Národné labo­ra­tó­rium zavá­dza kvan­tové solárne okná, ktoré vyro­bia ener­giu pre celú budovu

Timotej Vančo / 27. november 2016 / Tech a inovácie

Prečo nemať okrem solár­nych pane­lov na stre­che aj solárne panely na oknách alebo fasá­dach budov? Vedci z Los Ala­mos pra­cujú na využití kaž­dého voľ­ného cen­ti­metru našich domov.

Pred­stav si budúc­nosť, kto­rej budú budovy a domy zís­ka­vať ener­giu na ich fun­go­va­nie z okien. Mnoho ved­cov pra­co­valo na tomto nápade, ale nedávno sa už pia­tim ved­com z Los Ala­mos Nati­onal Labo­ra­tory poda­rilo demon­štro­vať tech­no­ló­giu solár­neho okna. Namiesto uka­zo­va­nia rôz­nych malin­kých pro­to­ty­pov, skon­štru­ovali potrebné využi­teľné veľ­kosti solár­nych okien, ktoré môžu reálne vytvá­rať elek­trickú ener­giu pre celú budovu.

solar-facade-1020x610

Foto: inhabitat.com

Na základe štú­die z Nati­onal Labo­ra­tory sú „Lumi­nes­centné solárne sústre­do­vače“ – Lumi­nes­cent solar con­cen­tra­tors (LSCs) — hlav­ným kľú­čo­vým kom­po­nen­tom pre solárne okná. LSCs môžu zbie­rať slnečné lúče z obrov­ských plôch, a tak­tiež môžu fun­go­vať, ako „zaria­de­nia pre ria­dené svetlo“. Zbie­rajú slnečné lúče pomo­cou kolo­id­ných kvan­to­vých bodiek, ktoré majú rôzne bene­fity v podobe vlast­nosti vydr­žať dlho­dobé pra­vi­delné osve­co­va­nie slneč­nými lúčmi. Kolo­idné kvan­tové bodky majú vysokú úro­veň pohl­co­va­nia fotó­nov, čo zna­mená, že tieto bodky tak ľahko slnečné lúče nezni­čia.

Flu­orop­ho­res v LSCs tak­tiež pomáha oknám robiť ich prácu. Po momente, keď je svetlo zachy­tené, che­mické zlú­če­niny znovu vyžia­ria fotóny. Foto­vol­taické bunky môžu následne zachy­tiť vnú­torne odra­zené fotóny.

solar-windows-technology-full-width-tall-1020x538

Foto: inhabitat.com

Tím ved­cov pri tvorbe pou­žil takz­vanú „doc­tor-blade“ tech­no­ló­giu pre vytvo­re­nie LSC okien. Táto tech­no­ló­gia sa často využíva v tla­čiar­ňach na odstrá­ne­nie nad­by­toč­ného atra­mentu a zane­cha­nia jed­not­ného filmu. Vedci pou­žili kres­liacu tech­no­ló­giu pri tla­čiar­ňach na pri­da­nie ten­kej, jed­not­nej vrstvy „kom­po­zit­ných poly­mér­nych bodiek“ na veľké skle­nené dosky, ktoré môžu byť pou­žité na budo­vách. Hlavný vedec tímu, Vic­tor Kli­mov pove­dal: „Solárne okná, môžu pre­me­niť pasívne fasády budov, na jed­notky tvo­riace elek­trickú ener­giu.“

Vedci dúfajú, že ich výskum LSC môže zre­du­ko­vať cenu solár­nej ener­gie. Ich solárne panely, by totižto nepot­re­bo­vali tak drahé foto­vol­taické mate­riály, ako iné solárne modely. Detailne rozp­ra­co­vanú štú­diu výskumu, ktorú pub­li­ko­vali tento týž­deň do Nature Energy, si môžeš pozrieť tu.

Zdroj článku: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)