Tatra banka otvára startupový program Elevator Lab Challenge

redakcia / 26. apríla 2018 / Tech a inovácie

 • Dnes sme spus­tili re­gis­trá­ciu do ak­ce­le­rač­ného prog­ramu Ele­va­tor Lab Chal­lenge
 • Cie­ľom prog­ramu je nad­via­zať in­ten­zívnu spo­lu­prácu so star­tupmi a fin­techmi
 • Na je­seň vám pred­sta­víme tiež nový pries­tor Tatra banky na pod­poru kre­a­tív­neho a ne­kon­venč­ného mys­le­nia priamo v srdci ko­mu­nity star­tu­pis­tov.
zdroj: Tatra banka
 • Dnes sme spus­tili re­gis­trá­ciu do ak­ce­le­rač­ného prog­ramu Ele­va­tor Lab Chal­lenge
 • Cie­ľom prog­ramu je nad­via­zať in­ten­zívnu spo­lu­prácu so star­tupmi a fin­techmi
 • Na je­seň vám pred­sta­víme tiež nový pries­tor Tatra banky na pod­poru kre­a­tív­neho a ne­kon­venč­ného mys­le­nia priamo v srdci ko­mu­nity star­tu­pis­tov.

Ele­va­tor Lab

Ide o ak­ce­le­račný prog­ram pod­po­ru­júci star­tupy a fin­te­chy z dielne Raif­fe­i­sen Bank In­ter­na­ti­onal (RBI), ktorý bol pr­vý­krát spus­tený v lete 2017. Ak­tu­álne je naj­väč­ším fin­te­cho­vým ak­ce­le­rá­to­rom v stred­nej a vo vý­chod­nej Európe s prí­stu­pom k 14 rôz­nym tr­hom, na kto­rých RBI pô­sobí.

V tomto roku Ele­va­tor Lab ot­vára druhý roč­ník a sku­pina RBI po­zýva všet­kých zá­u­jem­cov o spo­lu­prácu. No­vin­kou ten­to­raz je, že se­dem sie­ťo­vých bánk RBI, kon­krétne banky v Al­bán­sku, Bie­lo­rusku, Bul­har­sku, Ko­sove, Ru­mun­sku, Rusku a na Slo­ven­sku, sa za­me­rajú na zau­jí­mavé rie­še­nia z ob­lasti fi­nanč­ných star­tu­pov vo forme re­gi­onál­nych „Ele­va­tor Lab Chal­len­ges“. Tatra banka má za se­bou už nie­koľko úspeš­ných spo­lu­prác v tejto ob­lasti a teší sa z mož­nosti bu­do­vať ďal­šie.

Ele­va­tor Lab Chal­lenge na Slo­ven­sku

On­line for­mu­lár: www.ele­va­tor-lab.com/sk.

Ter­mín na pri­hla­so­va­nie pro­jek­tov: 17. 4. – 31. 5. 2018

Po­rota: pred­sta­vi­te­lia spo­loč­ností Tatra banka, VISA, CISCO, RBI, Hub­Hub

Hlavný cieľ Ele­va­tor Lab Chal­lenge:

Iden­ti­fi­ko­vať star­tu­pové rie­še­nia, ktoré vy­uží­vajú ino­va­tívne tech­no­ló­gie a zá­ro­veň majú naj­väčší po­ten­ciál na re­álne vy­uži­tie, a to v týchto ob­las­tiach:

 • Platby a trans­ak­cie
 • Roz­ší­rená ana­ly­tika 
 • Re­gTech & bez­peč­nosť
 • Po­ra­den­ské služby
 • Po­bočka bu­dúc­nosti 
 • Open Ban­king

Vý­her­co­via zís­kajú: 

 • Ka­te­gó­ria na­ji­no­va­tív­nejší ná­pad: fi­nančná od­mena 5 000 €
 • Ka­te­gó­ria ná­pad s naj­šir­ším uplat­ne­ním v rámci ce­lej sku­piny RBI: star­tup works­hop v sídle Ele­va­tor Lab vo Viedni + di­voká karta do se­mi­fi­nále me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaže RBI Ele­va­tor Lab, pri­čom me­dzi­ná­rodná po­rota vy­be­rie ví­ťa­zov

Pri­hlá­se­nie do Ele­va­tor Lab Chal­lenge zna­mená ot­vo­rené dvere a mož­nosti šká­lo­va­nia star­tup pro­duktu na me­dzi­ná­rod­nej úrovni.

