Nára­mok od Googlu, ktorý nebude len jed­ným z ďal­ších fit­ness náram­kov

Lukáš Timko / 3. júl 2015 / Tools a produktivita

Sku­pina ved­cov pod­po­ro­vaná spo­loč­nos­ťou Google vytvo­rila nára­mok na moni­to­ro­va­nie zdra­via, ktorý môže pomôcť leká­rom, tera­pe­utom alebo ved­com zís­kať nepretr­žité údaje o tom ako sa ich pacien­tom darí.

Expe­ri­men­tálne zaria­de­nie vyvi­nuté spo­loč­nos­ťou Google X dokáže merať pulz, srd­cový ryt­mus, tep­lotu kože a dokonca aj infor­má­cie o pro­stredí ako naprí­klad úro­veň svetla alebo zvuku. Andy Con­rad, vedúci tímu ved­cov, sa vyjad­ril, že toto zaria­de­nie nebude určené pre bež­ných zákaz­ní­kov a komerčné využi­tie. Určite vám napadlo, že podobné fun­kcie sú dostupné v mno­hých iných, na trhu bežne dostup­ných, zaria­de­niach, no Google má však s týmto pro­jek­tom iné plány.

Andy Con­rad: „Našim hlav­ným cie­ľom je vytvo­riť zaria­de­nie pre medi­cín­ske účely, ktoré bude pred­pi­so­vané pacien­tom alebo určené pre kli­nické testy.“

Doktori, výskum­níci alebo far­ma­ce­uti dlho roz­mýš­ľali nad tým ako nepretr­žite moni­to­ro­vať vitálne fun­kcie svo­jich pacien­tov mimo svo­jich labo­ra­tó­rií. Vytvo­re­nie zaria­de­nia, ktoré bolo ľahké na nose­nie a najmä ktoré doká­zalo zazna­me­nať bohaté a presné údaje bolo veľmi náročné, pove­dala Kara Den­nis, ria­di­teľka spo­loč­nosti Medi­data, spo­loč­nosť síd­liaca v New Yorku špe­cia­li­zo­vaná na ana­lýzu dát.

S pomo­cou spo­loč­nosti LG Elect­ro­nics sa poda­rilo Googlu cez soft­vér Android Wear ponúk­nuť smart-hodinky s fun­kciami pre moni­to­ro­va­nie zdra­via. Apple, Fit­bit a kopec iných pre­dá­vajú smart-hodinky a zaria­de­nia s podob­nými fun­kciami. No podľa Andyho Con­rada všetky tieto zaria­de­nia nie sú úplne dôsledné vo svo­jich mera­niach.

A práve tu pri­chá­dza na scénu tajné labo­ra­tó­rium Google X. Táto super tajná diví­zia má roz­be­hnuté pro­jekty ktoré už pozná celý svet, ako naprí­klad auto bez vodiča, veterné tur­bíny alebo drony. Odde­le­nie, ktoré má na sta­rosti tento pokro­kový nára­mok, už doká­zalo vyvi­núť kon­taktné šošovky, ktoré merajú úro­veň cukru v slzách dia­be­ti­kov. Tak isto ako kon­taktné šošovky, aj tento nára­mok bude nepretr­žite zhro­maž­ďo­vať údaje.

Nezod­po­vední pacienti

V minu­losti doktori robili všetko – pacient sa len musel uká­zať v ordi­ná­cii. No teraz bude môcť pacient sám pri­stu­po­vať zod­po­vedne k zhro­maž­ďo­va­niu úda­jov o svo­jom zdra­vot­nom stave. Dokonca taká malič­kosť ako pra­vi­delne nabí­ja­nie dokáže ovplyv­niť vypo­ve­da­ciu schop­nosť naz­hro­maž­de­ných úda­jov. Presný a spo­ľah­livý sen­zor na zápästí to všetko môže zme­niť.

Vízia budúc­nosti podľa Googlu nie len o zís­ka­vaní úda­jov, keď ste chorí, ale najmä o pod­chy­tení prvot­ných zna­kov cho­roby v čase, keď sa cítite zdraví. Pre­ven­cia zna­mená všetko!

Google spo­lu­pra­cuje s aka­de­mic­kými výskum­níkmi a far­ma­ce­utmi na tes­to­vaní pres­nosti svojho náramku a vyba­vení všet­kých potreb­ných povo­lení na jeho využi­tie v USA a Európe. Tes­to­va­nie vo vybra­ných ordi­ná­ciách začne už v lete. Okrem toho Google momen­tálne hľadá par­tnera, ktorý ich pre­lo­mový nára­mok bude vyrá­bať vo veľ­kom. Tak naprí­klad, švaj­čiar­sky výrobca lie­kov, Novar­tis AG, zís­kal licen­ciu na využi­tie ich kon­takt­ných šošo­viek na komerčné účely.

zdroj: bloomberg.com

Pridať komentár (0)