kov, fil­mov a občasne aj lesku a slávy fil­mo­vých pre­miér…

Nasle­du­júca zóna sú prí­stu­pové „chodby“ ku kino­sá­lam a pries­tory pred kino­sá­lami. Týmito pries­tormi pokra­čuje dizajn stien z foy­eru. Táto zóna je tá pokojná, tlme­nej­šia resp. tmavá… tak aby vnemy z aktu­álne vide­ného mali kde doznieť bez zby­toč­ného kon­trastu…

Tre­tia zóna sú samotné kino­sály. V týchto pries­to­roch sme rie­šili základný jed­no­du­chý dizajn stien, pod­láh vyplý­va­júci z prí­snych para­met­rov pre­mie­ta­nia a požia­da­viek inves­tora. Tieto pries­tory sa vyzna­čujú stro­hým dizaj­no­vým zákla­dom, dopl­ne­ným len výraz­nou, čer­ve­nou far­bou sede­nia. Jed­no­du­chosť pri­pra­vu­júca pri prí­chode náv­štev­níka bez zby­toč­ného rozp­ty­ľo­va­nia na nasle­du­júci film.

Štvrtá samos­tatná zóna je VIP pries­tor. Je to „exklu­zívny“ pries­tor pre náv­štev­ní­kov, ktorý vyža­dujú a pri­plá­cajú si dis­krét­nejší pries­tor pri čakaní na pre­mie­ta­nie so samos­tat­nými vstupmi do kino­sál a špe­ciál­nou obslu­hou priamo do kino­sály. Kino pový­šené na nevšednú uda­losť.

Piata zóna sú obslužné pries­tory (hygiena, zasa­dačka, úni­kové chodby…). Jej zákla­dom je funkč­nosť pod­tr­hnutá v tona­lite súzvu­čia­cej s pries­to­rom cho­dieb a celku.

Celému návrhu inte­ri­éru kín CINE­MAX domi­nuje čierna/antracitová dopl­nená o biela a zlatú farbu. Na ste­nách sú pou­žité 3D tva­ro­vané eko­lo­gické obklady z recyk­lo­va­nej hmoty (bam­bus, papier), špe­ciálne apli­ko­vané far­bami STO pre tento pro­jekt. Pod­laha vo foy­ery je rie­šená ako viny­lová ťažká s aty­pic­kými mosadz­nými lúčmi (pôvodne mali obsa­ho­vať vybrané, chro­nicky známe citáty z fil­mov, spra­co­vané ako nega­tívny, reli­éfny text) a v chod­bách a kino­sá­lach je kobe­rec navrho­vaný na mieru pre tento pro­jekt. Svie­tidlá vo foy­eri sú navrho­vané ako aty­pické, vyrá­bané pre tento pro­jekt.

pro­jekt-začia­tok: 10/2014
pro­jekt-rea­li­zá­cia: ukon­čené 06/2015
počet kino­sál: 12
počet poschodí: 2

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Peter Čin­ta­lan

Pridať komentár (0)