Naj­zau­jí­ma­vej­šie inves­tí­cie v CEE za mesiac Júl!

Pavel Čurda/Martin Bohunický / 6. augusta 2015 / Tools a produktivita

Tu je zoznam zau­jí­ma­vých akvi­zí­cií v stred­nej a východ­nej Európe, ktoré firmy uzav­reli v mesiaci Júl. Región CEE je často pre­hlia­daný veľ­kými inves­tormi z USA a západ­nej Európy, napriek tomu, že ponúka veľké množ­stvo zau­jí­ma­vých prí­le­ži­tostí a inves­to­vať sa tú dá oveľa výhod­nej­šie.

Zau­jí­ma­vou sa pre inves­to­rov stáva Ukra­jina, no stále si náš východný sused zaslúži o niečo viac. Ukra­jin­ský VC trh zís­kal za prvých šesť mesia­cov roka 11 mili­ó­nov dolá­rov.

Ruský Tar­get Ven­tu­res ozná­mil, že otvorí nové kan­ce­lá­ria v San Fran­ciscu. Prvá inves­tí­cia Rusov by ide do Pros­peru, firmy, ktorá sa venuje peer-to-peer pôžič­kám. Podľa rus­kého Rus­base inves­to­vali Tar­get Ven­tu­res 13 mili­ó­nov dolá­rov.

Litov­ská Prac­tiva Capi­tal inves­to­vala dve­sto tisíc dolá­rov do novej mód­nej plat­formy News­tory. News­tory je plat­forma veno­vaná móde a štýlu, určená ženám, ktoré chcú vyze­rať dobre a pútať pozor­nosť. V súčas­nosti firma spo­lu­pra­cuje s viac ako 40 znač­kami, vrá­tane via­ce­rých Talian­ských dizaj­né­rov.

Známy ruský miliar­dár Roman Abra­mo­vich naďa­lej inves­tuje do Izra­ela. Izra­el­ský star­tup Anvc­lip Media, ktorý vyvíja mar­ke­tin­govú plat­formu na dis­tri­bú­ciu pré­mi­ových videí, ozná­mil, že zís­kal 21 mili­ó­nov dolá­rov.

Lotyš­ský Adap­lab zís­kal prvú inves­tí­ciu v hod­note 50.000 eur. Adap­lab vyvíja soft­vé­rové pro­dukty novej gene­rá­cie pre prie­my­sel. Uplat­ne­nie nachá­dza pre­dov­šet­kým v ole­jár­skom a rop­nom prie­mysle, no svoje využi­tie nájde aj na veter­ných far­mách. Kľú­čo­vým fak­to­rom je adap­ta­tívna fun­kcia, ktorá pra­cuje v reál­nom čase a bez ľud­ského zásahu. Po tes­toch, ktoré pre­uká­zali, že tech­no­ló­gia fun­guje 3x rých­lej­šie a 2x efek­tív­nej­šie ako ostatné regu­lá­tory, pod­pí­sal Adap­lab prvé par­tner­stvo s ole­jár­skou spo­loč­nos­ťou z USA. Adap­lab teraz rokuje s ďal­šími poten­ci­onál­nymi záu­jem­cami.

Česká anti­ví­ru­sová spo­loč­nosť Avast kúpila Remo­tium, star­tup, ktorý rieši vir­tu­álnu mobilnú infra­štruk­túru. Avast má mnoho kli­en­tov z radov bež­ných zákaz­ní­kov a firiem na počí­ta­čoch, no pre­dov­šet­kým v biz­nis sek­tore na mobil­nom trhu zaos­táva. Nová akvi­zí­cia by tento nedos­ta­tok mala zme­niť. Remo­tium je star­tup zo Sili­con Val­ley, zalo­žený v roku 2012 býva­lými výskum­níkmi v oblasti bez­peč­nosti. Tento star­tup zau­jal pre­važne na Japon­skom trhu.

Prvá inves­tí­cia Mace­dón­skych “busi­ness angels” ide na WeLrn, online plat­formu pre vzde­lá­va­nie pro­stred­níc­tvom krát­kych video kur­zov. Inte­rak­tívna plat­forma sa chce zame­riať hlavne na to, aby bolo uče­nie pre kli­en­tov zábavné.

Japon­ský inter­ne­tový gigant Raku­ten kúpil 100% Estón­skej Fits.me. Estón­ska firma vyrá­bala robo­tov, ktorí vedeli nasi­mu­lo­vať presné miery člo­veka a pomá­hali tak vybe­rať na inter­nete doko­nalé pad­núce oble­če­nie. Raku­ten si od tejto kúpy sľu­buje lep­šiu per­so­na­li­zá­ciu pre naku­pu­jú­cich.

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: eu-startups.com

Pridať komentár (0)