Naj­zau­jí­ma­vejší rok pre Mic­ro­soft v jeho his­tó­rii?

Marek Schwarz / 25. december 2014 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft už nie je tým, čím býval. Je to úplne iná firma s novou tvá­rou a víziou. Od tohto roka sa tiež jedná o výrobcu smartp­ho­nov, ktorý stráca pôdu pod nohami. Red­mond­ský gigant ešte neza­žil zau­jí­ma­vejší rok, ako bol tento.

Tí, ktorí dlho­dobo sle­dujú Mic­ro­soft, sa zrejme bez námie­tok zhodnú na tom, že tento rok bol z pohľadu his­tó­rie firmy naj­zau­jí­ma­vej­šií. Prečo? Starý Mic­ro­soft totiž defi­nitně skon­čil. Ešte bude nejaký čas trvať, než sa firma zbaví sta­rých rán. Preto nebola núdza o prek­va­pe­nia.

Trans­for­má­cia začala v minu­lom roku, no už v prvých týžd­ňoch tohto roku na krá­ľov­ský trón dosa­dol nový ria­di­teľ. V roku 2015 firma oslávi len ťažko uve­ri­teľ­ných 40 rokov exis­ten­cie. Za dobu ju vie­dol iba Bill Gates, po ňom Steve Ball­mer a len tre­tím ria­di­te­ľom sa začiat­kom toh­to­roč­ného feb­ru­ára stal Satya Nadella.

Ten pri­šiel z firem­ného sek­tora a firmu vedie inak. Mic­ro­soft sa začal zba­vo­vať duchov minu­losti. Nadella dal najavo, že nebude stáť o stra­tové diví­zie. Zatiaľ sme síce neboli sved­kami tak radi­kál­nych rezov, no stále zostáva otáz­kou, či v budúc­nosti predsa len neza­reže vývoj smart­fó­nov, tab­le­tov alebo her­ných kon­zol.

Mic­ro­softu sa veľmi darí pre­dov­šet­kým vo firem­nej sfére, zatiaľ čo u spot­re­bi­te­ľov boj na mno­hých fron­toch pre­hráva. Tým skôr, keď Nadella pochá­dza z pod­ni­ko­vého pro­stre­dia, je prav­de­po­dobné, že sa doč­káme zásad­ného obme­dze­nia pôso­be­nia red­mond­ského giganta na trhu pre spot­re­bi­te­ľov. Čas ukáže. Poďme ale miesto veš­te­nie budúc­nosti zre­ka­pi­tu­lo­vať minu­losť.

Satya Nadella - nová nádej


Všetky zmeny viedli k zlep­še­niu dôvery akci­oná­rov a cena za akciu sa ocitla tak vysoko, kde sa štr­násť rokov nena­chá­dzala. Treba podot­knúť, že v prvom roku úra­do­va­nia NADELLU sme predsa len zatiaľ skoro nič neza­žili. Ako to však býva, vízia nového šéfa sa na firme pod­píše hlavne z dlho­do­bého hľa­diska.

Zatiaľ stál Nadella často u zmien, ktoré pri­pra­vil ešte ener­gický Ball­mer. Platí to napr. pre pôvodne odkla­dané uve­de­nie kan­ce­lár­skeho balíka pre iPady. Office vývo­jári ho pri­pra­vo­vali dlho a firma plá­no­vala, že sa na trh ako prvá musí dostať doty­ková edí­cia Office pre Win­dows. Lenže dodnes nie je hotová, dokonca sa ani nezdá, že sa jej doč­káme skôr ako v polo­vici budú­ceho roka.

Zoštíh­le­nie


S novým ria­di­te­ľom došlo k roz­siah­lej reor­ga­ni­zá­cii, nie­ktorí vete­ráni firmu dokonca rovno opus­tili. Gates pokra­čo­val v pre­daji akcií, Ball­mer odišiel z pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti. Zeme­tra­se­nie v per­so­nál­nej oblasti bolo doko­nané roz­siah­lym pre­púš­ťa­ním - naj­väč­ším v his­tó­rii. Počas troch pre­púš­ťa­cích fáz odišlo 18 000 ľudí. Prečo toľko? Firma nabrala 25 000 zamest­nan­cov z Nokie.

Z uve­de­ného počtu pre­pus­te­ných pra­cov­ní­kov, 12 500 pochá­dzalo z mobil­nej diví­zie Nokie. Ako­koľ­vek firma zefek­tív­nila, tak inde naopak nará­stla do šírky. Kúpu mobil­nej diví­zie fín­skeho výrobcu Nadella zasta­viť nemo­hol. Nech sa to jemu, prí­padne komu­koľ­vek ďal­šiemu nepáči, Mic­ro­soft od tohto roku nosí takisto titul výrobcu smartp­ho­nov a hlú­pych” tele­fó­nov.

Zdroj: glo­bes, ven­tu­re­beat, mic­ro­soft

Pridať komentár (0)