Najp­re­ma­ka­nej­šie kino na Slo­ven­sku: Tak­to vzni­kol kon­cept Cine­ma­xu v bra­ti­slav­skom Bory

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Architekti: Ing.arch. Branislav Loskot, Ing.arch. Peter Kukučka, Ing.arch. Jaroslav Takáč, Ing.arch. Juraj Benko, Ing. arch. Richard Šranko, Ing. arch. Tomáš Šiška a Ing.arch. Marián Gombarček z ateliéru at26 / 25. mája 2016 / Zaujímavosti

Auto­ri Cine­ma­xu, kto­rý fun­gu­je v Bor­ry Mall, nám pod­rob­ne pred­sta­vi­li, ako vzni­kol pro­jekt naj­mo­der­nej­šie­ho kina v Bra­ti­sla­ve. Ako vide­li zada­nie a ako sú vymys­le­né jed­not­li­vé zóny? Všet­ko náj­deš v člán­ku.

Základ­né zada­nie od kli­en­ta zne­lo: Vytvor­te pre nás inte­ri­ér, ale hlav­ne … „iné kino“.

Dosta­li sme k dis­po­zí­cii všet­ky pries­to­ry kde sa pohy­bu­jú kli­en­ti (okrem kino­sál) cca 1550m2 + základ­nú danú dis­po­zí­ciu vychá­dza­jú­cu zo sta­veb­né­ho rea­li­zač­né­ho pro­jek­tu + pod­rob­ný loka­lit­ný prog­ram pre­vádz­ky a zaria­de­ní.

collage cinemaxViac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

PIXEL – obra­zo­vý prvok, naj­men­šia jed­not­ka digi­tál­nej ras­tro­vej (bit­ma­po­vej) gra­fi­ky. Zákla­dom idei rie­še­nia inte­ri­é­ru bol prá­ve ten­to ele­men­tár­ny prvok, kto­rý náj­de­me v rôz­nych trans­for­mo­va­ných for­mách v celom inte­ri­é­ri kina a koin­ci­denč­ne je aj zákla­dom loga pre­vádz­ko­va­te­ľa.

Naším pri­már­nym záme­rom bolo v pries­to­roch kina docie­liť scé­nic­kú atmo­sfé­ru. Pries­tor je čle­ne­ný na zóny, kto­ré mali mať svo­ju oso­bi­tú atmo­sfé­ru a účel, a záro­veň tvo­ria jeden dizaj­no­vý celok. Prvá zóna je vstup­ná, dele­ná na foy­er s pre­daj­ným pul­tom a kavia­reň.

Celej zóne domi­nu­je stre­do­vý ostrov s pul­tom a dopĺňa­jú ju dizaj­no­vé ste­ny, pod­la­hy, mobi­liár, osvet­le­nie. Táto zóna je tá živá , zóna plná svet­la náv­štev­ní­kov, fil­mov a občas­ne aj les­ku a slá­vy fil­mo­vých pre­mi­ér…

Nasle­du­jú­ca zóna sú prí­stu­po­vé „chod­by“ ku kino­sá­lam a pries­to­ry pred kino­sá­la­mi. Tými­to pries­tor­mi pokra­ču­je dizajn stien z foy­eru. Táto zóna je tá pokoj­ná, tlme­nej­šia resp. tma­vá… tak aby vne­my z aktu­ál­ne vide­né­ho mali kde doznieť bez zby­toč­né­ho kon­tras­tu…

Tre­tia zóna sú samot­né kino­sá­ly. V tých­to pries­to­roch sme rie­ši­li základ­ný jed­no­du­chý dizajn stien, pod­láh vyplý­va­jú­ci z prí­snych para­met­rov pre­mie­ta­nia a požia­da­viek inves­to­ra. Tie­to pries­to­ry sa vyzna­ču­jú stro­hým dizaj­no­vým zákla­dom, dopl­ne­ným len výraz­nou, čer­ve­nou far­bou sede­nia. Jed­no­du­chosť pri­pra­vu­jú­ca pri prí­cho­de náv­štev­ní­ka bez zby­toč­né­ho rozp­ty­ľo­va­nia na nasle­du­jú­ci film.

Štvr­tá samos­tat­ná zóna je VIP pries­tor. Je to „exklu­zív­ny“ pries­tor pre náv­štev­ní­kov, kto­rý vyža­du­jú a pri­plá­ca­jú si dis­krét­nej­ší pries­tor pri čaka­ní na pre­mie­ta­nie so samos­tat­ný­mi vstup­mi do kino­sál a špe­ciál­nou obslu­hou pria­mo do kino­sá­ly. Kino pový­še­né na nevšed­nú uda­losť.

Pia­ta zóna sú obsluž­né pries­to­ry (hygie­na, zasa­dač­ka, úni­ko­vé chod­by…). Jej zákla­dom je funkč­nosť pod­tr­hnu­tá v tona­li­te súzvu­čia­cej s pries­to­rom cho­dieb a cel­ku.

Celé­mu návrhu inte­ri­é­ru kín CINE­MAX domi­nu­je čierna/antracitová dopl­ne­ná o bie­la a zla­tú far­bu. Na ste­nách sú pou­ži­té 3D tva­ro­va­né eko­lo­gic­ké obkla­dy z recyk­lo­va­nej hmo­ty (bam­bus, papier), špe­ciál­ne apli­ko­va­né far­ba­mi STO pre ten­to pro­jekt. Pod­la­ha vo foy­ery je rie­še­ná ako viny­lo­vá ťaž­ká s aty­pic­ký­mi mosadz­ný­mi lúč­mi (pôvod­ne mali obsa­ho­vať vybra­né, chro­nic­ky zná­me citá­ty z fil­mov, spra­co­va­né ako nega­tív­ny, reli­éf­ny text) a v chod­bách a kino­sá­lach je kobe­rec navrho­va­ný na mie­ru pre ten­to pro­jekt. Svie­tid­lá vo foy­eri sú navrho­va­né ako aty­pic­ké, vyrá­ba­né pre ten­to pro­jekt.

pro­jekt-začia­tok: 10/2014
pro­jekt-rea­li­zá­cia: ukon­če­né 06/2015
počet kino­sál: 12
počet poscho­dí: 2

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Peter Čin­ta­lan

Pridať komentár (0)