Naj­zau­jí­ma­vej­šie Airbnb byty v európ­skych mes­tách #1: Buda­pešť

Petra Lančaričová / 3. júla 2016 / Tools a produktivita

Hľa­dala som a našla 10 cool bytov v Buda­pešti vhod­ných na, či už cenovo dostupný výlet, alebo zapla­ka­nie nad tým, že na ne nemám peniaze.

#1

Za 27,90€ môžeš mať tento farebný bytík pre dvoch. Je kúsok od par­la­mentu a metra a nechýba mu nápa­di­tosť. Špe­ciálne by som upo­zor­nila na vysoké stropy a neme­nené okná. Byt si môžeš pozrieť tu.

4cba2464_original

#2

Je tro­cha neuve­ri­teľné, že tento byt je za 31,50€ na noc, ale nebu­dem sa predsa sťa­žo­vať. Krásne zla­dený pre maxi­málne troch ľudí, ktorí tam budú chcieť zostať bývať. Vyz­dvi­hu­jem špe­ciálne najk­raj­šie schody na svete a malú sedačku v kuchyni. Byt si môžeš pozrieť tu

#3

Kuchyňu z tohoto bytu som videla v mojich snoch a našla som ju v Buda­pešti. Zase jeden z moder­ných lof­tov s vyso­kým stro­pom, ktoré chcem všetky vlast­niť. Do pozor­nosti by som dala kuchyňu, ale to vlastne ani netreba lebo hovorí sama za seba, rov­nako ako aj krb a zau­jí­mavé tapety. A všetko len za 35€ za noc. Môže ma tam pro­sím nie­kto zobrať? Byt si môžeš pozrieť tu.

#4 

Všade samé palety — sú ale lac­ným a pek­ným rie­še­ním kaž­dého kusu nábytku. Pekný pod­krovný byt s vyso­kými stropmi len za 25 eur za noc. Byt si môžeš pozrieť tu.

#5

Pre­chá­dzame na byty pre väč­šie sku­piny a tento ma zau­jal najmä otvo­re­ným pries­to­rom a výbor­nou cenou. Cena je z môjho pohľadu pri­me­raná k počtu postelí a ele­gan­cii celého bytu. Vyz­dvi­hu­jem zau­jí­mavú dre­venú kúpeľňu a obrov­ský gauč. Byt si môžeš pozrieť tu.

9172b4e1_original

#6

Je k tomuto vôbec čo dodať? Cena šia­lene nízka a náby­tok veľmi zau­jí­mavý — celé ako stvo­rené na výlet! Určite oce­níš otvo­rené pries­tory a krásnu chlad­ničku. Byt si môžeš pozrieť tu  

#7

Veľmi svižne pre­chá­dzame z krá­ľov­ského bytu na retro apart­mán v cen­tre. Najk­raj­šie v ňom sú asi tapety a pod­lahy, avšak neza­os­táva ani poma­ran­čová chlad­nička a men­to­lová kuchyn­ská linka. Byt si môžeš pozrieť tu

#8

Veľmi moderný bielo-dre­vený byt s vyso­kými stropmi, sta­rými oknami, malým bal­kó­nom a skle­ne­nými okrajmi postele, je naozaj pekná vizitka Buda­pešti. Aby toho nebolo málo, náby­tok je hand­made z maďar­ského dreva. Byt si môžeš pozrieť tu.

#9

Jeden z drah­ších bytov, ktorý sa ale určite oplatí. Budeš sa cítiť ako v kos­tole a mys­lím, že jediné, čo sa naň dá pove­dať je, že je veľký. Je naozaj, úprimne, fakt dosť veľký. Byt si môžeš pozrieť tu.

#10

Na záver som vybrala tro­chu iný typ bytu. Možno nie je úplne cenovo dostupný pre kaž­dého, ale aspoň si spo­ločne môžeme pop­la­kať ako veľmi si tam nemô­žeme dovo­liť ani jednu jedinú noc, aj keď by sme veľmi chceli. Byt si môžeš pozrieť tu.

zdroj: Airbnb.com, zdroj foto­gra­fií: Airbnb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inyourpacket.com/Airbnb.com

Pridať komentár (0)