Nový pries­tor v co­wor­kin­go­vom cen­tre

Ele­va­tor Lab po­we­red by Tatra banka sa one­dlho stane pries­to­rom, v kto­rom sa budú diať v spo­lu­práci s Hub­Hub-om rôzne pred­nášky, eventy a hac­kat­hony na biz­ni­sové aj tech­no­lo­gické témy. Tatra banka bude tak­tiež po­má­hať  star­tu­pom a fin­te­chom men­to­rin­gom, ktorý im umožní efek­tív­nej­šie šká­lo­vať svoje ná­pady. Tatra banka má am­bí­ciu sprí­stup­niť star­tu­pom aj nie­ktoré typy ano­ny­mi­zo­va­ných dát za úče­lom vzniku no­vých rie­šení pre kli­en­tov.

 „Od je­sene tohto roka ot­vá­rame Ele­va­tor Lab po­we­red by Tatra banka, kde bu­deme tvo­riť spolu s tými naj­lep­šími. Roz­hodli sme sa vy­tvo­riť pries­tor, v kto­rom sa budú spá­jať špič­kové tech­no­ló­gie spolu s uni­kát­nymi ná­padmi priamo v srdci ko­mu­nity star­tu­pis­tov – v Hub­Hube. Ot­vá­rame na je­seň tohto roku a te­šíme sa na spo­lu­prácu s ta­len­to­va­nými ino­vá­tormi,“  vy­jad­ril sa Mi­chal Li­day, pred­seda pred­sta­ven­stva a ge­ne­rálny ria­di­teľ Tatra banky.

„Hub­Hub je ide­ál­nym mies­tom na prácu jed­not­liv­cov, star­tu­pov ale aj etab­lo­va­ných spo­loč­ností. Spo­lu­práca s kor­po­rá­ciami vy­tvára je­di­nečnú prí­le­ži­tosť na spo­ločný rast a kre­ova­nie no­vých myš­lie­nok. Sme veľmi radi, že práve Tatra banka bude sú­čas­ťou Hub­Hub-u. Náš cieľ je jasný, ni­kdy ne­pres­tať rásť,” po­ve­dala Na­tá­lia Kis­ková, ma­na­žérka Hub­Hub-u.

Celý kon­cept vzni­kol aj za pod­pory par­tne­rov VISA, Mic­ro­soft a CISCO, ktorí budú tech­no­lo­gicky a od­borne ak­tívne pod­po­ro­vať plat­formu Ele­va­tor Lab po­we­red by Tatra banka.

„Ele­va­tor Lab spo­ločne s nami bude vy­uží­vať VISA De­ve­lo­per Plat­formu ako aj nové ino­va­tívne tech­no­ló­gie pri roz­voji no­vých a bez­peč­ných spô­so­bov pla­te­nia,“ do­pl­nil Mar­cel Gaj­doš, ria­di­teľ VISA Europe pre SR a ČR.

V pries­tore Ele­va­tor Lab po­we­red by Tatra banka po­núk­neme prak­tické ukážky v po­dobe pro­to­ty­pov de­mon­štru­jú­cich ban­kov­níc­tvo bu­dúc­nosti vrá­tane IoT, pla­te­nia v pro­stredí au­to­mo­bi­lo­vej pa­lu­bovky, al­ter­na­tív­nych spô­so­bov pla­te­nia na so­ciál­nych sie­ťach, ho­lo­gra­mov, ban­ko­ma­to­vých no­vi­niek či vy­uži­tia ro­bo­tov v ban­ko­vom sek­tore, kto­rých hlav­ným cie­ľom je ma­xi­ma­li­zá­cia kli­ent­skeho zá­žitku. Viac in­for­má­cií už čo­skoro… :)

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)