Naj­zau­jí­ma­vej­šie inves­tí­cie v CEE za mesiac Júl!

Pavel Čurda/Martin Bohunický / 6. augusta 2015 / Lifehacking

Tu je zoznam zau­jí­ma­vých akvi­zí­cií v stred­nej a východ­nej Euró­pe, kto­ré fir­my uzav­re­li v mesia­ci Júl. Regi­ón CEE je čas­to pre­hlia­da­ný veľ­ký­mi inves­tor­mi z USA a západ­nej Euró­py, napriek tomu, že ponú­ka veľ­ké množ­stvo zau­jí­ma­vých prí­le­ži­tos­tí a inves­to­vať sa tú dá ove­ľa výhod­nej­šie.

Zau­jí­ma­vou sa pre inves­to­rov stá­va Ukra­ji­na, no stá­le si náš východ­ný sused zaslú­ži o nie­čo viac. Ukra­jin­ský VC trh zís­kal za prvých šesť mesia­cov roka 11 mili­ó­nov dolá­rov.

Rus­ký Tar­get Ven­tu­res ozná­mil, že otvo­rí nové kan­ce­lá­ria v San Fran­cis­cu. Prvá inves­tí­cia Rusov by ide do Pros­pe­ru, fir­my, kto­rá sa venu­je peer-to-peer pôžič­kám. Pod­ľa rus­ké­ho Rus­ba­se inves­to­va­li Tar­get Ven­tu­res 13 mili­ó­nov dolá­rov.

Litov­ská Prac­ti­va Capi­tal inves­to­va­la dve­sto tisíc dolá­rov do novej mód­nej plat­for­my News­to­ry. News­to­ry je plat­for­ma veno­va­ná móde a štý­lu, urče­ná ženám, kto­ré chcú vyze­rať dob­re a pútať pozor­nosť. V súčas­nos­ti fir­ma spo­lu­pra­cu­je s viac ako 40 znač­ka­mi, vrá­ta­ne via­ce­rých Talian­ských dizaj­né­rov.

Zná­my rus­ký miliar­dár Roman Abra­mo­vich naďa­lej inves­tu­je do Izra­e­la. Izra­el­ský star­tup Anvc­lip Media, kto­rý vyví­ja mar­ke­tin­go­vú plat­for­mu na dis­tri­bú­ciu pré­mi­ových videí, ozná­mil, že zís­kal 21 mili­ó­nov dolá­rov.

Lotyš­ský Adap­lab zís­kal prvú inves­tí­ciu v hod­no­te 50.000 eur. Adap­lab vyví­ja soft­vé­ro­vé pro­duk­ty novej gene­rá­cie pre prie­my­sel. Uplat­ne­nie nachá­dza pre­dov­šet­kým v ole­jár­skom a rop­nom prie­mys­le, no svo­je využi­tie náj­de aj na veter­ných far­mách. Kľú­čo­vým fak­to­rom je adap­ta­tív­na fun­kcia, kto­rá pra­cu­je v reál­nom čase a bez ľud­ské­ho zása­hu. Po tes­toch, kto­ré pre­uká­za­li, že tech­no­ló­gia fun­gu­je 3x rých­lej­šie a 2x efek­tív­nej­šie ako ostat­né regu­lá­to­ry, pod­pí­sal Adap­lab prvé par­tner­stvo s ole­jár­skou spo­loč­nos­ťou z USA. Adap­lab teraz roku­je s ďal­ší­mi poten­ci­onál­ny­mi záu­jem­ca­mi.

Čes­ká anti­ví­ru­so­vá spo­loč­nosť Avast kúpi­la Remo­tium, star­tup, kto­rý rie­ši vir­tu­ál­nu mobil­nú infra­štruk­tú­ru. Avast má mno­ho kli­en­tov z radov bež­ných zákaz­ní­kov a firiem na počí­ta­čoch, no pre­dov­šet­kým v biz­nis sek­to­re na mobil­nom trhu zaos­tá­va. Nová akvi­zí­cia by ten­to nedos­ta­tok mala zme­niť. Remo­tium je star­tup zo Sili­con Val­ley, zalo­že­ný v roku 2012 býva­lý­mi výskum­ník­mi v oblas­ti bez­peč­nos­ti. Ten­to star­tup zau­jal pre­važ­ne na Japon­skom trhu.

Prvá inves­tí­cia Mace­dón­skych “busi­ness angels” ide na WeLrn, onli­ne plat­for­mu pre vzde­lá­va­nie pro­stred­níc­tvom krát­kych video kur­zov. Inte­rak­tív­na plat­for­ma sa chce zame­riať hlav­ne na to, aby bolo uče­nie pre kli­en­tov zábav­né.

Japon­ský inter­ne­to­vý gigant Raku­ten kúpil 100% Estón­skej Fits.me. Estón­ska fir­ma vyrá­ba­la robo­tov, kto­rí vede­li nasi­mu­lo­vať pres­né mie­ry člo­ve­ka a pomá­ha­li tak vybe­rať na inter­ne­te doko­na­lé pad­nú­ce oble­če­nie. Raku­ten si od tej­to kúpy sľu­bu­je lep­šiu per­so­na­li­zá­ciu pre naku­pu­jú­cich.

Kon­takt na šéf­re­dak­to­ra zod­po­ved­né­ho za člán­ky Startitup.sk: [email protected]

zdroj: eu-startups.com

Pridať komentár (0)